OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YRITTÄJYYDEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden ylempi tutkinto-ohjelma

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Vastuuopettaja Minna Törnävä, minna.tornava@tuni.fi, 0504770047
Opinto-ohjaaja Irmeli Nieminen, irmeli.nieminen@tuni.fi, 050 311 9677
Osaamispäällikkö Päivi Hautaviita

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Sairaanhoitaja (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)
Ensihoitaja (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)
Terveydenhoitaja (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)
Kätilö (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)
Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)
Bioanalyytikko (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)
Röntgenhoitaja (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)
Fysioterapeutti (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Hakukelpoisuuden antaa bioanalyytikon, ensihoitajan, fysioterapeutin, kätilön, röntgenhoitajan, sairaanhoitajan, sosionomin tai terveydenhoitajan AMK-tutkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta.
Hakeminen tapahtuu opintopolku.fi sivuston kautta.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

TAMKissa on mahdollista hyväksilukea aiempia vastaavalla koulutustasolla hankittuja korkeakouluopintoja sekä myös aiemmin hankittua osaamista (AHOT), joka on saavutettu esimerkiksi työkokemuksen, kurssien, harrastusten tms. avulla.
Opiskelijan aiemmin kertynyt osaaminen kartoitetaan yleensä opintojen alussa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa. Opintojen ja osaamisen hyväksilukuun liittyvät periaatteet on kuvattu tutkintosäännössä.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

TAMKin hallitus päättää opiskelijavalinnan perusteista. Valinta suoritetaan yhteis- tai erillishaun avulla. TAMK antaa sosiaali- ja terveysalaa opiskelemaan pyrkivälle tiedon terveydentilaa ja toimintakykyä koskevista vaatimuksista. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aikaisempi opiskelupaikan peruutuspäätös, jos toisten henkilöiden terveyden tai turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. TAMK harkitsee tapauskohtaisesti, onko aikaisemmalla peruutuspäätöksellä vaikutusta opiskeltavan alan kannalta.

Tutkinnon profiili

Opintojen laajuus on 90 op. TAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot sisältävät 30 op substanssiaiheen syventäviä ammattiopintoja. Näissä keskitytään erityisesti sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden sekä johtamisen ja asiakaslähtöisen kehittämisen avainkysymyksiin. Tutkinto-ohjelma sisältää 15 op vaihtoehtoisia syventäviä opintoja ja 15 op vapaasti valittavia opintoja. Nämä opinnot valitaan opiskelijan kiinnostuksen kohteiden ja aikataulun mukaan esimerkiksi TAMKin yhteisistä YAMK opinnoista. Vaihtoehtoisilla syventävillä opinnoilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään asiantuntemusta ammatillisten erityistarpeiden mukaan.

Syventävät ammattiopinnot 30 op
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Koulutuksen painopistealueena on näyttöön perustuva yrittäjyyden johtamis- ja kehittämisosaaminen.

Koulutus antaa valmiudet sosiaali- ja terveydenhuollon vaativiin yrittäjyyden johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin, missä korostuu itsenäinen ja kriittinen ajattelu, muutosprosessien hallinta ja innovatiivinen strateginen kehittäminen, kompleksisten haasteiden tunnistaminen ja ratkaiseminen sekä toiminnan tuloksellinen johtaminen. Opintojen myötä saavutetaan teoreettisesti laajat tiedot sosiaali- ja terveysalalta ja valmiudet hankkia tutkittua tietoa yrittäjyyden perustaksi sekä sen kriittiseen arviointiin ja kehittämiseen.

Sijoittuminen työelämään

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden tutkinto on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7). Laaja-alainen yrittäjyyden johtamis- ja kehittämisosaaminen mahdollistaa opiskelijalle kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden. Valmistuttuaan opiskelija osaa kehittää sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyttä näyttöön perustuen. Koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla sekä julkisessa virassa tai tehtävässä, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija voi hakeutua opettajan pedegogisiin opintoihin joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ja saada opettajan pätevyyden. Kelpoisuus yliopistollisiin lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin on neuvoteltava erikseen kunkin tiedekunnan ja oppiaineen kanssa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat. Nämä tiedot ja tarkemmat kriteerit löytyvät kunkin opintojakson toteutussuunnitelmasta. Opetuksen toteuttamisessa ja arvioinnissa noudatetaan TAMKin tutkintosääntöä.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa on ehtona valmistumiselle.

Opintojen toteuttaminen

Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä (2-3 pv/kk) sekä etä- ja itsenäistä työskentelystä. Koulutuksessa käytetään erilaisia itsenäisen työskentelyn sekä osallistavan työskentelyn menetelmiä, kuten tiimityöskentelyä ja verkko-opiskelua. Jokainen opiskelija laatii yhdessä opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman. Opinnot voi suorittaa työn ohessa 1,5-2 vuodessa.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä TAMKin muiden YAMK-koulutusten kanssa. Työelämän kanssa yhteistyö toteutuu työelämässä toteutettavien projektien, opinnäytetöiden hankeideoinnin ja hankkeistamisen kautta sekä säännöllisenä verkostoyhteistyönä ja neuvottelukuntatoimintana. Opiskelijoilta kerätään vuosittain palautetta eri opintojaksojen sekä henkilökohtaisen oppimissuunnitelmakeskustelujen yhteydessä. Valmistuneilta kerätään palautetta säännöllisesti sähköisten kyselyjen muodossa.