OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > ÄLYTEOLLISUUDEN AUTOMAATIORATKAISUJEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > ÄLYTEOLLISUUDEN AUTOMAATIORATKAISUJEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Älyteollisuuden automaatioratkaisujen ylempi tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Syventävät ammattiopinnot
             
Koneautomaatio 5
 
   
Älykäs valmistus 5
 
   
Koneoppiminen ja data-analytiikka teollisuudessa 5
 
   
Älykäs prosessiautomaatio 5
 
   
Oman tutkinto-ohjelman valinnainen opinto
(Valitaan yksi)
             
Innovaatioprojektit 5
 
   
Moderni robotiikka 5
 
   
3015157.57.57.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
             
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan yksi)
             
Näyttöön perustuva toiminta 5              
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5              
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5              
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5              
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5              
Teknologiaosaamisen johtaminen 5              
Tietojohtaminen 5              
Johtamisviestinnän analyysi 5              
Projektiosaaminen 5              
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5              
Talousjohtamisen perusteet 5              
Strateginen talousjohtaminen 5              
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5              
Digitaalisten kanavien asiakashankinta 5              
Elämysmuotoilu osana asiakaskokemuksen kehittämistä 5              
Sustainability Management 5              
B2B Sales Interactions 5              
Sales Management 5              
0000000
Opinnäytetyö
             
Opinnäytetyön suunnittelu 5
 
   
Opinnäytetyön toteuttaminen 20
 
   
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5
 
   
305252.52.512.512.5
60 / 6060 / 2060 / 4060 / 1060 / 1060 / 2060 / 20
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Älyteollisuuden automaatioratkaisujen ylempi tutkinto-ohjelma

HAKUKELPOISUUS
Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet insinöörin (AMK), ammatillisen korkea-asteen insinöörin, diplomi-insinöörin tai tekniikan kandidaatin tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon (tekniikan ja liikenteen alalla), ja joille on kertynyt vähintään kaksi vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen.

TUTKINTOOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN
Älyteollisuuden automaatioratkaisujen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunnattu insinööreille ja teollisuuden ammattilaisille. Tutkinnon lähtökohtina ovat teknologiateollisuuden ja työelämän osaamistarpeet monialaisesti. Tutkinto antaa valmiudet älyteollisuuden kehittämis- ja johtamistehtäviin.

Opinnoissa kehität teknologia-, tuotekehitys-, automaatio-, tiimi- ja projektinhallintataitojasi. Syvennyt myös älyteollisuuden tuotteiden ja palveluiden innovointiin, tekniseen suunnitteluun, automaatioratkaisujen kehittämiseen ja kestävään valmistukseen. Opinnot laajentavat automaatio-, kone-, sähkö- ja tietotekniikan osaamistasi.
Menestyminen älyteollisuuden globaalissa kilpailussa edellyttää samaan aikaan sekä asiakas- ja käyttäjälähtöisiä että innovatiivisia teknologioita ja kustannustehokkaita automaatioratkaisuja. Älyteollisuuden automaatioratkaisujen ylemmän tutkinto-ohjelman tuottamia keskeisiä osaamisia ovat:

innovaatio-osaaminen
projekti- ja tiimiosaaminen
teknologioiden kestävä suunnittelu- ja kehittämisosaaminen
tuotantoautomaatio- ja laadunvarmistusosaaminen
koneautomaatio-osaaminen
robotiikkaosaaminen
koneoppimisen ja data-analytiikan osaaminen

Tutkinto antaa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja ammatilliseen uudistumiseen. Monialaisissa tiimeissä pääset jakamaan eri alojen parhaita käytänteitä sekä kehittämään tiimityö-, projektinhallinta- ja johtamistaitojasi. Lisäksi teet työelämälähtöisen yksilöllisen kehittämistehtävän, jossa hyödynnät ongelmalähtöistä oppimista (PBL), ja opit myös toisten opiskelijoiden kehittämistehtävistä.

Tutkinto-ohjelma nostaa opiskelijan ymmärrystä älyteollisuuden automaatioratkaisujen systeemitasolle. Tällä tarkoitetaan kykyä soveltaa uusia monialaisia osaamisia järjestelmätason kompleksisemmassa ongelmakentässä. Opintojaksojen osaamistavoitteet on asetettu EQF-7 tasolle.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat älyteollisuuden automaatioratkaisujen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä vaativiin asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtamistehtäviin. Tehtävänimikkeitä voivat olla projektipäällikkö, tuotekehitysinsinööri tai automaatioinsinööri.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Koulutuksen arvoperustaa pohjautuu TAMK:n strategian arvoperustaan: yhteisöllisyys, yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen, kestävä kehitys, osaamisen ja yrittämisen arvostaminen.

OPINTOJEN RAKENNE
Opinnot koostuvat opinnäytetyönä (30 op) suorittamastasi kehittämistehtävästä, 20 op syventävistä ammattiopinnoista ja 10 op vapaasti valittavista opinnoista (5 op oman koulutusohjelman ylemmän AMK-tutkinnon tarjonnasta sekä 5 op vaihtoehtoisten syventävien opintojen tarjonnasta). Syventävissä ammattiopinnoissa kartutat älyteollisuuden teknologiaosaamistasi. Vapaasti valittavien opintojen avulla voit laajentaa osaamistasi kehittämistehtäväsi tai ammatillisten erityistarpeittesi mukaisesti. Voit yhdistää tutkintoosi opintoja muista ylemmän AMK-tutkinnon tutkinto-ohjelmista. Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.