OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Tietojärjestelmäosaamisen ylempi tutkinto-ohjelma

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Vastuuopettaja:
Tapio Yrjölä
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Tutkintovastaava:
Toni Männistö

Opinto-ohjaaja:
Anja Salo

Opintoasiainkoordinaattori:
Teija Helin

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Tradenomi (YAMK), ylempi korkeakoulututkinto, NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Master-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ylemmälle ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Tutkinnossa on neljä osaa:
1. Syventävät ammattiopinnot (Tietojärjestelmäosaaminen) - 30 op
Kokonaisarkkitehtuuriajattelu 5 op
Kokonaisarkkitehtuurityö käytännössä 5 op
Ohjelmistoliiketoiminta 5 op
ICT-sopimukset ja juridiikka 5 op
Kehitysprojektit ja projektisalkun hallinta 5 op
Kehittämistehtävä opinnäytetyönä 5 op
2. Vaihtoehtoiset syventävät opinnot - 25 op
TAMKin yhteinen tarjonta, jossa erilaisia johtamis- ja menetelmäopintoja
3. Valinnaiset opinnot - 5 op
4. Opinnäytetyö
Tehdään kehittämistyönä yhteistyössä työelämän kanssa

Sijoittuminen työelämään

Sinusta tulee kokonaisarkkitehtuuriajattelua hallitseva tietojärjestelmäosaaja. Sinulla on projektipäällikön valmiudet kehittää tietojärjestelmiä ja niiden hyödyntämistä liiketoiminnassa, mikä avaa sinulle monia ICT-asiantuntijan urapolkuja. Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi Product Manager, Project Manager, Delivery Manager, Test Manager, Marketing Manager, IT Development Manager, Sales Director, Business Director, Service Owner, Group Manager, Service Manager, Account Manager tai IT Manager.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opetussuunnitelmasta. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Syventävät ammattiopinnot järjestetään lähiopetuksessa vuoden aikana niin, että lähikerrat ovat pääsääntöisesti torstaisin 12.30-19.30 joka toinen viikko. Vaihtoehtoiset syventävät ja vapaasti valittavat opinnot voidaan sijoittaa 1,5 vuoden aikajanalle. Nuo opinnot menevät joka toinen viikko oman opetuksemme väliviikoilla, ja lähikertoja on jaettu torstaille, perjantaille ja lauantaille. Mukana on myös kokonaan etänä suoritettavia opintojaksoja. Vaihtoehtoisia syventäviä opintoja on mahdollista korvata sovittaessa esim. yliopiston opinnoilla.

Osallistuminen lähiopetukseen on keskeistä ja välttämätöntä oppimisen kannalta.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.
Opetussuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä TAMKin muiden YAMK-koulutusten kanssa. Yhteistyö työelämän kanssa toteutuu opinnäytetöinä, hankkeina, verkostoyhteistyönä ja neuvottelukuntatoimintana. Opiskelijoilta kerätään vuosittain opintojaksopalautetta ja valmistuneiden palaute kootaan sähköisellä kyselyllä.