OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA (RAKENNUSMESTARIT)
Ylempi AMK-tutkinto ...

Teknologiaosaamisen johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma (rakennusmestarit)

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
                     
Rakennustekniikan opinnot
                     
Differentiaalilaskenta 3
 
   
       
Integraalilaskenta 3
   
     
   
Rakennusfysiikan perusteet 3
   
     
   
Rakennusfysiikan laboratoriot 2
   
     
   
Rakenteiden mekaniikan täydennyskurssi 4
 
   
       
Betonirakenteiden perusteet 5  
   
       
Puu- ja teräsrakenteiden mitoituksen perusteet 5  
   
       
Pohjarakentamisen perusteet 5
 
   
       
Teknologiatalouden johtaminen 5
 
 
     
Technology Leadership 5
 
 
     
Teknologiaprojektien johtaminen 5
   
     
   
Kansainvälinen teknologiaympäristö 5  
   
       
Kansainväliset teknologiasopimukset ja neuvottelut 5
   
     
   
40.01518.721.3159.39.312.397.57.5
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyö 30
2010101010555555
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan yksi)
                     
Näyttöön perustuva toiminta 5                      
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5                      
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5                      
Talousjohtamisen perusteet 5                      
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5                      
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5                      
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5                      
Teknologiaosaamisen johtaminen 5                      
Asiakkuuksien hallinta 5                      
Strateginen talousjohtaminen 5                      
Projektiosaaminen 5                      
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5                      
LEAN 5                      
Tietojohtaminen 5                      
Elämysmuotoilu osana asiakaskokemuksen kehittämistä 5                      
Digitaalisten kanavien asiakashankinta 5                      
Data-analyysi, datan visualisointi ja tekoäly 5                      
00000000000
60 / 6060 / 2560 / 28.760 / 31.360 / 2560 / 14.360 / 14.360 / 17.360 / 1460 / 12.560 / 12.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tutkintonimike
Tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Engineering. Tutkinto-ohjelma tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto.
Teknologiaosaaminen ja sen johtaminen
Osaamisen johtaminen on organisaation osaamispääoman vaalimista ja sen kasvattamista. Tietotalous on murtautumassa läpi lopullisesti, ja siihen liittyy myös teknisen alan organisaatioiden toiminnan muuttuminen teknisestä suunnittelusta ja suorittamisesta jatkuvan muutoksen leimaamaan tietotyöhön. Kilpailukykyiset teknologiaosaamista käyttävät organisaatiot tarvitsevat insinöörikoulutuksen saaneita esimiestyöhön ja johtamiseen kykeneviä ammattilaisia. Asioiden riippuvuuksia ymmärtävien ja organisaation uudistamista ohjaavien avainhenkilöiden merkitys kasvaa.

Tavoite
Tutkinto-ohjelman tavoitteena on varustaa opiskelija johtamaan asiantuntijatyötä teknologiayrityksissä ja muissa teknologiaosaamista käyttävissä organisaatioissa. Erityisinä tavoitteina on antaa opiskelijalle valmiuksia tekniikan ammattilaisten ja tekniikan osaamisen johtamiseen, tuotekehityksen ja innovaatioiden johtamiseen, talouden johtamiseen, projektien hallintaan, kansainvälisiin työympäristöihin, sekä oman esimieskäyttäytymisen kehittämiseen.

Kenelle?
Ylempi amk-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet rakennusmestari (amk) -tutkinnon, ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja sittemmin soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta vaadittavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, josta vähintään vuosi on kertynyt ammattikorkea-koulututkinnon jälkeen.

Tutkinto-ohjelman rakenne
Tutkinto-ohjelma on laajuudeltaan 90 opintopistettä. Opinnot koostuvat opiskelijan opinnäytetyönään (30 op) suorittamasta teknologiaosaamisen johtamisen kehittämistehtävästä, syventävistä ammattiopinnoista (25 op), rakennusmestarin lisäopinnoista (30 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op). Hakijalla tulee hakuvaiheessa olla alustava suunnitelma kehittämistehtävästä. Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija kartuttaa teknologiaosaamisen johtamiseen liittyviä tietojaan ja taitojaan. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi lisätä osaamistaan kehittämistehtävänsä tai ammatillisten erityistarpeidensa mukaisesti.

Tutkinto-ohjelman arvopohja
Tutkinto-ohjelman arvopohjana on arkimedeen valan mukainen: Insinööri on mukana luomassa tekniikkaa, joka koituu luonnon ja ihmisen hyväksi. Insinööri on kaikessa toiminnoissaan suojelemassa kasvien, eläinten ja ihmisen elämää. Insinööri välttää epärehellisyyttä ja epäsopua ja pyrkii kehittymään taitavammaksi ongelmien ratkaisijaksi. Insinööri miettii kehityksen suuntalinjoja ja välttää vahingollisten tavoitteiden toteutumista.