OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma, vuonna 2013 tai aiemmin aloittaneet

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Hannu Kauranen

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Rakennusmestari (AMK), NQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.

Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.

TAMKin tutkintosääntö

Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.

Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija tuntee rakennusalan perusteet ja hallitsee matemaattis-luonnontieteelliset perusteet alan opintoja varten. Hänellä on valmiudet toimia rakennustyömaalla työntekijätasoisissa tehtävissä
Toisen vuoden jälkeen opiskelija hallitsee rakennustyömaan keskeiset toiminnot. Hän tuntee eri tuotantomenetelmät, tuotannon suunnitteluun ja työturvallisuuteen liittyvät menettelyt ja pystyy toimimaan rakennustyömaan avustavana työnjohtajana kokeneemman henkilön ohjauksessa.
Kolmannen vuoden jälkeen opiskelija on syventänyt työmaan toimintoihin liittyvää osaamistaan laadunhallinnan, tehtäväsuunnittelun ja kustannusohjauksen muodossa. Hän kykenee itsenäisesti toimimaan avustavan työnjohtajan tehtävissä.

Sijoittuminen työelämään

Rakennusmestarit sijoittuvat valmistuttuaan rakennustyömaiden työnjohtotehtäviin. Ammattinimikkeitä ovat mm. työmaamestari ja työnjohtaja. Rakennusliikkeiden toimistoille valmistuvat rakennusmestarit voivat sijoittua määrälaskenta-, kustannuslaskenta- tai työnsuunnittelutehtäviin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä

Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.