OPETUSSUUNNITELMAT > OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS

Ammatillinen opettajankoulutus, 60 op

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Ammatillinen opettajankoulutus (60 op)
Korkeakoulututkinnon jälkeiset, opettajan yleisen pedagogisen kelpoisuuden tuottavat opinnot

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Korkeakoulututkinto tai kyseisen alan korkein koulutustaso sekä kolmen (3) vuoden työkokemus koulutusta vastaavalla alalla (ammatillisten aineiden opettajat)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Asetuksen 357/2003 mukaiset sisällöt:
1. Kasvatustieteen perusopinnot
2. Ammattipedagogiset opinnot
3. Opetusharjoittelu
4. Muut opinnot

Tutkinnon profiili

Koulutuksen asema: Suomessa opettajilta vaadittava yleinen pedagoginen kelpoisuus lukuun ottamatta yliopisto-opettajia.
Yleiskuva kansallisesta ammatillisten opettajien koulutusjärjestelmästä:
Suomalainen koulutusjärjestelmä koostuu perusopetuksesta (ensimmäinen aste), yleissivistävästä ja ammatillisesta toisesta asteesta sekä korkeakouluista (yliopistot ja ammattikorkeakoulut). Perusopetus toteutetaan yhdeksänvuotisessa 7-16 -vuotiaita koskevassa peruskoulussa (oppivelvollisuus). Peruskoulun ja yleissivistävän toisen asteen (lukion) opettajat koulutetaan pääosin yliopistoissa. Ammatillisen toisen asteen opettajat saavat koulutuksensa viidessä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, joista kukin toimii tietyn ammattikorkeakoulun yhteydessä. Myös ammattikorkeakoulujen opettajat saavat koulutuksensa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa.
Lisätietoja: Opetus- ja kulttuuriministeriö, http://www.minedu.fi

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Sijoittuminen työelämään

Pääosin ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulun tai vapaan sivistystyön opettajana. Koulutustaustasta ja työkokemuksesta riippuen toimiminen opettajana myös muissa oppilaitoksissa on mahdollista. Opinnot antavat hyödyllisiä taitoja erilaisiin koulutukseen liittyviin tehtäviin, esimerkiksi koulutusvienti, henkilöstöhallinto sekä valmentaminen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Ammatillinen opinto-ohjaajan koulutus

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Hyväksytty / Hylätty

Valmistuminen

Opintojen toteuttaminen

Monimuoto-opetus. Osa-aikainen opiskelu, joka koostuu kontaktipäivistä, käytännön harjoittelusta oppilaitoksissa sekä etäopiskelusta ml. verkko-opiskelu.

Tutkinnon kehittäminen