OPETUSSUUNNITELMAT > OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS

Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Erityispedagoginen osaaminen
 
   
       
Erityispedagogiikan perusteet 5
 
   
       
Erityisen tuen järjestäminen 5
 
   
       
200200010100000
Ammatillisen erityisopettajan pedagoginen osaaminen
 
 
   
Yksilölliset opintopolut, erityisen tuen suunnittelu ja järjestäminen 10
 
   
       
Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen 10
 
 
   
4002416012128800
Työyhteisöosaaminen
 
 
   
Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 5
 
 
   
Konsultoiva ja yhteisöllinen työote 5
 
 
   
2006140337700
Monitoimijainen yhteistyöosaaminen
Monitoimijainen yhteistyö 5
64244112222
Kehittämis- ja vaikuttamisosaaminen
Oman työn ja toiminnan kehittäminen 5
Organisaation ja toiminnan kehittäminen 10
161461014335577
60 / 10260 / 1860 / 5860 / 4460 / 1860 / 2960 / 2960 / 2260 / 2260 / 960 / 9

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen toteutuksessa lähtökohtana on osallistava pedagogiikka, joka perustuu reflektoivalle, tutkivalle sekä kehittävälle työotteelle.
Koulutuksessa painotetaan ammatillisen erityisopettajaopiskelijan omaa aktiivisuutta, yhteistä tiedon tuottamista ja arviointia sekä uusien toimintakäytänteiden ja osaamisen kehittymistä.

Koulutuksessa keskitytään erityispedagogisen osaamiseen, ammatillisen erityisopettajan pedagogiseen osaamiseen, työyhteisöosaamiseen, monitoimijaiseen yhteistyöosaamiseen sekä kehittämis- ja vaikuttamisosaamiseen.

Ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa rakennetaan uutta osaamisidentiteettiä. Ammatillisen erityisopettajan osaamisidentiteetti muotoutuu prosessissa, johon sisältyy ajallisesti menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus. Olemassa olevan opettajan identiteetin rinnalle rakentuvan ammatillisen erityisopettajan identiteetin muotoutuminen edellyttää ilmiöiden pohtimista uudesta näkökulmista.

Opintojen toteutuksen näkökulmia ovat henkilökohtaisuus, ohjauksellisuus, autenttisuus, yhteistoiminnallisuus ja muovautuvauus.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina.