OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > METSÄTALOUS, AIKUISKOULUTUS
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Metsätalous, aikuiskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                         
Metsätalouden perusopinnot
                                         
Suoritettu tutkinto 105
   
         
                   
Suoritettu tutkinto 85
   
         
                   
Opiskelutaidot
                                         
Tiedonhankinta 2
   
         
                   
Ajankäytön suunnittelu 2
   
         
                   
Ammatillinen kasvu 1 1
   
         
                   
Viestintätaidot
                                         
Metsäenglanti 2  
     
           
       
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2
   
         
                   
Ruotsin kielen suullinen taito 1
     
           
               
Neuvottelu- ja opastustaidot 5
     
           
               
203201976110098.598.5330.50.50.50.50000
AMMATTIOPINNOT
                                         
Suoritettu tutkinto 35
   
         
                   
Suoritettu tutkinto 10
   
         
                   
Projektiopinnot 10
 
     
   
Metsätalouden toimintaympäristö 3
   
         
                   
Metsäkoneyrittäminen 5
   
         
                   
Puunkorjuun tietojärjestelmät ja niiden hyödyntäminen 5
     
           
               
Koneellinen puunkorjuu osana puunhankinnan arvoketjua 7  
     
             
           
Metsäkonetekniikka ja -huolto 5
     
           
               
65.5122.55312.59.52.52.5026.526.56.36.34.84.81.31.31.31.300
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                         
Suoritettu tutkinto 15
   
         
                   
150015000007.57.50000000000
HARJOITTELU
                                         
Suoritettu tutkinto 25
   
         
                   
Suoritettu tutkinto 25
   
         
                   
Harjoittelu 5  
     
           
       
50505002.52.5002525001.31.31.31.30000
OPINNÄYTETYÖ
                                         
Opinnäytetyö 15  
     
           
       
0150007.57.50000003.753.753.753.750000
60 / 333.560 / 3460 / 2.560 / 31560 / 18.560 / 20.560 / 13.560 / 2.560 / 060 / 157.560 / 157.560 / 9.360 / 9.360 / 10.3560 / 10.3560 / 6.8560 / 6.8560 / 1.360 / 1.360 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Metsätalouden koulutusohjelma
Metsätalousinsinööri (AMK)
240 op, 3.0 vuotta
Monimuoto-opiskelu

Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Koulutuspäällikkö Ari Vanamo

Metsätalouden koulutusohjelmasta aikuiskoulutuksessa valmistuvan tutkintonimike on metsätalousinsinööri (amk). Metsätalousinsinöörikoulutuksen laajuus on 240 opintopistettä(op) ja se kestää 3.0 vuotta.

Hakukelpoisuus
Metsätalouden koulutusohjelmaan aikuiskoulutukseen voivat hakea vain opistoasteen tutkinnon suorittaneet. Opistoasteen tutkintoja ovat esimerkiksi metsätalousinsinööri ja metsätalousteknikko. Myös muut soveltuvan alan opistoasteen tutkinnon suorittaneet henkilöt voivat hakea koulutukseen.
Opistoasteen tutkinto on suoritettu pääsääntöisesti vuoteen 2000 mennessä. 2000-luvulla suoritetut tutkinnot ovat ammatillisia perustutkintoja tai ammattikorkeakoulututkintoja, jotka eivät ole hakukelpoisia tutkintoja. Hakijalta vaaditaan lisäksi vähintään 18-vuotiaana hankittua yleistä työkokemusta vähintään kaksi vuotta.


Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Tällä aikuiskoulutuksena toteutettavalla metsätalousinsinööri (AMK) koulutuksella tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ammatillista osaamista, jotta heidän mahdollisuutensa toimia korjuu- ja kuljetusyritysten muuttuvassa tehtäväkentässä paranee. Näiden uusien tehtävien osaamistarpeet poikkeavat perinteisestä metsätalousinsinöörin koulutuksen tavoitteista.

Kyetäkseen vastaamaan puunhankinnan kentällä viime vuosina tapahtuneisiin muutoksiin, tulee metsätalousinsinöörin (AMK) tulee hallita:
Metsätalouden yrittämiseen liittyvä lainsäädäntö
Liiketoiminnan perusteet
Metsätalouden eri työlajit, niiden toteuttamisen periaatteet ja käytettävä konekalusto sekä kaluston tehokkaan käytön perusteet
Puunhankinnan kokonaisketju ja siihen liittyvä yritystoiminnan suunnittelu ja toteutus
Tietotekniikan käyttö, viestinnän neuvonnan ja opastuksen kannalta vuorovaikutustaidot, tiedonhankinta, lisääntyvän kansainvälisen vuorovaikutuksen vaatimia vieraita kieliä, ihmisten ja asioiden johtamistaitoja sekä markkinointia ja projektityötaitoja (muutoksen hallinta, yleiset työelämävalmiudet)

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Metsätalouden koulutusohjelman aikuiskoulutuksesta valmistuneet metsätalousinsinöörit työllistyvät puunhankinnan pientyrityksiin liiketoiminnan suunnittelun ja toteuttamisen tehtäviin. Näissä tehtävissä korostuu monipuolinen osaaminen liittyen eri työlajeihin, koneisiin, niiden kustannuksiin, henkilöstöhallintoon, operatiivisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamisen ohjaukseen.

Koulutuksen arvoperusta
Metsätalousinsinöörin toimintaympäristön keskipisteenä ovat metsät, jotka tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia mutta myös rajoitteita taloudelliselle hyödyntämiselle. Suurin osa Suomen metsistä on yksityisten henkilöiden omistuksessa, joille taloudellisen hyödyn lisäksi tai sijalla on muitakin arvoja. Metsätalousinsinöörejä (AMK) ei kuitenkaan juurikaan tarvittaisi, ellei olisi puuta raaka-aineekseen käyttävää yritystoimintaa. Koska metsäsektori on tärkeä kansantalouden osa ja koska yhteiskunnan on pidettävä huolta siitä, että tulevat sukupolvetkin saavat nauttia metsän tuottamista hyödyistä, on valtiovalta asettanut tavoitteita ja toisaalta rajoituksia metsätaloudelle. Metsätalousinsinööri (AMK) toimii tässä kokonaisuudessa erilaisissa suunnittelu-, neuvonta-, koulutus-, markkinointi-, johtamis- ja avustavissa tutkimustehtävissä joko yhteiskunnan, metsänomistajan tai yritysten palveluksessa.

Opetuksen toteuttaminen
Koulutus on monimuoto-opetusta, jossa opiskelijan omaehtoinen opiskelu on pääroolissa. Lähiopetus toteutetaan Tampereella perjantaisin ja lauantaisin 1-2 kertaa kuukaudessa. Lähijaksoihin liittyvät etätehtävät opiskelijat tekevät omatoimisesti.

Aikuisopiskelijat voivat käyttää aikaisempaa osaamistaan hyödykseen oppimisprosessissa. Näin he hyötyvät koko ryhmän osaamisesta. Työelämän ongelmat ja niiden ratkaisut hyödyntävät eri oppiaineiden omaksumista. Työelämässä tapahtuva itsenäinen tiedonhankinta tukee oppimista, ja opiskelu parantaa työelämän ongelmien ratkaisemista.
Erilaisen työtaustan omaavat opiskelijat ovat hyvä tietoresurssi. Samalla ryhmässä toimiessa aikuisopiskelijat oppivat yhteistyötaitoja, joiden merkitys on viime vuosina korostunut, myös metsäalalla.

Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina
Valitut opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Aiempi osaaminen hyväksiluetaan osaksi tutkintoa joko tutkintotodistuksien tai annettujen näyttöjen perusteella.

Ensimmäisen opintovuoden aikana kartutetaan opiskelu- ja viestintätaitoja sekä perehdytään metsäkoneyrittäjyyteen ja puunkorjuun tietojärjestelmiin sekä niiden hyödyntämiseen. Metsäkoneiden tekniikka ja huolto on vuorossa ensimmäisen vuoden keväällä, jolloin on mahdollisuus suorittaa myös projektiopintoja.

Toisen opintovuoden ohjelmassa on koneellinen puunkorjuu osana puunhankinnan arvoketjua, metsäenglanti, harjoittelu sekä opinnäytetyö.

Opintojen rakenne:
Perusopinnot 120 op
Ammattiopinnot 60 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op