OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK), VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > SOSIAALIALA, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Sosiaaliala, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                           
Ammatillisen kasvun portfolio 2
Sosiaalityön ja palveluohjauksen erityisosaaminen
                           
Sosiaalityön teoreettisia lähtökohtia 5
 
   
       
Sosiaalialan vaativan asiakastyön menetelmät 6
 
   
       
Hyvinvointipalveluohjauksen erityisosaaminen 4
 
     
           
Asiakasprosessin kokonaisuus sosiaalipalveluissa 3
 
   
       
Moniasiantuntijuus uudistuvissa palvelurakenteissa
                           
Sosiaalipolitiikan ja hyvinvointipalvelujen globaalit ja lokaalit haasteet 4
 
     
           
Moniammatillisuus ja moniasiantuntijuus palveluissa 5  
   
       
Hyvinvointipalveluiden johtaminen
                           
Strategia- ja prosessijohtaminen 4  
   
         
   
Talousjohtaminen 3  
   
         
   
Henkilöstöjohtaminen 6  
   
         
   
Sosiaalialan kansainvälinen yhteistyö
                           
Monikulttuurinen työ sosiaalialalla 3
   
       
       
Kansainvälinen sosiaalialan työ 2
 
     
           
Tutkimuslähtöinen kehittämis- ja innovaatiotoiminta
                           
Tutkimuslähtöinen kehittämis- ja innovaatiotoiminta 8
 
   
       
361921.514.516310.810.87.37.3881.51.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                           
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö
                           
Opinnäyteseminaari A 6
 
   
       
Opinnäyteseminaari B 10  
   
       
Opinnäyteseminaari C 10  
   
       
Scientific Writing 3
Esittämisseminaari 1  
     
           
7.522.53.753.7510.7511.751.8751.8751.8751.8755.3755.3755.8755.875
60 / 43.560 / 41.560 / 25.2560 / 18.2560 / 26.7560 / 14.7560 / 12.67560 / 12.67560 / 9.17560 / 9.17560 / 13.37560 / 13.37560 / 7.37560 / 7.375
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, Sosionomi (ylempi AMK)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Koulutuksen laajuus on 90 op ja se kestää 2 vuotta.
Toteutusmuoto: monimuoto
Sosiaalialan toimipiste: Pyynikintie 2, 33230 Tampere
Koulutusjohtaja Riitta Hanhijärvi
Koulutuspäällikkö Outi Wallin
Hakukelpoisuus http://www.tamk.fi.

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN
Tampereen ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman tavoitteena on kehittää sosiaalialan työkäytäntöjä tuottamalla erityisosaamista sosiaalityön ja palveluohjauksen asiantuntijatehtäviin. Koulutus tuottaa valmiuksia tutkimukselliseen kehittämiseen sekä sosiaalialan innovaatiotoimintaan myös kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Koulutus noudattaa korkeakoulututkinnoille asetettuja kansallisia (NQF) ja eurooppalaisia (EQF) tavoitteita.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Sosiaalialan koulutusohjelmassa toteutettava ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa sosionomi (ylempi AMK) –tutkintonimikkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto.
Sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto uudistaa ja kehittää sosiaalialan ammatillista asiantuntijuutta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaalialan asiakastehtäviin, esimiestehtäviin, palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin, palvelujen kehittäjiksi ja koordinaattoreiksi. Tutkinto antaa valmiuksia organisaation strategiseen kehittämiseen sekä henkilöstövoimavarojen ja osaamisen johtamiseen. Tutkinnon suorittanut voi sijoittua kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin myös kansainvälisillä työmarkkinoilla.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA JA YDINSISÄLTÖ
Sosiaalialan työtä ohjaavat YK.n ihmisoikeuksia koskevat periaatteet. Nämä periaatteet muodostavat tutkinnon arvoperustan.
1. Ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus
2. Yksilön itsemäärämisoikeuden ja yksityisyyden kunnioittaminen
3. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
4. Syrjinnän ja väkivallan vastustaminen
5. Köyhyyden vähentäminen
Koulutuksessa keskeisiä opiskeltavia aiheita ovat sosiaalityöhön, palvelurakenteisiin sekä palveluohjaukseen liittyvät sisällöt. Hyvinvointipalveluiden johtamisen ja kehittämisen osaaminen monimutkaistuvissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä muodostaa laajimman kokonaisuuden.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opiskelu kestää keskimäärin kaksi vuotta ja se on mahdollista toteuttaa työn ohessa. Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontakti- ja verkko-ohjauksena. Oppimista tuetaan monipuolisin pedagogisin keinoin käyttäen henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi ryhmä- ja vertaisohjausta. Koulutuksen pedagogiset lähtökohdat perustuvat elinikäisen oppimisen periaatteille, jolloin opiskelijalla on päävastuu oman oppimisensa etenemisestä.
Sosiaalialan koulutusohjelma (90 op) muodostuu opintojaksoista (60 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opintojen mitoituksen perusyksikkö on opintopiste, joka vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Yhden lukuvuoden laskennallinen opintopistemäärä on 60 op.

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPINTOVUOSINA
Ensimmäisenä vuonna opinnot sisältävät opetussuunnitelman erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja tutkimuksellisen kehittämisen perustana. teoreettiset lähtökohdat. Tähän kytketään erilaisia ongelman ratkaisutaitoja liittyen monimutkaisiin työtilanteisiin. Erityinen huomio myös viestintätaitoihin sekä muihin oppimisen ja asiantuntijuuden metataitoihin. Kansainvälistymistä tuetaan opinnoissa eri tavoin.

Toisen vuoden aikana painopiste on tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa, johon liittyvä osaaminen näkyy opinnäytetyössä.