OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > MUSIIKIN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > MUSIIKKIPEDAGOGI (YLEMPI AMK)
Ylempi AMK-tutkinto ...

Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Kehittyvä musiikkialan työelämäosaaminen
             
Kehittyvä musiikillinen osaaminen 10
Uudistuva musiikkialan opettajuus 5
 
   
Musiikkipedagogiikan syventävä osaaminen 5
 
   
Musiikkipedagoginen johtamis- ja kehittämisosaaminen 5
 
   
2520510102.52.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
             
Opinnäytetyö
             
Opinnäytetyö 30
3015157.57.57.57.5
60 / 5560 / 3560 / 2060 / 17.560 / 17.560 / 1060 / 10
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutus johtaa kulttuurialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tutkintonimikkeenä Musiikkipedagogi (ylempi AMK). Tutkinnon laajuus on 60 op ja opiskelun kesto 1 vuosi.


KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN

Koulutuksesta valmistuneella on valmiuksia toimia musiikkialan vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.

Koulutuksesta valmistuneen musiikkipedagoginen osaaminen on ajankohtaistunut, laajentunut ja syventynyt työelämän tarpeiden ja uudistuvan musiikkialan opettajuuden näkökulmasta.

Opiskelija on valintansa mukaan kehittänyt osaamistaan soitto- tai laulutaidon, kuoronjohdon, musiikinteorian, musiikin kirjoittamisen, musiikkiteknologian tai tapahtumatuotannon alueilla. Opiskelija on syventänyt aiempaa osaamistaan tai monipuolistanut sitä uusille alueille.

Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija on kohdentanut osaamistaan kehittämistehtävänsä tai ammatillisten erityistarpeidensa mukaisesti.

Opinnäytetyössään opiskelija on keskittynyt käytännön taiteellisen, pedagogisen tai tutkimus- ja kehittämisosaamisen innovatiiviseen soveltamiseen.


KESKEISET OPISKELTAVAT AIHEET JA VALMISTUVIEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Koulutuksen lähtökohtina ovat musiikkialan työelämän muutokset ja uudistuminen. Koulutuksesta valmistuneet voivat sijoittua laaja-alaisesti musiikkialan opetus-, johtamis- ja kehittämistehtäviin eri koulutusasteilla. Valmistuneet voivat toimia myös muusikon tehtävissä ja itsenäisinä yrittäjinä.

Keskeiset opiskeltavat aiheet ovat:

Kehittyvä musiikillinen osaaminen
1-2 osaamisaluetta seuraavista opiskelijan valinnan mukaan:
- instrumenttiosaaminen
- kuoronjohto
- musiikinteoria
- säveltäminen
- sovittaminen
- musiikkiteknologia
- tapahtumatuotanto

Kehittyvä musiikkipedagoginen osaaminen
- uudistuva musiikkialan opettajuus
- musiikkialan ammatillisen ja korkeakoulutuksen pedagogiikka
- musiikkipedagogiikan ajankohtaiset erityisalat
- tieto- ja viestintäteknologian käyttö musiikin opetuksessa
- musiikkipedagoginen johtamis- ja kehittämisosaaminen

Vapaasti valittaviin opintoihin voi liittää opintoja myös TAMKin muista koulutuksista tai muista korkeakouluista.

Opinnäytetyö voi painottua taiteellisesti, pedagogisesti tai soveltavaan tutkimus- ja kehittämisosaamiseen.


Kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihtotoiminta, kuten esimerkiksi mestarikurssit, tukee koulutuksen korkeaa tasoa.

Erityinen opetukseen, TKI-toimintaan ja kansainvälisyyteen kytkeytyvä oppimisympäristö on TAMKin musiikin koulutuksen kansainvälinen pianopedagoginen laboratorio.

Toimivat työelämäsuhteet, yhteistyö TAMKin Taiteen, musiikin ja median koulutusten kanssa sekä kansainvälisyys monipuolistavat koulutuksen antia.


ARVOPERUSTA

Koulutustoiminnassa arvojamme ovat:
Musiikillinen, pedagoginen ja kulttuurinen osaaminen
Osaamisen ja työelämän kehittäminen taiteellisen toiminnan ja soveltavan tutkimuksen kautta
Dynaamisuus muuttuvassa työelämässä
Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys muusikoksi ja musiikkipedagogiksi kasvamisessa
Kansainvälisyys ja kulttuurikasvatus


KOULUTUKSEN RAKENNE

Ammattiopinnot 25 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 60 op


OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN

Musiikin koulutuksessa painotetaan teoreettiseen tietoon tukeutuvaa käytännön oppimistyöskentelyä ja taitojen harjaannuttamista. Osa opintojaksoista toteutetaan yksilöopetuksena, mikä on kansainvälinen alan koulutuksen piirre. Merkittävä osa opinnoista toteutuu ryhmäopetuksena, joka koostuu pienryhmäopetuksesta, suurryhmäopetuksesta tai opiskelijan toimimisesta jonkin musiikillisen kokoonpanon - laajimmillaan sinfoniaorkesterin tai kuoron - jäsenenä. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, opiskelijan itsenäistä työskentelyä, etäopiskelua, työelämäprojekteja ja mahdollisesti verkko-opintoja.