OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Palveluliiketoiminnan johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Satu Kylmälä
satu.kylmala@tuni.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Restonomi (ylempi AMK), NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Aikaisemmin hankitun osaamisen ja opintojen hyväksilukuja haetaan sähköisellä järjestelmällä ja osaamisen näytöt järjestetään erikseen sovittuina ajankohtina.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Tutkinnon profiili

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja ne on suunniteltu tehtäväksi töiden ohessa. Opinnot kestävät n.1,5 - 2,5 vuotta. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä, pakollisista syventävistä opinnoista 40 op, vaihtoehtoisista opinnoista 20 op ja opinnäytetyöstä 30 op.
Opinnot rakentuvat lähiopetuspäivien ja itsenäisen työskentelyn varaan. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti kokonaisina intensiivipäivinä keskimäärin 2-3 päivänä kuukaudessa

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Syventävät ammattiopinnot muodostuvat 40 opintopisteen koulutuksen omasta tarjonnasta, joka liittyy mm. yhdessä toimimiseen, muutoksen johtamiseen, vastuullisuuteen, tuloksellisuuteen, palvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja tulevaisuuden ennakoimiseen. Näitä teemoja käsitellään erilaisten kehittämismenetelmien avulla. Opintojaksot ovat 5 op:n laajuisia. Lisäksi tarjonnassa on 20 op opintoja muiden alojen ylempien amk-tutkintojen tarjonnasta liittyen esim. kiinteistöjohtamiseen, tietojohtamiseen ja tietojärjestelmien hankintaosaamiseen sekä palveluliiketoiminnan oikeuskysymyksiin.
Vapaasti valittavia opintoja voit valita 5-10 op omien tavoitteidesi mukaisesti. Näiden opintojen suositellaan liittyvän opinnäytetyönä tekemääsi kehittämistehtävään. Lisätietoja opintojaksoista ja niiden sisällöistä löytyy TAMKin opinto-oppaasta

Sijoittuminen työelämään

Restonomi (ylempi AMK) on ainoa alan maisteritason tutkinto, ja se vahvistaa mahdollisuuksiasi alan tutkimus- ja ylemmän johdon tehtäviin, esim. palveluliiketoiminnan johtaja, toimitusjohtaja, kehitysjohtaja, yksikön johtaja, yrittäjä, opettaja jne.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Hospitality Management. Tutkinto tuottaa sinulle saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto. Sinulla on mahdollisuus hakeutua opintojen jälkeen tiedekorkeakoulujen jatko-opintoihin. Opintojen edellyttämien siltaopintojen määrä riippuu tiedekorkeakoulusta.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä

Valmistuminen

Valmistumisen ehtona on opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Opetuksessa käytetään erilaisia kehittämistyön menetelmiä. Lähiopetus on kerran kuukaudessa torstai-iltaisin (klo 16.30-20), perjantaisin (klo 8-16.00) ja lauantaisin (klo 8.30-14.30). Yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja jakaminen ovat keskeistä oppimisessa ja opiskelijoiden toivotaan osallistuvan lähiopetukseen. Läsnäolovaatimukset määritellään joka opintojaksolla erikseen. Opetus tapahtuu pääosin suomeksi.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.