OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > FREE-ELECTIVE STUDIES FOR ALL
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Free-elective Studies for All

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

N-KV598F Basics of Finnish 3 op
5E00DA06 BioHub Seminar Series 2 op
3B00FG86 Communication and Presentation Skills 3 op
3B00CP14 Conflict Management and Communication 5 op
NN00CC48 EILC, Finnish Language and Culture 5 op
NN00CC47 EU-Russia Summer School 3 op
V387-5 Finnish Cuisine and Customs 5 op
NN00CC49 First Aid 2 op
NN00CC50 Hygiene Training 2 op
N-KV575 Intercultural Communication 3 op
NN00CQ00 International Project 3 op
NN00CC51 Nature and Wellbeing 5 op
NN00CU18 Project with asylum seekers and refugees 2 op
3B00FG85 Quantitative Research 3 op
N-LY0718 Scandinavian Business 5 op
NN00CS24 Tampere-St. Petersburg - Summer School 5 op
VRB344 Team Leadership 3 op