OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, MYYNTIOSAAMINEN, MONIMUOTOTOTEUTUS, TAMPERE
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Liiketalouden koulutus, myyntiosaaminen, monimuotototeutus, Tampere

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Liiketoimintaosaamisen perusteet
                                                 
Työelämätaidot 10
     
           
                       
Yrityksen perustoiminnot 10
     
           
                       
Professional English for BBA Studies 5
     
           
                       
250002500000012.512.5000000000000
Tuote- ja palveluosaamisen kehittäminen
                                                 
Business Canvas ja ansaintamallit 5
       
             
                   
Palvelujen suunnittelu ja palveluliiketoimintamallit 5
       
             
                   
Innovaatio-osaaminen liike-elämän tarpeisiin 5
       
             
                   
Yrityksen viestintä 5
       
             
                   
20000020000000010100000000000
Talous menestyvän liiketoiminnan tukena
                                                 
Talousinformaation tuottaminen ja tulkinta 10  
       
               
               
Vastuullinen liiketoiminta 10  
       
               
               
Toimiva logistiikka yrityksen menestystekijänä 5  
       
               
               
0250000250000000012.512.500000000
21st Century Sales and Marketing
                                                 
Asiakkuus markkinoinnin ytimessä 10  
         
                 
           
Digitaalisuuden hyödyntäminen myynnissä ja markkinoinnissa 5  
         
                 
           
Tuloksellinen myyntityö ja asiakaspalvelu 5  
         
                 
           
Tutkimus työvälineenä 5  
         
                 
           
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3  
         
                 
           
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2  
         
                 
           
03000000300000000001515000000
Myyntityö ja sen johtaminen
                                                 
Go to Market 5    
         
                   
       
B2B-asiakassuhteen rakentaminen ja ratkaisujen myynti 5    
         
                   
       
Myynnin, myyntitiimin ja asiakassuhteen johtaminen 10    
         
                   
       
Sales Presentations and Negotiations 5    
         
                   
       
00250000025000000000012.512.50000
Vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                 
Kansainväliset mahdollisuudet
                                                 
Maailmantalouden haasteet 5    
           
                     
   
Kansainvälinen myyntityö 5    
           
                     
   
Kansainvälisen liiketoiminnan menetelmät ja mahdollisuudet 5    
           
                     
   
Verkosto-osaamisen hyödyntäminen kansainvälisessä liiketoiminnassa 5    
           
                     
   
English for International Business 5    
           
                     
   
Johtaminen ja esimiestyö
                                                 
Henkilöstöjohtaminen ja työyhteisön hyvinvointi 5    
           
                     
   
Erilaisuuden johtaminen 5    
           
                     
   
Johtamisen Business Forum 10    
           
                     
   
Tulevaisuuden johtaminen 5    
           
                     
   
Muut vaihtoehtoiset liiketalouden opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                 
00500000005000000000000252500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Harjoittelu 1 15
     
         
 
                   
Harjoittelu 2 15      
           
                       
1500155100000155055000000007.57.5
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön käynnistäminen 5      
           
                       
Opinnäytetyön raportointi 10      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 6060 / 5560 / 7560 / 3060 / 3060 / 3060 / 2560 / 3060 / 2560 / 5060 / 3060 / 17.560 / 12.560 / 1560 / 1560 / 12.560 / 12.560 / 1560 / 1560 / 12.560 / 12.560 / 2560 / 2560 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

OSAAMINEN
Liiketalouden koulutuksesta valmistuneella tradenomilla on laaja-alainen ja ajantasainen perusosaaminen liiketalouden alueella. Hän toimii innovatiivisesti hyödyntäen digitaalisia toimintatapoja ja työkaluja. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa sekä työyhteisön osaamista. Koulutuksesta valmistuneella on erityisesti myyntityön sekä kansainvälisten toimintojen tai johtamis- ja esimiestyön erityisosaamista ja hän kykenee toimimaan myös monikulttuurisissa verkostoissa toimialansa kehittäjänä.

ARVOPERUSTA
Ohjelman arvoperusta on vuorovaikutustaidoissa sekä oman että ryhmän osaamisen vastuullisessa kehittämisessä. Siinä konkretisoituvat TAMKin arvot: yhteisöllisyys, yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen, kestävä kehitys, osaaminen ja yrittäminen.

VUOSITAVOITTEET
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa yrityksen liiketoiminnan osa-alueiden perusasiat. Hän hallitsee alan tärkeimpien menetelmien ja it-työkalujen käytön sekä osaa toimia vuorovaikutustilanteissa tehokkaasti. Opiskelija osaa toimia sekä työyhteisön että opiskeluyhteisön aktiivisena jäsenenä.

Toisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Hän osaa hyödyntää erilaisia markkinointitoimenpiteitä ja hallitsee tuloksellisen myyntityön periaatteet. Hän tuntee liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön perusteet, taloushallinnon perusteet ja osaa viestiä opiskelemillaan kielillä kirjallisesti ja suullisesti.Hänellä on valmiudet toimia asiantuntijana liiketalouden eri tehtävissä.

Kolmannen ja neljännen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa toimia myyntityön ammattilaisena ja kehittäjänä. Valintansa mukaan hän osaa edistää yrityksen kansainvälistymistä ja kasvua tai hän osaa toimia johtamis- ja esimiestehtävissä.

SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN
Koulutuksesta valmistuvat tradenomit sijoittuvat erilaisiin liike-elämän asiantuntijatehtäviin yksityiselle tai julkiselle sektorille tai he voivat ryhtyä yrittäjiksi. Tästä ohjelmasta valmistuvilla on taito kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa erityisesti myyntityön, johtamisen ja kansainvälistymisen mahdollisuuksien kautta.

RAKENNE
Ohjelmassa on perus- ja ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö.

KESKEISET AIHEET
Moduulien eli opintokokonaisuuksien nimet kuvaavat ohjelman keskeisiä aiheita. Ne ovat
Liiketoimintaosaamisen perusteet
Tuote- ja palveluosaamisen kehittäminen
Talous menestyvän liiketoiminnan tukena
21th Century Marketing
Myyntityö ja sen johtaminen
Kansainväliset mahdollisuudet (vaihtoehtoinen)
Johtaminen ja esimiestyö (vaihtoehtoinen)

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetus toteutetaan valmentavana monimuoto-opetuksena, joka koostuu lähi- ja etäopetuksesta. Lähitapaamiset ovat kerran kuussa kahden peräkkäisen arkipäivän ajan, sisältäen mahdollisesti myös opiskelijoiden järjestämää vapaaehtoista iltaohjelmaa. Etäopiskelu on itsenäistä opiskelua ja verkossa tapahtuvaa ohjattua opiskelua hyödyntäen digitaalisia työkaluja ja etäyhteyttä. Yhteisiä verkkotapaamisia on yhtenä iltana viikossa.

Lähitapaamisten sisältö muodostuu seuraavista osista:
- oppimistehtävän avausistunto, jolloin opiskelijat muodostavat opettajan esittelemästä lähtökohdasta itselleen uuden oppimistehtävän ja sille tavoitteet
- dialogi- ja pajatyöskentely, johon opettaja ja/tai opiskelijat valmistelevat alustuksen ja aihetta tukevat työtavat oppimisprosessien etenemisen mukaisesti (esim. esitys, video, yrityskäynti, vierailija,tiimityö jne.)
- harjoitustyöpaja, jossa tehdään konkreettisia harjoituksia, esim. budjetointia taulukkolaskentaohjelmalla
- kielipaja, jolloin opitaan joko ruotsin- tai englanninkielistä viestintää opettajan ohjauksessa
- oppimistehtävän purkuistunto, jossa tehtävänä ollut aihe käsitellään tiimissä opettajan ohjauksessa ja annetaan palaute.

Etäopiskelun aikana opiskelija oppii seuraavin tavoin:
- itsenäinen tiedonhankinta oppimistehtävän aiheesta ja sitä tukeva verkkokeskustelu
- online-verkkoluennot tai muut verkkotapaamiset sovittuna ajankohtana hyödyntäen etäyhteyttä, yleensä yksi ilta/viikko
- itsenäinen opiskelu verkkomateriaalien avulla: luentotallenteet, verkkotehtävät
- moduulin aiheeseen liittyvien harjoitusten tekeminen
- moduulin aihetta tukevan kirjallisuuden lukeminen ja esseen kirjoittaminen
- moduuliin liittyvän projektin tai kehittämistehtävän toteuttaminen (voi tapahtua esim. työpaikalla sen tarpeisiin) ja raportointi
- oppimissolutyöskentely.

AVOIMEN AMKIN OPISKELIJAT
voivat osallistua mihin tahansa opintojaksoon, jos ryhmässä on tilaa ja edeltävät opinnot antavat siihen mahdollisuuden.

HYVÄKSILUKEMINEN
Soveltuvia aikaisemmin suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Hyväksilukumahdollisuudet selvitetään opettajatuutorin kanssa käytävissä ohjauskeskusteluissa opintojen alussa ja niiden kuluessa. Hyväksilukuhakemukset tehdään TAMKin intrasta löytyvään järjestelmään.
Jos opiskelijalle on muun aikaisemman koulutuksen tai työkokemuksen kautta kertynyt opetussuunnitelman sisältöjä vastaavaa osaamista, hän voi osoittaa osaamisensa erilaisilla näytöillä ja saada siten aikaisemmin hankitun osaamisensa sisällytettyä tähän tutkintoon. Tämä ns. AHOT-prosessi käydään läpi ohjauskeskusteluissa opintojen alussa ja niiden edetessä. Osaamisen osoittamisen näyttötavoista sovitaan kyseisistä opintojaksoista vastaavien opettajien kanssa TAMKin AHOT-periaatteiden mukaisesti.

KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO
Opiskelijoita kannustetaan lähtemään kv-opiskelijavaihtoon. Opiskelijavaihto sopii 2. - 4. vuoden aikana toteutettavaksi. Vaihdossa suoritetut opintopisteet hyväksiluetaan tutkintoon alkuperäisillä nimillä ja laajuuksilla. Niillä korvataan opinnot, jotka vaihdon aikana olisivat olleet työjärjestyksessä, ellei toisin sovita.

HARJOITTELU
Aikuisopiskelija suorittaa yleensä harjoittelun omassa työssään, jos työ on koulutusohjelman alalta ja se on tradenomityön tasoista.

RUOTSIN KIELI
Korkeakoulututkintoon kuuluva 2. kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito on osoitettava opintojen aikana. Opetussuunnitelmassa tämä sisältyy ruotsin kielen opintojaksoihin.