OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > TYÖNOHJAAJAKOULUTUS > TYÖNOHJAAJA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄJÄNÄ
Täydennyskoulutus ...

Työnohjaaja työyhteisön kehittäjänä

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 2S 1 2 3 4 1 2 3 4
Työnohjauksen teoriaperusta
                           
Oppiminen yksilön, yhteisön ja organisaation näkökulmasta 5
Ihminen psyykkisenä ja sosiaalisena olentona 10
Ihminen osana ryhmää 5
101055552.52.52.52.52.52.52.52.5
Työnohjaus työmenetelmänä
                           
Historia ja työmuodot 5
Ohjausmenetelmät 5
Työnohjauksen viitekehyksiä 5
Kehittämistehtävä 5
101055552.52.52.52.52.52.52.52.5
Työnohjauksen toimintaympäristö
                           
Harjoittelu ja ammatillinen kasvu 10
Työelämän ilmiöt 5
Työnohjaajan työ - asiantuntijuus ja yrittäjyys 5
101055552.52.52.52.52.52.52.52.5
60 / 3060 / 3060 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.5

Työnohjaajakoulutus perustuu työelämän jatkuvasti lisääntyvään työnohjaustarpeeseen, joka nousee työelämän kasvavista vaatimuksista ja muutoksista sekä niiden vaikutuksista yksilöihin, työyhteisöihin, organisaatioihin ja koko yhteiskuntaan. Työn haasteet ovat muuttaneet myös työelämässä mukana olevien työnkuvaa ja ammattitaitovaatimuksia.

Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn ja työyhteisön toiminnan tarkastelua ja arviointia, työstä ja työkäytänteistä nousevien kysymysten erittelyä ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelua. Työnohjauksen tavoitteena on työntekijän työhön ja ammattitaitoon liittyvien tietojen, taitojen ja valmiuksien kehittäminen sekä työyhteisön toiminnan parantaminen. Työnohjaus nähdään oppimistapahtumana, joka edellyttää työnohjaajalta syvällistä arvokysymysten ja ihmiskäsitysten ja ryhmätoiminnan pohdintaa; kasvatusfilosofia antaa siis eri ammattialoilla toimiville työnohjaajille yhteisen viitekehyksen. Työnohjaajaksi kehittyminen edellyttää laajaa ymmärrystä ohjaamisesta ja oppimisesta, yksilö-, ryhmä- ja yhteisödynamiikasta, työelämästä osana yhteiskunnallista ja globaalia toimintaa sekä työyhteisön kehittämisprosesseista.

Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä- tai yhteisötyönohjausta, ja tarkoituksena on edesauttaa niin yksilöä, ryhmää kuin organisaatiotakin tunnistamaan ja kehittämään omia käyttäytymis- ja toimintatapojaan. Työnohjauksen tavoitteena on saada aikaan muutoksia, jotka vapauttavat sekä ohjattavien että työyhteisöjen voimavaroja perustehtävän suuntaan. Työnohjaajan eettinen osaaminen edellyttää kykyä tunnistaa niitä odotuksia ja arvoja, joita työnohjaustoimintaan asetetaan.

Suomen työnohjaajat ry:n 1.8.2018 voimaantulleissa koulutussuosituksissa edellytetään, että työnohjaajaksi opiskelevan koulutusprosessin pituuden tulee olla vähintään kaksi vuotta, jolloin voidaan varmistaa, että opiskelijat pystyvät koulutuksen aikana saamaan myös ohjatun kokemuksen työnohjaajana toimimisesta. Tampereen ammattikorkeakoulussa toteutettava työnohjaajakoulutus on rakennettu Suomen työnohjaajat ry:n (STOryn) julkaisemien koulutussuositusten pohjalta.