OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, LVI-TALOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Talotekniikan tutkinto-ohjelma, LVI-talotekniikka

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava Antti Mäkinen
LVI-talotekniikan koulutuksen vastuuopettaja Antti Mäkinen
opintoasiain koordinaattori Anne Kulmala

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK), EQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset:
Linkki TAMKin www-sivujen hakuohjeisiin

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnistusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Linkki Ammattikorkeakoululakiin ja asetukseen ammattikorkeakouluista.

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Linkki Ammattikorkeakoululakiin ja asetukseen ammattikorkeakouluista.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

LVI-talotekniikan koulutuksessa opiskelija hankkii käytännönläheisesti LVI-järjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden ja osien tuntemiseen, kehittämiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja hallintaan hyvät perusvalmiudet. Koulutus täyttää alan suunnittelu- ja työnjohtopätevyyksille asetetut koulutusvaatimukset.
Yhteisissä opinnoissa Sähköisen talotekniikan koulutuksen kanssa opitaan tekemään taloteknisiä kokonaisratkaisuja, jotka ovat energiatehokkaita, turvallisia, terveellisiä ja toimivia. Rakentamisen kokonaisnäkemystä opitaan yhteisissä tehtävissä rakennusarkkitehti koulutuksen ja rakennustekniikan alan koulusten kanssa.
Koulutuksella on yhteiset vuositeemat Sähköisen talotekniikan koulutuksen kanssa.
1. vuositeema ”Tarve”
Ensimmäisen opintovuoden teemana on talotekniikka toimialaan tutustuminen,tekniikan alan perusosaamisen hankkiminen ja oman osaamistarpeidensa selvittäminen.
2. vuositeema ”Luonnos”
Toisena opintovuonna opintojen fokuksena on energiatehokas talotekniikka asuinkiinteistöissä ja toimiminen projektiryhmän jäsenenä.
3. vuositeema ”Toteutus”
Kolmannen opintovuoden opinnot liittyvät energiatehokkaisiin toimitiloihin, selville ottamisen -oppimisperiaatteen syventäminen ja vastuullinen toiminta erilaisissa ryhmissä.
4. vuositeema ”Käyttö- ja ylläpito”
Neljäntenä opintovuonna opinnot liittyvät talotekniikan käyttöön ja ylläpitoon sekä kokonaisuuksien hallintaan.
Kolmanteen ja neljänteen opintovuoteen on varattuna molempiin yksi opintokokonaisuus, jolla opiskelija suuntaa tai täydentää omaa suuntautumispolkuaan. Niihin voidaan valita opintoja myös kv-vaihdossa tai työskentelyä yritysprojekteissa.

Sijoittuminen työelämään

Koulutuksesta valmistuneet työskentelevät talotekniikan suunnittelijoina, urakoinnissa esimies- tai asiantuntijatehtävissä, laitevalmistuksessa ja -myynnissä, valvonta- ja viranomaistehtävissä sekä kiinteistöpäällikkötehtävissä. Alalla voi joko syventyä yhteen osa-alueeseen tai kehittyä laaja-alaiseksi asiantuntijaksi. Talotekniikan osaaja voi löytää työpaikan joko pienestä tai suuresta yrityksestä tai ryhtyä yrittäjäksi.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

SSuoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä. TAMKin yhteiset arviointikriteerit
Tarkemmat kriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
Linkki TAMKin tutkintosääntöön.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkintoon johtava päiväkoulutus (240 op) toteutetaan kokopäiväopintoina.

Tutkinnon kehittäminen

LVI-talotekniikan koulutus on rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuuseen kuuluva osa talotekniikan koulutuksesta. Opetussuunitelman lähtökohtana on v. 2009 alkanut talotekniikan koulutusohjelma, joka kehitettiin kehitystyössä yrityshteistyössä alan elinkeinoelämän kanssa.
Opintojen sisältöjä ja rakennetta uudistetaan alan muuttuvien säädösten ja vaatimusten mukaisesti vuosittain.
Koulutuksessa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.