OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Palveluliiketoiminnan johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Mika Boedeker
mika.boedeker@tuni.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Restonomi (ylempi AMK), NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Aikaisemmin hankitun osaamisen ja opintojen hyväksilukuja haetaan sähköisellä järjestelmällä ja osaamisen näytöt järjestetään erikseen sovittuina ajankohtina.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Tutkinnon profiili

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja ne on suunniteltu tehtäväksi töiden ohessa. Opinnot kestävät n.1,5 - 2,5 vuotta. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä, pakollisista syventävistä opinnoista (30 op), vaihtoehtoisista sekä vapaasti valittavista syventävistä opinnoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).
Opinnot rakentuvat lähiopetuspäivien ja itsenäisen työskentelyn varaan. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti kokonaisina intensiivipäivinä keskimäärin 2-3 päivänä kuukaudessa

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Syventävät ammattiopinnot muodostuvat tutkinto-ohjelman omasta 30 opintopisteen tarjonnasta, jossa painottuvat asiakasarvon rakentuminen ja asiakaskokemuksen kehittäminen, ympäristölähtöinen palvelumaisema, työntekijäkokemuksen johtaminen, asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut sekä osto- ja myyntikanavat. Opintojaksot ovat 5 op:n laajuisia. Lisäksi tarjonnassa on 30 op TAMKin yhteisiä vaihtoehtoisia syventäviä opintoja omien tavoitteidesi mukaisesti. Lisätietoja opintojaksoista ja niiden sisällöistä löytyy TAMKin opinto-oppaasta.

Sijoittuminen työelämään

Restonomi (ylempi AMK) se vahvistaa mahdollisuuksiasi alan tutkimus- ja ylemmän johdon tehtäviin, esim. palveluliiketoiminnan johtaja, toimitusjohtaja, kehitysjohtaja, yksikön johtaja, yrittäjä, opettaja jne.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Hospitality Management. Tutkinto tuottaa sinulle saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto. Sinulla on mahdollisuus hakeutua opintojen jälkeen tiedekorkeakoulujen jatko-opintoihin. Opintojen edellyttämien siltaopintojen määrä riippuu tiedekorkeakoulusta.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä

Valmistuminen

Valmistumisen ehtona on opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Opetuksessa käytetään erilaisia opetusmenetelmiä. Lähiopetus on kerran kuukaudessa pääsääntöisesti torstai-iltaisin (klo 16.30-20), perjantaisin (klo 8-16.00) ja lauantaisin (klo 8.30-15.00). Yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja jakaminen ovat keskeistä oppimisessa ja opiskelijoiden oletetaan osallistuvan lähiopetukseen. Läsnäolovaatimukset määritellään joka opintojaksolla erikseen. Opetus tapahtuu pääosin suomeksi.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.