OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > RAKENTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Rakentamisen ylempi tutkinto-ohjelma, Insinööri (ylempi AMK): 60 op
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (ylempi-AMK), NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ylempi amk-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet insinööri (amk) -tutkinnon, ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja sittemmin soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta vaadittavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, josta vähintään vuosi on kertynyt ammattikorkea-koulututkinnon jälkeen.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

petussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Master-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Koulutuksen tavoitteena on syventää erityisesti rakennustekniikan suunnitteluosaamisen tietoja ja taitoja. Koulutusrakenteen sisältö painottuu voimakkaasti suunnitteluosaamisen lisäämiseen. Tutkinto antaa opiskelijalle valmiuden toimia rakennus- ja kiinteistöalan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Näitä ovat mm. rakentamisen alan suunnittelutehtävät, tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä erilaisten kehittämisprojektien johtaminen. Rakentamisen toimialalla on tapahtumassa suuria muutoksia mm. suunnittelumenetelmissä ja teknisissä vaatimuksissa, joihin opiskelussa perehdytään. Tutkinto tähtää voimakkaasti rakennusteknisen suunnitteluosaamisen kehittymiseen.
Tutkinto-ohjelman sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisesta kehittämistehtävästä (opinnäytetyö 30 op) ja henkilökohtaista osaamista lisäävistä syventävistä ammattiopinnoista (30 op). Niiden tavoitteena on syventää rakennushankkeen suunnitteluun liittyviä osaamisia sekä päivittää tiedot rakentamisen ajankohtaisimmista suunnittelualan teemoista. Tutkinnossa on mukana vaihtoehtoisia opintoja yhteensä 6 op edestä, joita voi valita 12 op suuruisesta tarjontakorista. Näiden vaihtoehtoisten opintojen toteutus määräytyy valittavan opiskelijaryhmän enemmistövalinnan perusteella.

Sijoittuminen työelämään

Koulutuksesta valmistuneet sijoittuvat pääosin rakennusteknisten suunnittelu- ja konsultointiyritysten vaativiin johto- ja asiantuntijatehtäviin. He voivat toimia muun muassa projektipäällikköinä suunnittelu-, rakennus- tai kehittämishankkeissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinnon kehittäminen

TAMK:n rakennus- ja kiinteistöalan neuvottelukunta on osallistunut ko opetussuunnitelman kehittämistyöhön. Tämän lisäksi opetussuunnitelmaa on ollut suunnittelemassa ryhmä rakennusalan suunnittelu- ja konsulttiyhtiöiden asiantuntijoita.