OPETUSSUUNNITELMAT > OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS

Ammatillinen opettajankoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Opettaja oppimisen ohjaajana
             
Oppimisprosessin muotoilu 5
 
   
 
Opetus- ja ohjausmenetelmät ammatillisessa koulutuksessa 5
 
     
Opiskelijoiden hyvinvointi ja oppimisen tuki 5
 
     
155105055
Ammatillisen opettajan toimintaympäristöt
             
Monipuoliset oppimis- ja toimintaympäristöt 5
 
   
 
Opettaja yhteiskunnallisena toimijana ja vaikuttajana 5
   
   
10550550
Opettaja kehittäjänä
             
Tulevaisuuden oppiminen ja koulutus 5
 
     
Valinnaiset pedagogiset opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
             
Kehittämistyö 5              
Valinnainen pedagoginen opintojakso 5              
5505000
Kasvatustieteelliset perusopinnot
             
Kasvatustiede ja kasvatuksen perusteet 5
 
     
Kasvatustiede ja työelämä 5
 
     
10555005
Ammatillisena opettajana kasvu ja kehittyminen
             
HOPS ja portfolio 5
Harjoittelu 10
13.3333326.6666666.6666663.3333333.3333333.3333333.333333
60 / 53.33333260 / 26.66666660 / 26.66666660 / 18.33333360 / 8.33333360 / 13.33333360 / 13.333333

Ammatillisen opettajan tehtävässä tarvittava osaaminen on vaativaa asiantuntija-osaamista, jossa yhdistyvät oman ammatti- tai opintoalan syvällinen osaaminen sekä laaja-alainen pedagoginen osaaminen. Tehtävässä korostuvat rinnakkaisina itsenäinen, yhteisöllinen ja verkostomainen työskentely, pedagogisten ratkaisujen ja oppimisympäristöjen tutkimusperustainen kehittäminen ja monimutkaisten yhteiskunnallisten, ammattipedagogisten ja ammattialakohtaisten ilmiöiden analysointi opettajan työn lähtökohtana. Koulutus antaa valmiuksia kestävän koulutuksen ja oppimisen edistämiseen.

Osaamisperustainen opettajankoulutus perustuu opettajaopiskelijan aikaisemman osaamisen tunnistamiseen, tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja koulutusprosessin aikaiseen jatkuvaan arviointiin. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja niistä johdetut arviointikriteerit määrittävät opettajaopiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita ja oppimisaktiviteetteja. Opettajaopiskelijan osaaminen rakentuu yksilöllisesti ja monin eri tavoin. Ammatillisen opettajankoulutuksen keskeisinä oppimis- ja arviointiympäristöinä toimivat opettajaopiskelijan työ- ja toimintaympäristöt sekä opettajakorkeakoulun järjestämä opetus, ohjaus ja digitaaliset resurssit. Ammatilliseksi opettajaksi kasvuun ja kehitykseen kuuluu osaamistavoitteiden saavuttamisen lisäksi oman opettajaidentiteetin pohdinta ja rakentaminen sekä oman kehityspotentiaalin ja innovatiivisuuden löytäminen.

Ammatilliseen opettajankoulutukseen kuuluu kasvatustieteen opintoja, ammattipedagogiikan opintoja, harjoittelua ja muita opintoja. Koulutuksen pedagogisena mallina on osallistava pedagogiikka.Osallistavassa pedagogiikassa korostuvat opiskelijan omat lähtökohdat ja tavoitteet. Ammatillisessa opettajankoulutuksessa käytettävät pedagogiset menetelmät mahdollistavat yhteisöllisen ja yhteistoiminnallisen työskentelyn vertaisryhmissä. Oppimisaktiviteeteissa opettajuuden ja oppimisen ilmiöitä tarkastellaan monialaisesti ja monitieteisesti, ja opettajaopiskelijat osallistuvat oppimisaktiviteettien muotoilemiseen.

Ammatillinen opettajankoulutus on monimuotokoulutusta. Se on mahdollista suorittaa verkkopainotteisesti ja oman työn ohella. Koulutuksen voi suorittaa osittain englannin kielellä ja harjoittelun voi suorittaa kansainvälisessä ympäristössä.

Ammatillinen opettajankoulutus antaa pedagogisen kelpoisuuden toimia opettajana ammatillisen toisen asteen oppilaitoksissa,ammattikorkeakouluissa, vapaassa sivistystyössä sekä yleissivistävässä koulutuksessa. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014).

Opintojen suorittaminen antaa henkilölle oikeuden käyttää lyhennettä AmO (ammatillinen opettaja).