OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > HYVINVOINTITEKNOLOGIAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA (TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA) > HYVINVOINTITEKNOLOGIAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Hyvinvointiteknologian ylempi tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Syventävät ammattiopinnot
             
Terveydenhuollon laitteiden ja ohjelmistojen suunnittelu ja käyttöönotto 5
 
   
Asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut ja sovellusten suunnittelu 5
 
   
Hyvinvointi- ja terveysteknologioiden markkinointistrategiat 5
 
   
Health Information Systems 5
 
   
Data-analytiikka ja tekoäly terveydenhuollossa 5
 
   
2515107.57.555
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 5 op)
             
Opinnäytetyö
             
Opinnäytetyön suunnittelu 5
 
   
Opinnäytetyön toteuttaminen 20
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5
 
   
3015157.57.57.57.5
60 / 5560 / 3060 / 2560 / 1560 / 1560 / 12.560 / 12.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

HAKUKELPOISUUS
Ylempi AMK -tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet insinööri AMK, ammatillisen korkea-asteen insinööri, diplomi-insinööri tai tekniikan kandidaatin tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon ja joille on kertynyt vähintään kaksi vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Hyvinvointi- ja terveysteknologia on osa nopeasti kehittyvää innovointi- ja vientikenttää niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Alalla tarjottava koulutus takaa korkean tason osaamisen työelämän vaativiin tarpeisiin, jotka ovat jatkuvien regulatiivisten muutosten alla. Esimerkiksi vuonna 2021 voimaan tuleva uusi lääkintälaitedirektiivi luo valtavan tarpeen alan osaajille, koska enenevissä määrin alan yritysten omalla palkkalistalla tulisi olla regulaatio- ja tuotekehitysosaaja. Terveysteknologian hartioilla on globaali vastuu, sillä alati kasvavia terveydenhuollon menoja voidaan parhaiten kompensoida uusilla, innovatiivisilla laitteilla ja prosesseilla. Alan kehitys lisää palveluiden ja hoidon saavutettavuutta, sekä mahdollistaa ekososiaalisen kehityksen vähentämällä uusiin teknologioihin liittyviä ennakkoluuloja.

Hyvinvointi- ja terveysteknologiset ratkaisut ylläpitävät ja parantavat ihmisten elämänlaatua, hyvinvointia ja terveyttä. Uudet teknologiat, digitaaliset palvelut, tekoäly, robotiikka ja data-analytiikka ovat tulleet muutaman vuoden sisällä isoina uusina asioina ihmisten elämään. Hyvinvointiteknologian ja terveysteknologian välinen ero on pieni. Terveysteknologiaa ovat sellaiset laitteet ja ohjelmistot sekä muut ratkaisut, jotka ovat saaneet lääkintälaiteluokituksen, ja kaikki muu teknologia voidaan sisällyttää hyvinvointiteknologiaan. TAMKin hyvinvointiteknologian koulutuksessa käsitellään molempia, mutta painotus on terveysteknologiassa.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia itsenäisesti hyvinvointiteknologia-alan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja toimia erilaisten ihmisten kanssa kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa huomioiden kulttuuriset, yhteisölliset ja eettiset näkökulmat.
Koulutuksessa saa valmiuksia johtaa tiimejä ratkaisemaan alan monimutkaisia ja ennakoimattomia ongelmia. Näitä ratkaisuja voidaan hyödyntää alan uuden tiedon tuottamisessa sekä sosiaali- ja terveysalan toimintojen kehittämisessä.

Keskeisiä osaamisia, joita opiskelijoille karttuu, ovat asiakaslähtöisyys, terveysalan laitteiden viranomaisvaatimusten dokumentointiosaaminen, terveys- ja sosiaalialan teknologisten ratkaisujen hankintaosaaminen, terveys-/hyvinvointiteknologioiden ICT ratkaisut ja hyvinvointialan palveluliiketoimintaosaaminen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Hyvinvointiteknologian koulutuksesta valmistuneet henkilöt voivat sijoittua hyvinvointiteknologian asiantuntijoiksi, kehittämispäälliköiksi, projektipäälliköiksi, sovellus-/järjestelmäasiantuntijoiksi, laitevastaaviksi (sairaalassa), hyvinvointiteknologiakoordinaattoreiksi ja suunnittelijoiksi.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan erilaisia teknisiä ja teknologisia ratkaisuja, joilla ylläpidetään ja parannetaan ihmisen elämänlaatua, hyvinvointia tai terveyttä. Lisäksi hyvinvointiteknologioilla tarkoitetaan organisaatioiden henkilöstön käyttämiä, toimintaa ja johtamista ohjaavia ja arvioivia järjestelmiä. Koulutuksen arvoperustana ovat hyvinvointi- ja terveysteknologioihin liittyvä elinkaariajattelu, kestävä kehitys ja eettisyys.

OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 30 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 60 op, kesto 1-1,5 v.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opinnot toteutetaan yhdessä sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden ja tekniikan aln opiskelijoiden kanssa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jonka voi toteuttaa työn ohella.
Lähiopetusta on keskimäärin joka toinen viikko, torstai-iltaisin ja perjantaisin (8.30-16).