OPETUSSUUNNITELMAT > VÄYLÄOPINNOT > RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON TUTKINTO-OHJELMA

Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava Hannu Kauranen
Opintoasiain koordinaattori Anne Kulmala

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Rakennusmestari (AMK), NQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Linkki Ammattikorkeakoululakiin ja asetukseen ammattikorkeakouluista.

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Linkki Ammattikorkeakoululakiin ja asetukseen ammattikorkeakouluista.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Sijoittuminen työelämään

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä. TAMK’s assessment criteria
Tarkemmat kriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
Linkki TAMKin tutkintosääntöön.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkintoon johtava nuorten koulutus (210 op) toteutetaan kokopäiväopintoina.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelman lähtökohtana on vuonna 2007 laadittu valtakunnallinen ohjeellinen opetussuunnitelma, jonka tekoon osallistui alan laajasti koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ja alan yritykset ja muut toimijat