OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > MUSIIKIN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > MUSIIKKIPEDAGOGIN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Musiikkipedagogin ylempi tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 2S 1 2 3 4 1 2 3 4
Kehittyvä musiikillinen osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Instrumenttiosaaminen 10
 
   
       
Kuoronjohto 10
 
   
       
Musiikinteoria 10
 
   
       
Säveltäminen 10
 
   
       
Sovittaminen 10
 
   
       
Musiikkiteknologia 10
 
   
       
Tapahtumatuotanto 10
 
   
       
70035350017.517.517.517.50000
Kehittyvä opettajuus ja johtamisosaaminen
                           
Uudistuva musiikkialan opettajuus 5
 
   
       
Musiikkipedagogiikan syventävä osaaminen 5
 
   
       
Musiikkipedagoginen johtamis- ja kehittämisosaaminen 5
 
   
       
1507.57.5003.83.83.83.80000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
 
   
       
Opinnäytetyö
 
   
       
Opinnäytetyön suunnittelu 5
 
     
           
Opinnäytetyön toteuttaminen 20
 
   
       
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5
   
       
       
65032.532.50016.2516.2516.2516.250000
60 / 15060 / 060 / 7560 / 7560 / 060 / 060 / 37.5560 / 37.5560 / 37.5560 / 37.5560 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Suomeksi
Koulutus johtaa kulttuurialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tutkintonimikkeenä Musiikkipedagogi (ylempi AMK). Tutkinnon laajuus on 60 op ja opiskelun kesto 1 vuosi.


KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN

Koulutuksesta valmistuneella on valmiuksia toimia musiikkialan vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.

Koulutuksesta valmistuneen musiikkipedagoginen osaaminen on ajankohtaistunut, laajentunut ja syventynyt työelämän tarpeiden ja uudistuvan musiikkialan opettajuuden näkökulmasta.

Opiskelija on valintansa mukaan kehittänyt osaamistaan soitto- tai laulutaidon, kuoronjohdon, musiikinteorian, musiikin kirjoittamisen, musiikkiteknologian tai tapahtumatuotannon alueilla. Opiskelija on syventänyt aiempaa osaamistaan tai monipuolistanut sitä uusille alueille.

Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija on kohdentanut osaamistaan kehittämistehtävänsä tai ammatillisten erityistarpeidensa mukaisesti.

Opinnäytetyössään opiskelija on keskittynyt käytännön taiteellisen, pedagogisen tai tutkimus- ja kehittämisosaamisen innovatiiviseen soveltamiseen.


KESKEISET OPISKELTAVAT AIHEET JA VALMISTUVIEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Koulutuksen lähtökohtina ovat musiikkialan työelämän muutokset ja uudistuminen. Koulutuksesta valmistuneet voivat sijoittua laaja-alaisesti musiikkialan opetus-, johtamis- ja kehittämistehtäviin eri koulutusasteilla. Valmistuneet voivat toimia myös muusikon tehtävissä ja itsenäisinä yrittäjinä.

Keskeiset opiskeltavat aiheet ovat:

Kehittyvä musiikillinen osaaminen
1-2 osaamisaluetta seuraavista opiskelijan valinnan mukaan:
- instrumenttiosaaminen
- kuoronjohto
- musiikinteoria
- säveltäminen
- sovittaminen
- musiikkiteknologia
- tapahtumatuotanto

Kehittyvä opettajuus ja johtamisosaaminen
- uudistuva musiikkialan opettajuus
- musiikkialan ammatillisen ja korkeakoulutuksen pedagogiikka
- musiikkipedagogiikan ajankohtaiset erityisalat
- tieto- ja viestintäteknologian käyttö musiikin opetuksessa
- musiikkipedagoginen johtamis- ja kehittämisosaaminen

Vapaasti valittaviin opintoihin voi liittää opintoja myös TAMKin muista koulutuksista tai muista korkeakouluista.

Opinnäytetyö voi painottua taiteellisesti, pedagogisesti tai soveltavaan tutkimus- ja kehittämisosaamiseen.


Kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihtotoiminta, kuten esimerkiksi mestarikurssit, tukee koulutuksen korkeaa tasoa.

Erityinen opetukseen, TKI-toimintaan ja kansainvälisyyteen kytkeytyvä oppimisympäristö on TAMK Musiikin pianopedagoginen laboratorio.

Toimivat työelämäsuhteet, monialainen yhteistyö TAMKissa ja Tampereen korkeakouluyhteisössä sekä kansainvälisyys monipuolistavat koulutuksen antia.


ARVOPERUSTA

Koulutustoiminnassa arvojamme ovat:
Musiikillinen, pedagoginen ja kulttuurinen osaaminen
Osaamisen ja työelämän kehittäminen taiteellisen toiminnan ja soveltavan tutkimuksen kautta
Dynaamisuus muuttuvassa työelämässä
Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys muusikoksi ja musiikkipedagogiksi kasvamisessa
Kansainvälisyys ja kulttuurikasvatus


KOULUTUKSEN RAKENNE

Ammattiopinnot 25 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 60 op


OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN

Musiikin koulutuksessa painotetaan teoreettiseen tietoon tukeutuvaa käytännön oppimistyöskentelyä ja taitojen harjaannuttamista. Osa opintojaksoista toteutetaan yksilöopetuksena, mikä on kansainvälinen alan koulutuksen piirre. Merkittävä osa opinnoista toteutuu ryhmäopetuksena, joka koostuu pienryhmäopetuksesta, suurryhmäopetuksesta tai opiskelijan toimimisesta jonkin musiikillisen kokoonpanon - laajimmillaan sinfoniaorkesterin tai kuoron - jäsenenä. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, opiskelijan itsenäistä työskentelyä, etäopiskelua, työelämäprojekteja ja mahdollisesti verkko-opintoja.