OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > MEDIATUOTTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > MEDIATUOTTAMISEN YAMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Mediatuottamisen YAMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Mediaprojektien tuotekehitys ja johtaminen, yht. 10 op
             
Mediaprojektien johtaminen monialaisessa toimintaympäristössä 5
 
   
Mediatuotteiden ja -palvelujen kehittäminen 5
 
   
10552.52.52.52.5
Media-alan liiketoiminta yht 15 op
             
Liiketoiminnan tutkiminen ja kehittäminen 5
 
   
Sopimukset ja digitaalisen median immateriaalioikeudet 5
 
   
Mediakonseptien ja -tuotteiden kansainvälistäminen 5
 
   
15105552.52.5
Vapaasti valittavat opinnot 5
 
   
Opinnäytetyö 30 op
             
Opinnäytetyö 30
 
   
355302.52.51515
60 / 6060 / 2060 / 4060 / 1060 / 1060 / 2060 / 20
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

MEDIATUOTTAMISEN KOULUTUSOHJELMA
Tutkintonimeke: Medianomi (ylempi AMK)
Laajuus ja kesto: 60 op, 1,5 vuotta

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen tavoitteena on tuottaja, jolla on valmiudet tutkia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja kehittää uusia tuottamisen ja tekemisen tapoja media-alalla. Mediatuottaja osaa johtaa tuote- tai palvelukehitysprosesseja. Hän tietää erilaisten jakelukanavien vahvuudet ja roolit mediatuotteiden kokonaiskonseptissa. Tuottajalla on valmiudet rakentaa monialaisia ammattilais- ja alihankintaverkostoja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Hän hallitsee tiedonhankinnan, tietää osaamisen johtamisen periaatteet ja kykenee soveltamaan johtamistietoa työssään. Hänellä on valmiudet kehittää yrityksensä liiketoimintaa ja suunnitella liiketoimintaa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Koulutus noudattaa korkeakoulututkinnoille asetettuja kansallisia (NQF) ja eurooppalaisia (EQF) tavoitteita.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN:
Koulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville media-alan ammattilaisille. Koulutus tähtää erityisesti oman ammattitaidon ja työuran kehittämiseen.

ARVOPERUSTA
Tuottajan tehtävänä on koota yhteen ja johtaa niin erilaisia yksilöitä kuin ammattiryhmiäkin. Luovan ja innovatiivisen työn lähtökohtana on erilaisuuden, moniarvoisuuden ja monikulttuurisuuden kunnioittamisen. Yksilö on aktiivinen ja vastuullinen toimija, joka voi valinnoillaan vaikuttaa kulttuurin prosesseihin. Media-alan ammattilaisuuteen sisältyy näin oman ammattietiikan ja mediaan liittyvien eettisten ja yhteiskunnallisten kysymysten pohtiminen. Vastuulliseen toimintaan kuuluu myös itsenäinen ja aktiivinen asenne opiskeluun.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Koulutusohjelma on laajuudeltaan 60 pistettä. Se jakautuu 30 pisteen opinnäytetyöhön ja 25 pisteen syventäviin ammattiopintoihin, joiden painopistealueet ovat media-alan tuotekehitys, luovan työyhteisön johtaminen ja media-alan liiketoiminta. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämisprojekti, josta laaditaan raportti.

Opinnot suoritetaan työn ohessa monimuoto-opintoina puolentoista vuoden aikana. Opintojen sopeutumista työaikoihin tuetaan verkkoympäristöllä ja etäopinnot muodostavat merkittävän osan opiskelusta. Koulutus ja opinnäytetöiden ohjaus toteutetaan läheisessä yhteistyössä media-alan yritysten kanssa.

OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 25 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 60 op

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kahtena peräkkäisenä arkipäivänä kerran kuussa syys-ja kevätlukukausina. Lähiopetusjaksoilla tapahtuva yhteisöllinen tiedon tuottaminen ja jakaminen on olennainen osa oppimista ja opiskelijoiden odotetaan osallistuvan lähiopetukseen. Opintojaksokohtaiset tarkemmat läsnäolovaatimukset määrittelee kunkin opintojakson opettaja. Koulutusohjelma on pääosin suomenkielinen.