OPETUSSUUNNITELMAT > > YLIOPISTOPEDAGOGINEN KOULUTUS > YLIOPISTOPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT (25 OP)

Yliopistopedagogiikan perusopinnot (25 op)

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Yliopistopedagogiikan perusteet
             
YPP1a Yliopisto-opetuksen ja -oppimisen teoreettiset perusteet 5
 
   
YPP1b Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 5
 
   
101005500
Ohjaus ja opetusharjoittelu
             
YPP2 Opetussuunnitelmatyö ja opetusharjoittelu 10
 
   
YPP3 Ohjaus yliopisto-opetuksessa 5
 
   
15015007.57.5
60 / 2560 / 1060 / 1560 / 560 / 560 / 7.560 / 7.5

Yliopistopedagogiikan perusopinnot koostuvat kahdesta moduulista:
Yliopistopedagogiikka I (10 op)
Yliopistopedagogiikka II (15 op)
TAVOITTEET
Perusopintojen tavoitteena on, että osallistuja tiedostaa ja osaa kuvata omia oppimiseen ja
opetukseen liittyviä käsityksiään ja opetustapojaan. Hän hallitsee yliopistopedagogiikan
peruskäsitteet ja teoriat ja osaa soveltaa niitä omassa opetustyössään. Osallistuja kykenee
arvioimaan omaa toimintaansa opettajana ja sen yhteyttä opiskelijoiden opiskeluun ja
oppimiseen. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa opetustaan konstruktiivisesti linjakkaan
opetuksen mallin mukaisesti. Osallistuja perehtyy myös oman laitoksensa opetukseen ja
osaa arvioida omaa opetustaan suhteessa laitoksensa opetukseen. Lisäksi hän saa
valmiuksia osallistua laitoksen opetuksen kehittämistyöhön. Hän hahmottaa omaa
toimintaansa ohjaajana opiskelijaan kohdistuvissa ohjausprosesseissa ja osaa huomioida
oppimisen erityiskysymyksiä omassa työssään. Osallistuja reflektoi omaa opettajuuttaan,
hahmottaa oman opetuksensa kehittämiskohteita ja saa välineitä opetuksensa jatkuvaan
kehittämiseen. Lisäksi hän osaa arvioida oman opetuksensa ja opettajuutensa
kehittymistä.