OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Tietojärjestelmäosaaminen, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 55 op)
                     
Tietojärjestelmäosaaminen
                     
Kokonaisarkkitehtuuriajattelu 5
 
   
       
Kokonaisarkkitehtuurityö käytännössä 5
 
   
     
Ohjelmistoliiketoiminta 5
 
   
       
ICT-sopimukset ja juridiikka 5  
   
       
Kehitysprojektit ja projektisalkun hallinta 5
 
   
     
Kehittämistehtävä opinnäytetyönä 5
 
 
   
Innovaatio-osaaminen
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
Näyttöön perustuva toiminta 5
 
   
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5
 
   
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5
 
   
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5
 
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5
 
   
Talousjohtamisen perusteet 5
 
   
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5
 
   
Teknologiaosaamisen johtaminen 5
 
   
Projektiosaaminen 5
 
   
Asiakkuuksien hallinta 5
 
   
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5
 
   
Sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaaminen 5
 
   
553517.537.5356.311.321.316.317.517.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
OPINNÄYTETYÖ
                     
Opinnäytetyö 30
2010101010555555
60 / 7560 / 4560 / 27.560 / 47.560 / 4560 / 11.360 / 16.360 / 26.360 / 21.360 / 22.560 / 22.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Järkevästi keskenään integroidut tietojärjestelmät muodostavat yritystoiminnan, talouselämän ja koko yhteiskunnan keskeisen tukipilarin, jonka vahvistamisessa on vielä paljon tehtävää. Suhdanteista riippumatta organisaatiot tulevat tulevaisuudessakin tekemään merkittäviä panostuksia tietojärjestelmiin ja niiden kehittämiseen. Tämä kehittämistyö vaatii kokonaisarkkitehtuuriajattelun hallitsevia tietojärjestelmäosaajia, joilla on projektipäällikön valmiudet.
Kokonaisarkkitehtuuriajattelussa organisaation toimintaprosessit, tiedot ja tietojärjestelmät nähdään ja niitä myös kehitetään yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Organisaation strategia ohjaa arkkitehtuurin kehittämistä. Työssä on ymmärrettävä sekä organisaation oman liiketoiminnan että asiakkaiden ja kumppanien liiketoiminnan keskeiset elementit.
Tietojärjestelmäosaajan on pystyttävä jäsentämään tarpeita ja kehittämistyötä kokonaisuuksiksi, joita kyetään johtamaan tehokkaasti ja hallitusti projekteina. Projektiosaamisessa korostetaan ketteryyttä ja monia vanhoja oppeja kyseenalaistetaan. Varmaa kuitenkin on, että projektiosaamisen merkitys tulevaisuudessakin kasvaa.
Tutkinnon tavoitteena on mahdollistaa opiskelijan kasvu vaativiin projektipäällikön tehtäviin sekä osaamisen kehittyminen tietojärjestelmien kehittämistyössä erityisesti kokonaisarkkitehtuuriajattelun suuntaan. Opintoihin sisältyvät projektiosaamisen opinnot antavat opiskelijalle myös valmiudet suorittaa IPMA:n (International Project Management Association, www.pry.fi) kansainvälisen projektinhallinnan sertifikaatin.