OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > SOSPRO-AKATEMIA > RATKAISUKESKEINEN NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA
Täydennyskoulutus ...

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Neuropsykiatrinen tietous 7              
Ratkaisukeskeinen osaaminen 7              
Valmentava työote 7              
Arvostava vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen 4              
Positiivinen psykologia ja pedagogiikka 5              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Osaamisperusteinen koulutuksen kuvaus

Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutus soveltuu henkilöille, jotka
työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa.
Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali-
ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä
muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille. Koulutukseen hakeutuvalla
tulee olla pohjakoulutuksena vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto.
Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos koulutukseen hakeutuvalla on
vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Koulutuksen laskennallinen laajuus on 30 op, joka vastaa noin 800 tuntia opiskelijan työtä.
Koulutuksen kokonaiskesto on 7–9 kuukautta. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 12 päivää, jotka
toteutetaan 2 päivän jaksoissa n. 1–2 kuukauden välein. Lähiopetusjaksoihin sisältyy
pääkouluttajan asiantuntija-alustuksia, vierailevien asiantuntijoiden luentoja,
valmennusharjoittelua ja workshop-tyyppistä työskentelyä, sekä työnohjausta ja
valmennusdemoja. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy runsaasti ohjattua etäopiskelua:
henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen, kirjallisuuden lukemista, referointia ja
reflektointia, valmennusharjoittelua harjoitusasiaan kanssa ja siihen liittyviä tehtäviä ja
raportointia sekä vertaisryhmätyöskentelyä.

Koulutuksessa käytetään sähköistä oppimisalustaa ja sähköpostityöskentelyä mm.
yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä,
henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.
Koulutukseen osallistuvalta opiskelijalta edellytetään tietokoneen peruskäyttötaitoja sekä
mahdollisuutta käyttää tietokonetta opintojen aikana.

Koulutus koostuu viidestä osaamisalueesta, joiden sisältöjä työstetään sekä lähiopetusjaksoilla
että ohjattuna etäopiskeluna. Suoritettuaan hyväksyttävästi kaikki viisi osaamisaluetta, opiskelija
saa todistuksen Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen suorittamisesta.
Kukin osaamisalue arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

1. Neuropsykiatrinen tietous, 7 op
• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
• Syventävä tieto autismikirjon häiriöistä
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista
oireyhtymistä
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys arjessa; koulu- ja työelämässä, perheessä sekä
yhteiskunnassa
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut

Osion suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa asiakkaan neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia eri
ikävaiheissa. Hän hallitsee perustietoa oireyhtymien hoidosta, kuntoutuksesta ja lääkityksestä, ja
tietää miten asiakas ohjataan tarpeellisten lääketieteellisten tutkimusten ja diagnosoinnin pariin.
Opiskelija osaa kuvata neuropsykiatrisen kuntoutuksen polun. Neuropsykiatrisen valmennuksen
tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja
elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla
myönteisen elämänpolun rakentumista.

2. Ratkaisukeskeinen osaaminen, 7 op
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin hyödyt kouluympäristössä
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia

Osion suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa neuropsykiatrista valmennusta ratkaisukeskeisin
menetelmin. Valmentaja osaa tunnistaa ja käyttää kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, motivoinnissa, innostamisessa ja ongelmien ratkaisussa. Hän
osaa ohjata asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja
toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Opiskelija osaa soveltaa työssään muun
muassa ratkaisukeskeisiä kysymyksiä sekä narratiiivisia menetelmiä.

3. Valmentava työote, 7 op
• Ratkaisukeskeisen valmentavan työotteen hyödyntäminen asiakkaan kohtaamisessa
• Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
• Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Osion suoritettuaan opiskelija osaa käyttää valmentavaa työotetta asiakkaan ja hänen verkostonsa
kohtaamisessa, ja ohjata asiakkaansa läpi valmennusprosessin. Hän tunnistaa myös valmentavan
työotteen käyttömahdollisuudet mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden
puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Hän
osaa kuvata neuropsykiatrisen valmennuksen historian Suomessa ja tunnistaa menetelmän
nykytilan Suomessa. Opiskelija osaa toimia valmentajana omassa työyhteisössään tai itsenäisenä
yrittäjänä, sekä hyödyntää valmentavaa työotetta työyhteisönsä työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

4. Arvostava vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen, 4 op
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Asiakkaan arvostava kohtaaminen

Osion suoritettuaan opiskelija osaa kohdata asiakkaan arvostavasti, ja ymmärtää arvostavan
kohtaamisen ja keskinäisen kunnioituksen merkityksen valmennusprosessin onnistumisen
kannalta. Opiskelija omaksuu valmentajan työkaluikseen ns. viiden K:n menetelmän: kunnioitus,
kuuntelu, keskittyminen, keveys ja kärsivällisyys. Osion suoritettuaan opiskelija osaa toimia
neuropsykiatrisena valmentajana hyviä ammatillisen etiikan periaatteita noudattaen, ja sitoutuu
huolehtimaan valmennustyössään esimerkiksi luottamuksellisuudesta ja asiakkaan tietosuojasta.

5. Positiivinen psykologia ja pedagogiikka, 5 op
• Positiivinen psykologia ja pedagogiikka sekä niiden soveltaminen
• Resilienssi ja oma työhyvinvointi

Osion suoritettuaan opiskelija osaa työskennellä siten, että asiakkaan myönteiset
tunnekokemukset lisääntyvät. Opiskelija osaa auttaa asiakasta tunnistamaan aikaisempia
onnistumisiaan, vahvuuksiaan ja piileviä voimavarojaan, ja ohjata asiakasta ja hänen verkostoansa
niiden käyttöönottoon. Valmentaja osaa vahvistaa omaa ja valmennettavansa resilienssiä, sekä
löytää työniloa ja työssäjaksamista omaan työhönsä.