OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Tietojärjestelmäosaamisen ylempi tutkinto-ohjelma, Tradenomi (ylempi AMK): 90 op
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Tradenomi (YAMK), ylempi korkeakoulututkinto, NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Master-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ylemmälle ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Tutkinnossa on neljä osaa:
1. Syventävät ammattiopinnot (Tietojärjestelmäosaaminen) - 30 op
Kokonaisarkkitehtuuriajattelu 5 op
Kokonaisarkkitehtuurityö käytännössä 5 op
Ohjelmistoliiketoiminta 5 op
ICT-sopimukset ja juridiikka 5 op
Kehitysprojektit ja projektisalkun hallinta 5 op
Kehittämistehtävä opinnäytetyönä 5 op
2. Vaihtoehtoiset syventävät opinnot - 25 op
TAMKin yhteinen tarjonta, jossa erilaisia johtamis- ja menetelmäopintoja
3. Valinnaiset opinnot - 5 op
4. Opinnäytetyö
Tehdään kehittämistyönä yhteistyössä työelämän kanssa

Sijoittuminen työelämään

Jatko-opintomahdollisuudet

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Valmistuminen

Opintojen toteuttaminen

Tutkinnon kehittäminen