OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Palveluliiketoiminnan johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Vastuuopettaja
Mika Boedeker

Osaamispäällikkö
Leena Mäkelä

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Restonomi (ylempi AMK), NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Aikaisemmin hankitun osaamisen ja opintojen hyväksilukuja haetaan sähköisellä järjestelmällä ja osaamisen näytöt järjestetään erikseen sovittuina ajankohtina.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Tutkinnon profiili

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja ne on suunniteltu tehtäväksi töiden ohessa. Opinnot kestävät n.1,5 - 2,5 vuotta. Opinnot koostuvat pakollisista syventävistä ammattiopinnoista (30 op), vaihtoehtoisista syventävistä YAMK- sekä vapaasti valittavista opinnoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Syventävät ammattiopinnot muodostuvat tutkinto-ohjelman omasta 30 opintopisteen tarjonnasta, jossa painottuvat asiakasarvon rakentuminen ja asiakaskokemuksen kehittäminen, ympäristölähtöinen palvelumaisema, työntekijäkokemuksen johtaminen, asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut sekä osto- ja myyntikanavat. Opintojaksot ovat 5 op:n laajuisia. Lisäksi tarjonnassa on TAMKin yhteisiä vaihtoehtoisia syventäviä YAMK-opintoja omien tavoitteidesi mukaisesti. Lisätietoja opintojaksoista ja niiden sisällöistä löytyy TAMKin opinto-oppaasta.

Sijoittuminen työelämään

Restonomi (ylempi AMK) se vahvistaa mahdollisuuksiasi alan tutkimus- ja ylemmän johdon tehtäviin, esim. palveluliiketoiminnan johtaja, toimitusjohtaja, kehitysjohtaja, yksikön johtaja, yrittäjä, opettaja jne.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Hospitality Management. Tutkinto tuottaa sinulle saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto. Sinulla on mahdollisuus hakeutua opintojen jälkeen tiedekorkeakoulujen jatko-opintoihin. Opintojen edellyttämien siltaopintojen määrä riippuu tiedekorkeakoulusta.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä

Valmistuminen

Valmistumisen ehtona on opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot rakentuvat opetuskertojen ja itsenäisen työskentelyn varaan ja opetuksessa käytetään erilaisia opetusmenetelmiä. Pakollisten syventävien opintojen opetuskerrat toteutetaan pääsääntöisesti torstai-iltaisin (klo 16.30-20), perjantaisin (klo 8-16.00) tai lauantaisin (klo 8.30-15.00) noin kahtena peräkkäisenä päivänä kuukaudessa. Yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja jakaminen ovat keskeistä oppimisessa ja opiskelijoiden oletetaan osallistuvan lähiopetukseen. Läsnäolovaatimukset määritellään joka opintojaksolla erikseen. Opetus tapahtuu pääosin suomeksi. Opiskelu edellyttää lisäksi englannin kielen taitoa.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä TAMKin muiden YAMK-koulutusten kanssa. Yhteistyö työelämän kanssa toteutuu jo työelämässä olevan opiskelijaryhmän myötä sekä mm. opinnäytetöinä ja neuvottelukuntatoimintana. Opiskelijoilta kerätään opintojaksopalaute sekä vuosipalaute.