OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > HYVINVOINTITEKNOLOGIAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA (TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA) > HYVINVOINTITEKNOLOGIAN KOULUTUS
Ylempi AMK-tutkinto ...

Hyvinvointiteknologian koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Syventävät ammattiopinnot
             
Terveysteknologiat ja palveluprosessien hallinta 5
 
   
Health Information Systems 5
 
   
Teknologia-avusteinen kuntoutus 5
 
   
Terveysteknologioiden markkinointi, hankinnat ja kilpailutus 5
 
   
Digitaaliset palvelut ja sovellusten suunnittelu 5
 
   
2515107.57.555
Opinnäytetyö
             
Opinnäytetyön suunnittelu ja tiedonhankinta 5
Opinnäyte- ja esitysseminaarit 5
Itsenäinen työskentely 20
3015157.57.57.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
             
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5
 
   
505002.52.5
60 / 6060 / 3060 / 3060 / 1560 / 1560 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

HAKUKELPOISUUS
Ylempi AMK -tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, voidaan vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä myös ennen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista saatu työkokemus asianomaiselta alalta.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia itsenäisesti hyvinvointiteknologia-alan vaativissa teknologiaan tai teknisiin ratkaisuihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä ja toimia erilaisten ihmisten kanssa kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa huomioiden kulttuuriset, yhteisölliset ja eettiset näkökulmat. Opiskelija kykenee verkostoissa toimiessaan myös vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen.
Opiskelija osaa johtaa yksittäisiä ihmisiä ja ryhmiä ratkaisemaan alan monimutkaisia ja ennakoimattomia ongelmia, joiden tuloksia voidaan hyödyntää alan uuden tiedon tuottamisessa ja menettelyjen sekä teknisten sovellusten tai ratkaisujen toimintojen kehittämisessä. Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti oman alansa erityisosaamista vaativat käsitteet, tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät sekä tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja monialaisen kehittämistyön perustana. Opiskelija ymmärtää hyvinvointiteknologia-alan vaatimukset monialaiseen ja eri alojen rajapintoihin liittyvien tietojen ja menetelmien yhdistämisosaamiseen sekä vaatimukset niistä tuotetun uuden tiedon kriittiseen arviointiin. Opiskelija kartuttaa hyvinvointiteknologia-alaan liittyviä, erityisosaamista vaativia tietojaan ja käytäntöjään, joita hän voi hyödyntää sekä omassa työssään että muiden työn kehittämisessä. Opiskelija saa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja hyvät taidot alaan liittyvään suulliseen sekä kirjalliseen viestintään omalla äidinkielellään.

Koulutuksen tuottamia keskeisiä osaamisia ovat asiakaslähtöisyys, terveysalan laitteiden viranomaisvaatimusten dokumentointiosaaminen, terveys- ja sosiaalialan teknologisten ratkaisujen hankintaosaaminen, terveys-/hyvinvointiteknologioiden ICT ratkaisut ja hyvinvointialan palveluliiketoimintaosaaminen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Hyvinvointiteknologian koulutuksesta valmistuneet henkilöt voivat sijoittua hyvinvointiteknologian asiantuntijoiksi, kehittämispälliköiksi, projektipäälliköiksi, sovellus-/järjestelmäasiantuntijoiksi (asiakas- ja potilastietojärjestelmät), hyvinvointiteknologiakoordinaattoreiksi ja suunnittelijoiksi.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan erilaisia teknisiä ja teknologisia ratkaisuja, joilla ylläpidetään ja parannetaan ihmisen elämänlaatua, hyvinvointia tai terveyttä. Lisäksi hyvinvointiteknologioilla tarkoitetaan organisaatioiden henkilöstön käyttämiä, toimintaa ja johtamista ohjaavia ja arvioivia järjestelmiä. Koulutuksen arvoperustana ovat hyvinvointi- ja terveysteknologioihin liittyvä elinkaariajattelu, kestävä kehitys ja eettisyys.

OPINTOJEN RAKENNE
Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (25 op), opinnäytetyöstä (30 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op).
Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija kartuttaa hyvinvointiteknologiaan liittyviä tietojaan ja taitojaan. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi lisätä ja laajentaa osaamistaan kehittämistehtävänsä tai ammatillisten erityistarpeidensa mukaisesti.