OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Kliinisen asiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma, Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Ensihoitaja (ylempi AMK): 90 op
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Koulutuspäällikkö Tiina Mäkinen
Opinto-ohjaaja Irmeli Nieminen 050 311 9677
irmeli.nieminen(at)tamk.fi

Akuuttihoitotyö: Marjo Räsänen
Bioanalytiikan kehittämisosaaminen: Eeva Liikanen
Mielenterveys- ja päihdetyö: Nina Kilkku
Radiografian kehittämisosaaminen: Marja Jaronen
Sosiaali- ja terveysalan palveluketjujen kehittäminen: Riitta Nikkola

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Hakukelpoisuuden antaa bioanalyytikon, ensihoitajan, fysioterapeutin, kätilön, röntgenhoitajan, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan AMK-tutkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää mitä tahansa muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja.

Hakeminen tapahtuu TAMK:n erillisen ohjeen mukaisesti.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. EQF mahdollistaa tutkintojen vertailtavuuden Euroopan korkeakoulualueella. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Master-tason korkeakoulututkinto. Kliinisen asiantuntijan koulutuksessa saavutat terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

Opintojen alkaessa valitaan 30 opintopisteen laajuiset syventävät ammattiopinnot, joihin on eri vuosina tarjolla erilaisia sisältöalueita.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Koulutuksen tausta-ajatteluna on näyttöön perustuva toiminta, joka edellyttää tutkimukseen perustuvaa tietoa. Saat valmiuksia tarkastella tutkittua tietoa kriittisesti ja soveltaa sitä omalle alallesi kliinisenä asiantuntijana.

Syventävien ammattiopintojen aikana opit soveltamaan teoriatietoa käytäntöön, kehität analyyttisiä taitojasi, opit projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää tutkimus- ja kehittämisvalmiuksiasi. Opinnäytetyö osoittaa kykysi soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Se osoittaa myös valmiutesi itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Sijoittuminen työelämään

Koulutus antaa valmiudet eritasoisiin esimiestehtäviin, muutosjohtamiseen, kehittämiseen sekä asiantuntijatehtäviin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Kliiniset asiantuntijat työskentelevät itsenäisesti erilaisissa työpaikoissa sekä edistävän että ennaltaehkäisevän toiminnan palveluissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Arvioinnissa noudatetaan TAMK:n yleisiä arviointikriteerejä

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä. Koulutus koostuu sekä lähiopetuspäivistä (2 - 4 pv/kk) että itsenäisestä työskentelystä. Itsenäisen opiskelun määrä koulutuksessa on suuri.

Verkostoitumistasi tuetaan monimuotoisella yhteistyöllä, eri koulutusten ja eri korkeakoulujen opiskelijoiden välisellä yhteistyöllä. Koulutuksessa käytetään erilaisia itsenäisen työskentelyn ja osallistavan työskentelyn menetelmiä, kuten pienryhmätyöskentelyä, opintokäyntejä ja verkko-opiskelua. Laadit yhdessä opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelmasi, jota seurataan koulutuksen aikana.

Opintojen rakenne on seuraava:
Syventävät ammattiopinnot 55 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op

Lukuvuonna 2016-2017 syventävinä opintoina on
Bioanalytiikan kehittämisosaaminen 30 op
Radiagrafian kehittämisosaaminen 30 op
Sosiaali- ja terveysalan palveluketjujen kehittäminen 30 op

Lukuvuonna 2015-2016 syventävinä opintoina on akuuttihoitotyö sekä
mielenterveys- ja päihdetyö.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmia kehitetään yhteistyössä myös muiden ammattikorkeakoulujen kanssa ja TAMK:n muiden yamk-koulutusten kanssa.

Työelämän kanssa yhteistyö toteutuu opinnäytetöiden hankkeistamisen ja hankkeiden kautta sekä säännöllisenä verkostoyhteistyönä ja neuvottelukuntatoimintana.