OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > HYVINVOINTITEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA (SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA), KEVÄÄLLÄ 2014 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HYVINVOINTITEKNOLOGIA, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Hyvinvointiteknologia, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                           
Johdatus hyvinvointiteknologiaan 5
 
   
       
Esteettömyys ja käyttäjälähtöinen suunnittelu 5
 
   
       
Terveysteknologia ja hyvinvointirobotiikka 5
 
   
       
Teknologia- ja tuotekehitysprojektiosaaminen 5
 
   
       
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaaminen 5
 
   
       
25012.512.5006.36.36.36.30000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                           
Muutosjohtaminen 5
 
   
       
Vapaasti valittavat opinnot
                           
502.52.5001.31.31.31.30000
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö 30
 
   
       
3001515007.57.57.57.50000
60 / 6060 / 060 / 3060 / 3060 / 060 / 060 / 15.160 / 15.160 / 15.160 / 15.160 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tekniikan ja liikenteen alan opiskelijat suorittavat 60 op kokonaisuuden (kesto 1-1,5 -v.) ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijat 90 op kokonaisuuden (kesto 1,5-2 -v.).

TUTKINTONIMIKE
Tutkintonimike on tekniikan ja liikenteen alalla insinööri (ylempi AMK) ja sosiaali- ja terveysalalla sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK. Kansainvälisessä käytössä Master of Engineering (tekniikka ja liikenne) ja Master of Health Care and Social Services (sosiaali- ja terveysala). Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto.

YKSIKÖN OSOITE
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere

HAKUKELPOISUUS
Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet insinööri (AMK) -tutkinnon (tekniikan ja liikenteen alalla) tai sosiaali- ja terveysalan AMK tutkinnon/muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen.

Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, voidaan vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä myös ennen ammattikorkeakoulututkinnon/muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittamista saatu työkokemus asianomaiselta alalta.

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN
Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia hyvinvointiteknologia-alan asiantuntijana ja kehittäjänä. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle projektinhallintataitoja ja valmiuksia hyvinvointiteknologisten tuotteiden ja palveluiden innovointiin ja tuotekehitykseen liittyen yksilön ja väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Erityisinä tavoitteina on tutustuttaa opiskelija erilaisiin hyvinvointiteknologian sovellusalueisiin ja antaa valmiuksia esteettömään ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, terveysteknologiaan ja hyvinvointirobotiikkaan, teknologia- ja tuotekehitysprojektien johtamiseen sekä tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan (T&K&I) menetelmiin.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Hyvinvointiteknologian alueella toimivat tai sinne pyrkivät organisaatiot tarvitsevat insinööri/sosiaali- ja terveysalan (YAMK) koulutuksen saaneita hyvinvointiteknologian sovellusalueen haasteet ja mahdollisuudet tuntevia asiantuntijoita.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan erilaisia teknisiä ja teknologisia ratkaisuja, joilla ylläpidetään tai parannetaan ihmisen elämänlaatua, hyvinvointia tai terveyttä. Koulutuksen toimintaohjeina ovat elinkaariajattelu, kestävä kehitys ja eettisyys.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opinnot toteutetaan osittain yhteisesti tekniikan ja liikenteen sekä sosiaali- ja terveysalan hyvinvointiteknologian YAMK opiskelijoiden kanssa. Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina, lähiopetusta on kahtena päivänä noin kahden viikon välein syys- ja kevätlukukaudella.

OPINTOJEN RAKENNE
Opinnot koostuvat opiskelijan opinnäytetyönään (30 op) suorittamasta hyvinvointiteknologian kehittämistehtävästä, syventävistä ammattiopinnoista (tekniikka ja liikenne 25 op ja sosiaali- ja terveysala 55 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op).

Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija kartuttaa hyvinvointiteknologiaan liittyviä tietojaan ja taitojaan. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi lisätä osaamistaan kehittämistehtävänsä tai ammatillisten erityistarpeidensa mukaisesti.