OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA, MYYNTIOSAAMINEN, MONIMUOTOTOTEUTUS, TAMPERE
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Liiketalouden tutkinto-ohjelma, myyntiosaaminen, monimuotototeutus, Tampere

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Liiketoimintaosaamisen perusteet
                                                 
Työelämän metataidot 5
     
           
                       
Moderni markkinointi ja projektinhallinta 5
     
           
                       
Myyntiosaaminen ja juridiikan lähtökohdat 5
     
           
                       
Liiketoiminnan matematiikka ja kannattavuus 5
     
           
                       
Professional English for BBA Studies 5
     
           
                       
250002500000012.512.5000000000000
Tuote- ja palveluosaamisen kehittäminen
                                                 
Innovaatio-osaaminen liike-elämässä 5
       
             
                   
Liiketoiminnan ansaintamallit 5
       
             
                   
Palvelujen suunnittelu ja palveluliiketoimintamallit 5
       
             
                   
Sopimus- ja työoikeus 5
       
             
                   
Yrityksen viestintä 5
       
             
                   
25000025000000012.512.50000000000
Talous menestyvän liiketoiminnan tukena
                                                 
Kirjanpito ja tilinpäätös liiketoiminnan kuvaajana 5  
       
               
               
Myynnin matematiikka ja verotuksen perusteet 5  
       
               
               
Vastuullisuus ja laatu liiketoiminnassa 5  
       
               
               
Lean yrityksen menestystekijänä 5  
       
               
               
Tutkimus työvälineenä 5  
       
               
               
0250000250000000012.512.500000000
21st Century Sales and Marketing
                                                 
Henkilöstöjohtaminen ja työyhteisön hyvinvointi 5  
         
                 
           
Asiakkuus markkinoinnin ytimessä 10  
         
                 
           
Digitaalisuuden hyödyntäminen myynnissä ja markkinoinnissa 5  
         
                 
           
Tuloksellinen myyntityö 5  
         
                 
           
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2  
         
                 
           
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3  
         
                 
           
03000000300000000001515000000
Myyntityö ja sen johtaminen
                                                 
Go to Market 5    
         
                   
       
B2B-asiakassuhteen rakentaminen ja ratkaisujen myynti 5    
         
                   
       
Myynnin ja myyntitiimin johtaminen 5    
         
                   
       
Kansainvälinen myyntityö 5    
         
                   
       
Sales Presentations and Negotiations 5    
         
                   
       
00300000030000000000015150000
Vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Kansainväliset mahdollisuudet
()
                                                 
Maailmantalouden haasteet 5    
           
                     
   
Kansainvälisen liiketoiminnan menetelmät ja mahdollisuudet 5    
           
                     
   
Go International 5    
           
                     
   
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                 
Erilaisuuden johtaminen 5    
           
                     
   
Themes of the Leadership 5    
           
                     
   
Johtamisen trendit ja tulevaisuus (seminaari) 5    
           
                     
   
Muut vaihtoehtoiset liiketalouden opinnot
()
                                                 
00300000003000000000000151500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
 
     
 
         
   
   
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Harjoittelu 1 10
     
         
                   
Harjoittelu 2 20      
           
                       
1051020555055202.52.52.52.52.52.5002.52.52.52.51010
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön käynnistäminen 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 10      
           
                       
005100000051000000000002.52.555
60 / 6060 / 6060 / 7560 / 3060 / 3060 / 3060 / 3060 / 3060 / 3560 / 4060 / 3060 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 17.560 / 17.560 / 2060 / 2060 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

OSAAMINEN
Liiketalouden myyntiosaamisen tutkinto-ohjelmasta valmistuneena tradenomina sinulla on laaja-alainen ja ajantasainen perusosaaminen liiketalouden alueella. Toimit innovatiivisesti hyödyntäen digitaalisia toimintatapoja ja työkaluja. Osaat arvioida ja kehittää omaa sekä työyhteisösi osaamista. Koulutuksesta valmistuttuasi sinulla on erityisesti B to B -myyntityön sekä kansainvälisten toimintojen tai johtamis- ja esimiestyön erityisosaamista ja kykenet toimimaan myös monikulttuurisissa verkostoissa toimialasi kehittäjänä.

ARVOPERUSTA
Koulutuksen arvoperusta on vuorovaikutustaidoissa sekä oman että ryhmän osaamisen vastuullisessa kehittämisessä. Siinä konkretisoituvat TAMKin arvot: yhteisöllisyys, yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen, kestävä kehitys, osaaminen ja yrittäminen.

VUOSITAVOITTEET
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen osaat yrityksen liiketoiminnan osa-alueiden perusasiat. Hallitset alan tärkeimpien menetelmien ja it-työkalujen käytön sekä osaat toimia vuorovaikutustilanteissa tehokkaasti. Osaat toimia sekä työyhteisön että opiskeluyhteisön aktiivisena jäsenenä.

Toisen opintovuoden jälkeen osaat kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Osaat hyödyntää erilaisia markkinointitoimenpiteitä ja hallitset tuloksellisen myyntityön periaatteet. Tunnet liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön perusteet, taloushallinnon perusteet ja osaat viestiä opiskelemillasi kielillä kirjallisesti ja suullisesti. Sinulla on valmiudet toimia asiantuntijana liiketalouden eri tehtävissä.

Kolmannen ja neljännen opintovuoden jälkeen osaat toimia B to B -myyntityön ammattilaisena ja kehittäjänä. Osaat ratkaista alan monimutkaisia ja ennakoimattomia ongelmia ja kykenet ottamaan vastuuta ammattitehtävissä ja päätöksenteossa. Valintasi mukaan osaat edistää yrityksen kansainvälistymistä ja kasvua tai osaat toimia johtamis- ja esimiestehtävissä.

SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN
Koulutuksesta valmistuvat tradenomit sijoittuvat erilaisiin liike-elämän asiantuntijatehtäviin yksityiselle tai julkiselle sektorille tai he voivat ryhtyä yrittäjiksi. Tästä koulutuksesta valmistuvilla on taito kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa erityisesti myyntityön, johtamisen ja kansainvälistymisen mahdollisuuksien kautta.

RAKENNE
Ohjelmassa on perus- ja ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö.

KESKEISET AIHEET
Moduulien eli opintokokonaisuuksien nimet kuvaavat ohjelman keskeisiä aiheita. Ne ovat
Liiketoimintaosaamisen perusteet
Tuote- ja palveluosaamisen kehittäminen
Talous menestyvän liiketoiminnan tukena
21th Century Sales and Marketing
Myyntityö ja sen johtaminen
Kansainväliset mahdollisuudet (vaihtoehtoinen)
Johtaminen ja esimiestyö (vaihtoehtoinen)

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetus toteutetaan valmentavana monimuoto-opetuksena, joka koostuu lähi- ja etäopetuksesta. Lähitapaamiset ovat kerran kuussa kahden peräkkäisen arkipäivän ajan, sisältäen mahdollisesti myös opiskelijoiden järjestämää vapaaehtoista iltaohjelmaa. Etäopiskelu on itsenäistä opiskelua ja verkossa tapahtuvaa ohjattua opiskelua hyödyntäen digitaalisia työkaluja ja etäyhteyttä. Yhteisiä verkkotapaamisia on yhtenä iltana viikossa.

Etäopiskelun aikana opit seuraavin tavoin:
- itsenäinen tiedonhankinta oppimistehtävän aiheesta ja sitä tukeva verkkokeskustelu
- online-verkkoluennot tai muut verkkotapaamiset sovittuna ajankohtana hyödyntäen etäyhteyttä, yleensä yksi ilta/viikko
- itsenäinen opiskelu verkkomateriaalien avulla: luentotallenteet, verkkotehtävät
- moduulin aiheeseen liittyvien harjoitusten tekeminen
- moduulin aihetta tukevan kirjallisuuden lukeminen ja esseen kirjoittaminen
- moduuliin liittyvän projektin tai kehittämistehtävän toteuttaminen (voi tapahtua kummiyritykselle tai esim. työpaikallasi sen tarpeisiin) ja raportointi
- oppimissolutyöskentely.

AVOIMEN AMKIN OPISKELIJAT
voivat osallistua mihin tahansa opintojaksoon, jos ryhmässä on tilaa ja edeltävät opinnot antavat siihen mahdollisuuden.

HYVÄKSILUKEMINEN
Soveltuvia aikaisemmin suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Hyväksilukumahdollisuudet selvitetään opettajatuutorin kanssa käytävissä ohjauskeskusteluissa opintojen alussa ja niiden kuluessa. Hyväksilukuhakemukset tehdään TAMKin intrasta löytyvään järjestelmään.
Jos sinulle on muun aikaisemman koulutuksen tai työkokemuksen kautta kertynyt opetussuunnitelman sisältöjä vastaavaa osaamista, voit osoittaa osaamisesi erilaisilla näytöillä ja saada siten aikaisemmin hankitun osaamisesi sisällytettyä tähän tutkintoon. Tämä ns. AHOT-prosessi käydään läpi ohjauskeskusteluissa opintojen alussa ja niiden edetessä. Osaamisen osoittamisen näyttötavoista sovitaan kyseisistä opintojaksoista vastaavien opettajien kanssa TAMKin AHOT-periaatteiden mukaisesti.

KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO
Sinua kannustetaan lähtemään kv-opiskelijavaihtoon. Opiskelijavaihto sopii 2. - 4. vuoden aikana toteutettavaksi. Vaihdossa suoritetut opintopisteet hyväksiluetaan tutkintoon alkuperäisillä nimillä ja laajuuksilla. Niillä korvataan opinnot, jotka vaihdon aikana olisivat olleet työjärjestyksessä, ellei toisin sovita.

HARJOITTELU
Aikuisopiskelija suorittaa yleensä harjoittelun omassa työssään, jos työ on koulutusohjelman alalta ja se on tradenomityön tasoista.

RUOTSIN KIELI
Korkeakoulututkintoon kuuluva 2. kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito on osoitettava opintojen aikana. Opetussuunnitelmassa tämä sisältyy ruotsin kielen opintojaksoihin.