OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > ÄLYTEOLLISUUDEN AUTOMAATIORATKAISUJEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Älyteollisuuden automaatioratkaisujen ylempi tutkinto-ohjelma

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Vastuuopettaja:
Anne Cumini, etunimi.sukunimi@tuni.fi

Opintoasiainkoordinaattori:
Satu Kelhä, etunimi.sukunimi@tuni.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Älyteollisuuden automaatioratkaisujen ylempi tutkinto-ohjelma

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet insinöörin (AMK), ammatillisen korkea-asteen insinöörin, diplomi-insinöörin tai tekniikan kandidaatin tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon (tekniikan ja liikenteen alalla), ja joille on kertynyt vähintään kaksi vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet:
TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja:
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakoulusta

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Master-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.

Katso Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakoulusta

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Älyteollisuuden automaatioratkaisujen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunnattu insinööreille ja teollisuuden ammattilaisille. Tutkinnon lähtökohtina ovat teknologiateollisuuden ja työelämän osaamistarpeet monialaisesti.

Opinnoissa opiskelija kehittää teknologia-, tuotekehitys-, automaatio-, tiimi- ja projektinhallintataitojaan. Opiskelija syventyy myös älyteollisuuden tuotteiden ja palveluiden innovointiin, tekniseen suunnitteluun, automaatioratkaisujen kehittämiseen ja kestävään valmistukseen. Opinnot laajentavat opiskelijan automaatio-, kone-, sähkö- ja tietotekniikan osaamista.

Tutkinto-ohjelman tuottamia keskeisiä osaamisia ovat:
• innovaatio-osaaminen
• projekti- ja tiimiosaaminen
• teknologioiden kestävä suunnittelu- ja kehittämisosaaminen
• tuotantoautomaatio- ja laadunvarmistusosaaminen
• koneautomaatio-osaaminen
• robotiikkaosaaminen
• koneoppimisen ja data-analytiikan osaaminen

Sijoittuminen työelämään

Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat älyteollisuuden automaatioratkaisujen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä vaativiin asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtamistehtäviin. Tehtävänimikkeitä voivat olla projektipäällikkö, tuotekehitysinsinööri tai automaatioinsinööri.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot koostuvat opiskelijan opinnäytetyönään (30 op) suorittamasta kehittämistehtävästä, 20 op syventävistä ammattiopinnoista ja 10 op vapaasti valittavista opinnoista (5 op oman tutkinto-ohjelman ylemmän AMK-tutkinnon tarjonnasta sekä 5 op vaihtoehtoisten syventävien opintojen tarjonnasta).

Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija kartuttaa älyteollisuuden teknologiaosaamistaan. Vapaasti valittavien opintojen avulla opiskelija laajentaa osaamistaan kehittämistehtävänsä tai ammatillisten erityistarpeittensa mukaisesti.

Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta, etä- ja lähiopetuksesta sekä laboratorioharjoituksista. Opinnoissa hyödynnetään uusimpia digitaalisia oppimisympäristöjä ja Tampereen ammattikorkeakoulun modernia FieldLab – Teollisuus 4.0 testaus- ja kehityslaboratoriota.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.

Opetussuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä TAMKin muiden YAMK-koulutusten kanssa. Yhteistyö työelämän kanssa toteutuu opinnäytetöinä, hankkeina, verkostoyhteistyönä ja neuvottelukuntatoimintana. Opiskelijoilta kerätään vuosittain opintojaksopalautetta ja valmistuneiden palaute kootaan sähköisellä kyselyllä.