OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > MUSIIKKI: INSTRUMENTTIPEDAGOGIIKKA 1
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Musiikki: Instrumenttipedagogiikka 1

Kuvaus

Opiskelija omaksuu oman substanssinsa opetukseen liittyviä käsitteitä ja sisältöjä, osaa reflektoida
havaintojaan, tunnistaa ryhmädynamiikan eri vaiheita ja niiden sisältöjä sekä kykenee pitämään
erilaisia, oman substanssinsa opetuskokeiluja.
Instrumenttiopiskelija osaa yhdistää musiikin perusteiden käsitteitä omaan opetukseensa, tehdä ja
esittää musiikkiopistotason oppilaille sopivia sovituksia, käyttää rytmiikkaa luovasti omassa
toiminnassaan.
Opiskelijalla on eettistä osaamista, oppimisen taitoja ja työyhteisöosaamista.
Sisältö:
- pedagoginen seminaari
. ohjattu havainnointi ja sen reflektointi
- orientaatio oman substanssin opetukseen ja siinä opetuskokeilut sekä ryhmädynamiikka
- orientaatio musiikin perusteiden pedagogiikkaan
Opiskelija
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

2X00BY58 Alttoviulupedagogiikka 1 3 op
2X00BY76 Baritonitorvipedagogiikka 1 3 op
2X00BY63 Fagottipedagogiikka 1 3 op
2X00BY60 Huilupedagogiikka 1 3 op
2X00BZ79 Kantelepedagogiikka 1 3 op
2X00BY72 Kitarapedagogiikka 1 3 op
2X00BY61 Klarinettipedagogiikka 1 3 op
2X00BY65 Käyrätorvipedagogiikka 1 3 op
2X00BY56 Laulupedagogiikka 1 3 op
2X00BY75 Lyömäsoitinpedagogiikka 1 3 op
2X00BT87 Pianopedagogiikka 1 3 op
2X00BY59 Sellopedagogiikka 1 3 op
2X00BY64 Trumpettipedagogiikka 1 3 op
2X00BY69 Tuubapedagogiikka 1 3 op
2X00BY57 Viulupedagogiikka 1 3 op