OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > HYVINVOINTITEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA (SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA), KEVÄÄLLÄ 2014 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HYVINVOINTITEKNOLOGIA, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Hyvinvointiteknologia, ylempi amk

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                     
Rakennetun ympäristön esteettömyys
                     
Esteetön ympäristö 10
 
   
Tuotekehitys ja käyttäjälähtöisyys
                     
Tuotekehitystoiminta 5
 
 
   
Käytettävyys ja käyttäjätieto 5
 
 
   
Terveysteknologia ja hyvinvointirobotiikka
                     
Terveysteknologian sovellukset 3
 
   
       
Robotiikka ja automaatiotekniikka terveydenhuollon toimintaympäristöissä 2
   
     
   
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaaminen
                     
Innovaatiot ja tutkimuksellinen kehittämistyö 5
 
   
       
Projektinhallinta
                     
Projektitoiminta ja projektin johtaminen 15
Muutosjohtaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                     
Innovaatiot ja muutoksen hallinta 5
   
     
   
Talouden johtaminen 5  
   
       
Osaamisen johtaminen 5  
   
       
40201822209911111010
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
OPINNÄYTETYÖ
                     
Opinnäytetyö
                     
Idea- ja suunnitelmaseminaari 6
 
   
       
Opinnäyte- ja esitysseminaarit 9
 
   
Itsenäinen työskentely 15
 
   
181261212336666
60 / 5860 / 3260 / 2460 / 3460 / 3260 / 1260 / 1260 / 1760 / 1760 / 1660 / 16
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

HAKUKELPOISUUS
Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet insinöörin korkeakoulututkinnon (tekniikan ja liikenteen alalla), sosiaali- ja terveysalan AMK tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta edellä mainitun tutkinnon jälkeen.

Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, voidaan vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä myös ennen ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittamista saatu työkokemus asianomaiselta alalta.

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN
Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia hyvinvointiteknologia-alan asiantuntijana ja kehittäjänä. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle projektinhallintataitoja ja valmiuksia hyvinvointiteknologisten tuotteiden ja palveluiden innovointiin ja tuotekehitykseen liittyen yksilön ja väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Erityisinä tavoitteina on tutustuttaa opiskelija erilaisiin hyvinvointiteknologian sovellusalueisiin ja antaa valmiuksia esteettömään ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, terveysteknologiaan ja hyvinvointirobotiikkaan, teknologia- ja tuotekehitysprojektien johtamiseen sekä tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan (T&K&I) menetelmiin.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Hyvinvointiteknologian alueella toimivat tai sinne pyrkivät organisaatiot tarvitsevat insinööri/sosiaali- ja terveysalan (YAMK) koulutuksen saaneita hyvinvointiteknologian sovellusalueen haasteet ja mahdollisuudet tuntevia asiantuntijoita.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan erilaisia teknisiä ja teknologisia ratkaisuja, joilla ylläpidetään tai parannetaan ihmisen elämänlaatua, hyvinvointia tai terveyttä. Koulutuksen toimintaohjeina ovat elinkaariajattelu, kestävä kehitys ja eettisyys.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opinnot toteutetaan osittain yhteisesti tekniikan ja liikenteen sekä sosiaali- ja terveysalan hyvinvointiteknologian YAMK opiskelijoiden kanssa. Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina, lähiopetusta on kahtena päivänä noin kahden viikon välein syys- ja kevätlukukaudella.

OPINTOJEN RAKENNE
Opinnot koostuvat opiskelijan opinnäytetyönään (30 op) suorittamasta hyvinvointiteknologian kehittämistehtävästä, syventävistä ammattiopinnoista (tekniikka ja liikenne 25 op ja sosiaali- ja terveysala 55 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op).

Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija kartuttaa hyvinvointiteknologiaan liittyviä tietojaan ja taitojaan. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi lisätä osaamistaan kehittämistehtävänsä tai ammatillisten erityistarpeidensa mukaisesti.