OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TALOTEKNIIKAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Talotekniikan ylempi tutkinto-ohjelma, Insinööri (ylempi AMK): 60 op
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava Antti Mäkinen
opintosihteeri Johanna Nilkku
Koulutuksen rakennetaulukot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (ylempi-AMK), NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ylempi amk-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet insinööri (amk) -tutkinnon, ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja sittemmin soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta vaadittavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, josta vähintään vuosi on kertynyt ammattikorkea-koulututkinnon jälkeen.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.

Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt
Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö

Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Master-tason korkeakoulututkinto.

Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.

Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija osaa kehittää yhteistoiminnallisesti niitä valmiuksia, joita tarvitaan uusien teknologisten kokonaisratkaisujen ja palveluiden tuomiseen kiinteistöihin. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on tietoja ja taitoja toimia alan kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä sekä syvällinen kuva ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Opiskelija vahvistaa valmiuksia seurata ja eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä. Lisäksi tavoitteena on lisätä valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen sekä vahvistaa viestintä- ja kielitaitoa ja valmiuksia kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.
Koulutuksen tuottamia keskeisiä osaamisia ovat talotekninen kokonaisuuksien hallinta, energiaosaaminen, asiakaslähtöisyys, kiinteistöautomaatio-osaaminen, talotekniikkaprojektien johtamisosaaminen.

Sijoittuminen työelämään

Talotekniikan koulutuksesta valmistuneet henkilöt voivat sijoittua talotekniikan asiantuntija- ja johtotehtäviin rakennuttamis-, suunnittelu-, urakointi-, käyttö- tai viranomaistehtävissä sekä tekniseen kauppaan ja tuotekehitykseen.
Koulutus on soveltuva tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto, jota edellytetään erittäin vaativissa taloteknikka-alan suunnittelutehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä

Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.

Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (20 op), vaihtoehtoisisista ammattiopinnoista (5op) opinnäytetyöstä (30 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op).

Tutkinnon kehittäminen