OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > HYVINVOINTITEKNOLOGIAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA (TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA) > HYVINVOINTITEKNOLOGIAN KOULUTUS
Ylempi AMK-tutkinto ...

Hyvinvointiteknologian koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Esteettömyys ja toimintakykyä edistävät ratkaisut
             
Rakennetun ympäristön esteettömyys ja talotekniset ratkaisut 5
 
   
505002.52.5
Terveysteknologiset ratkaisut
             
Terveysteknologiaratkaisut ja ICT 5
 
   
5502.52.500
Tutkimuksellinen kehittäminen
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 2
 
   
Tilastotiede 3
 
   
5502.52.500
Projektijohtaminen
             
Projektinhallinta 3
 
   
Asiakaslähtöisyys projektijohtamisen keskiössä 2
 
   
5502.52.500
Hyvinvointialan palveluliiketoiminta
             
Hyvinvointipalveluiden liiketoimintaosaaminen 3
 
   
Kilpailutus- ja hankintalainsäädäntö 2
 
   
505002.52.5
Opinnäytetyö
             
Idea- ja suunnitelmaseminaari 5
 
   
Opinnäyte- ja esitysseminaarit 5
 
   
Itsenäinen työskentely 20
 
   
305252.52.512.512.5
Vapaasti valittavat opinnot
             
Vapaasti valittavat opinnot 5
 
   
505002.52.5
60 / 6060 / 2060 / 4060 / 1060 / 1060 / 2060 / 20
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

HAKUKELPOISUUS
Ylempi AMK -tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet tekniikan tai liikenteen alan korkeakoulututkinnon ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon, voidaan vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä myös ennen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista saatu työkokemus asianomaiselta alalta.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia hyvinvointiteknologian asiantuntijana ja kehittäjänä. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle projektinhallintataitoja ja valmiuksia hyvinvointiteknologisten tuotteiden ja palveluiden innovointiin ja kehittämiseen. Koulutuksen lähtökohtina ovat työelämässä tapahtuvat muutokset ja vaatimukset. Yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät asiakas- ja käyttäjälähtöisten, vaikuttavien toimintamallien käyttöönottoa sekä niiden johtamista ja arviointia. Koulutuksen tuottamia keskeisiä osaamisia ovat rakennetun ympäristön esteettömyyden suunnitteluosaaminen, asiakaslähtöinen projektiosaaminen, terveysalan laitteiden viranomaisvaatimusten dokumentointiosaaminen, terveys- ja
sosiaalialan teknologisten ratkaisujen hankintaosaaminen, terveys-/hyvinvointiteknologioiden ICT ratkaisut ja hyvinvointialan palveluliiketoimintaosaaminen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Hyvinvointiteknologian koulutuksesta valmistuneet henkilöt voivat sijoittua hyvinvointiteknologian asiantuntijoiksi, hyvinvointiteknologiaohjaajiksi, kehittämiskoordinaattoreiksi, projektipäälliköiksi, sovellus-/järjestelmäasiantuntijoiksi (asiakas- ja potilastietojärjestelmät), hyvinvointiteknologiakoordinaattoreiksi ja suunnittelijoiksi.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan erilaisia teknisiä ja teknologisia ratkaisuja, joilla ylläpidetään ja parannetaan ihmisen elämänlaatua, hyvinvointia tai terveyttä. Lisäksi hyvinvointiteknologioilla tarkoitetaan organisaatioiden henkilöstön käyttämiä, toimintaa ohjaavia ja arvioivia järjestelmiä. Koulutuksen arvoperustana ovat hyvinvointi- ja terveysteknologioihin liittyvä elinkaariajattelu, kestävä
kehitys ja eettisyys.

OPINTOJEN RAKENNE
Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (25 op), opinnäytetyöstä (30 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op).
Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija kartuttaa hyvinvointiteknologiaan liittyviä tietojaan ja taitojaan. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi lisätä osaamistaan kehittämistehtävänsä tai ammatillisten erityistarpeidensa mukaisesti.