OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, TERVEYDENHOITAJA, AIKUISKOULUTUS
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja, aikuiskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                           
Viestintätaidot 5
 
   
       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu 5
 
   
       
10055002.52.52.52.50000
AMMATTIOPINNOT
                           
KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT
                           
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti 3
 
   
       
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                            
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                            
Tutkimustyön perusteet 1
 
   
       
Ruotsi, osa 1 1                            
Ruotsi, osa 2 2                            
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT
                           
Työlääketiede ja työhygienia 1  
   
       
Työikäisen väestön terveydenhoitotyö ja työterveyshuolto 3  
   
       
Ohjattu harjoittelu työterveyshuollossa 4  
   
       
Lasten, nuorten ja perheiden terveydenhoitotyö 4
 
   
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö 1
 
   
       
Ravitsemustiede 1  
   
       
Ohjattu harjoittelu lastenneuvolassa 5
 
   
       
Ohjatttu harjoittelu koulu/opiskeluterveydenhuollossa 4
 
   
       
Imetysohjaus 2
 
   
       
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö 3
 
   
       
Ohjattu harjoittelu äitiysneuvolassa 5
 
   
       
Ohjattu harjoittelu sairaalassa 3
 
   
       
Terveydenedistämisen menetelmät, ryhmäohjaus 1
 
   
       
Väestön mielenterveys ja päihdetyö 1  
   
       
Terveydenhoitotyön valinnainen harjoittelu 5  
   
       
Ohjattu harjoittelu kotihoidossa 3
 
   
       
Ohjattu harjoittelu aikuisneuvonnassa 1
 
   
       
Kansanterveydellisiä ongelmia ja kansansairauksia ehkäisevä terveydenhoitotyö B 1  
   
       
Kansanterveydellisiä ongelmia ja kansansairauksia ehkäisevä terveydenhoitotyö A 1
 
   
       
Tartuntatautien torjunta,hoito ja rokotustoiminta 2
 
   
       
Gerontologinen hoitotyö ja aikuisten terveydenhoitotyö 4
 
   
       
Terveydenhoitajan työn arvot, periaatteet ja menetelmät 3
 
   
       
Terveydenhoitotyön johtaminen, kehittäminen A 1
 
   
       
Terveydenhoitotyön johtaminen, kehittäminen B 2  
   
       
Yhteisöllisen tervydenhoitotyön kehittäminen A 1                            
Yhteisöllisen terveydenhoitotyön kehittäminen B 1  
   
       
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 1  
   
       
472023.523.5101011.811.811.811.85555
OPINNÄYTETYÖ
                           
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyön orientaatio 2
 
   
       
Kohdennetut metodiopinnot 2
 
   
       
Opinnäytetyön aiheseminaari 1
 
   
       
Opinnäytetyön suunnitteluseminaari 1
 
   
       
Opinäytetyön esitysseminaari ja kypsyysnäyte 2  
   
       
Itsenäinen työskentely 1 4
 
   
       
Itsenäinen työskentely 2 3  
   
       
105552.52.52.52.52.52.51.31.31.31.3
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                           
00000000000000
60 / 6760 / 2560 / 33.560 / 33.560 / 12.560 / 12.560 / 16.860 / 16.860 / 16.860 / 16.860 / 6.360 / 6.360 / 6.360 / 6.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Hoitotyön koulutusohjelma
Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto
Terveydenhoitaja (AMK)

Laajuus 240 opintopistettä (op)

Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE
Koulutuspäällikkö Pia Keiski

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa kätilön tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (555/94) mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.

Hakukelpoisuus: katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdosta valmistuvan tutkintonimike on terveydenhoitaja AMK. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus laillistaa terveydenhoitaja tutkinnon suorittaneet.

Koulutuksen tuottama osaaminen
Terveydenhoitaja edistää ja ylläpitää yksilöiden, perheiden, yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä. Keskeistä terveydenhoitajan työssä on väestön aktivoiminen oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen. Terveydenhoitaja osallistuu terveysriskien ja sairauksien ehkäisyyn, niiden varhaiseen toteamiseen, sairastuneiden hoitamiseen sekä terveellisen elin- ja työympäristön suunnittelu- ja kehittämistyöhön.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Terveydenhoitaja on perusterveydenhuollon ja kansanterveystyön asiantuntija ja toteuttaja. Terveydenhoitaja toimii erilaisissa neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja terveyden edistämisen ohjaustehtävissä. Terveydenhoitaja voi toimia myös työterveyshuollossa, järjestöissä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana.


Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon rakenne

Yhteiset perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 208 op
- harjoittelua 85 op
Opinnäytetyö 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 7 op
Yhteensä 240 op

Hoitotyön opintojen eteneminen
Opiskelijan hoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
Ensimmäisen opintovuoden orientoivan harjoittelun taitokokeet ja perusharjoittelu suoritetaan ennen toisen vuoden ensimmäistä harjoittelua. Ensimmäisen vuoden opinnoista tulee olla 50 op suoritettuna ennen toiselle vuodelle siirtymistä. Lääkehoito ja lääkelaskut tulee sisältyä näihin 50 opintopisteeseen. Toisen ja kolmannen opintovuoden opintojaksojen oppaissa määritellään tarkemmin opintojen suorittamisjärjestys. Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon opintoihin siirryttäessä tulee sairaanhoitajan kliiniset ammattiopinnot olla suoritettuna.

Opetuksen toteuttaminen
Opiskelu ja oppiminen ymmärretään aktiivisena tiedon käsittelyprosessina. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan ja työelämän keskeisistä osaamistarpeista. Opetussuunnitelma integroi hoitotyön ammattiosaamisessa tarvittavia oppiaineksia ydinteemojen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Oppija on aktiivinen, vastuullinen ja tietoa etsivä ihminen, jolta edellytetään sitoutumista tavoitteelliseen, itseohjautuvaan opiskeluun ja aktiivista työpanosta tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettaja toimii oppimisen ohjaajana, koordinoijana ja aktivoijana, mutta myös oman alansa erityisasiantuntijana.

Terveydenhoitajan ammattiopinnoissa opiskelija syventää eri-ikäisten terveydenhoitotyön, kansanterveystyön ja terveyden edistämisen osaamistaan. Opiskelija osaa eri-ikäisten seulonta-, terveystarkastus- ja terveydenhoidonmenetelmiä ja -sisältöjä. Opiskelija osaa toimia yksilö-, perhe-, yhteisö- ja väestölähtöisesti suunnitellessaan ja toteuttaessaan työtään. Opiskelija osaa seurata ja arvioida väestön terveyttä ja pyrkii väestön terveyserojen vähentämiseen. Opiskelija osaa yksilön ja ryhmän terveydenhoitotyön menetelmiä ja pystyy toimimaan erilaisissa moniammatillisissa tiimeissä. Opiskelija perustaa työnsä tutkittuun ja luotettavaan tietoon. Opiskelija syventyy opinnäytetyössään terveydenhoitajan työn ja työmenetelmien kehittämiseen.