OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > YRITTÄJYYDEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Yrittäjyyden ylempi tutkinto-ohjelma, Tradenomi (ylempi AMK): 90 op
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Hanna Pihlajarinne
hanna.pihlajarinne@tuni.fi
Koulutuksen rakennetaulukot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Tradenomi (ylempi AMK), NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Aikaisemmin hankitun osaamisen ja opintojen hyväksilukuja haetaan sähköisellä järjestelmällä.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Tutkinnon profiili

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja ne on suunniteltu tehtäväksi töiden ohessa. Opinnot kestävät 1,5 vuotta. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä, pakollisista syventävistä opinnoista 50 op, vapaasti valittavista opinnoista 10 op ja opinnäytetyöstä 30 op.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Opinnot on suunniteltu kronologiseksi kokonaisuudeksi siten että opintojan aikana kehittyy opiskelijan yrittäjäosaamisen lisäksi myös hänen yritystoiminta.
Syventävät ammattiopinnot muodostuvat yrityksen kehittämisen vaiheista.
Aloitat tutkimalla senhetkistä toimintaympäristöä ja pohtimalla, millaisia mahdollisuuksia muuttuva maailma sinulle ja yrityksellesi tarjoaa.
Toisen opintojakson teemana on johtavien ajatusten merkitys yritystoiminnassa. Opintojakson jälkeen osaat luoda yrityksellesi vision, mission ja kestävät arvot sekä ymmärrät strategian merkityksen. Pohdit itseäsi yrittäjänä ja yrityksesi kilpailuetua.
Kolmannen opintojakson aikana tarkastelet yrityksesi prosesseja: mitä yrityksessäsi tapahtuu ja miten johdat yritystäsi kohti tarvittavia muutoksia?
Neljännessä opintojaksossa paneudut yrityksesi verkostoihin. Millaisia kumppaneita tarvitset? Miten tunnistat verkostojasi sekä miten ylläpidät ja kehität asiakasverkostoasi? Miten johdat verkostojasi?
Viimeisessä kaikille yhteisessä opinnossa keskityt yritystoimintasi kansainvälistymiseen. Osallistut opintomatkalle, jonka avulla voit arvioida ja kehittää yrityksesi kansainvälisiä mahdollisuuksia.

Sijoittuminen työelämään

Opinnot on suunniteltu siten, että opiskelijat jatkavat opintojen jälkeen yrittäjinä. Liiketalouden alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa myös monia muita urapolkuja.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä

Valmistuminen

Valmistumisen ehtona on opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Proakatemia ja tiimioppiminen
Yrittäjyyttä opiskellaan Proakatemiassa, joka on TAMKin yrittäjyyden yksikkö. Koulutuksessa hyo?dynneta?a?n uusinta tietoa muun muassa lukemalla kirjallisuutta, seuraamalla sa?hko?isia? la?hteita?, kuulemalla huippuasiantuntijoita seka? hyo?dynta?ma?lla? ryhma?n omaa osaamista. Tiimioppimismallissa kaikki osallistujat ovat vastuussa yhteisen tiedon rakentamisesta. Lähijaksoilla oppiminen on vahvasti yhteisöllistä ja perustuu keskinäiseen luottamukseen. Kukin opintojakso sisältää noin kolmen vuorokauden mittaisen lähijakson jossakin Pirkanmaan lähistöllä sijaitsevassa maaseutumatkailukohteessa. Oppimisen luonteen takia lähijaksoille osallistuminen on ehdottoman välttämätöntä.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.