OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS (VIRRAT)
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus (Virrat)

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Liiketoimintaosaamisen perusteet
                                                 
Orientaatio liiketalouden alalla toimimiseen 5
     
           
                       
Asiantuntijan viestintä- ja it-taidot 5
     
           
                       
Liiketoiminnan perusteet 10
     
           
                       
20000200000001010000000000000
Tuote- ja palveluosaamisen kehittäminen
                                                 
Business Canvas ja ansaintamallit 5
       
             
                   
Palvelujen suunnittelu ja palveluliiketoimintamallit 7
       
             
                   
Innovaatio-osaaminen liike-elämän tarpeisiin 5
       
             
                   
Yrityksen viestintä 5
       
             
                   
22000022000000011110000000000
Talous menestyvän liiketoiminnan tukena
                                                 
Talousinformaation tuottaminen ja tulkinta 10  
       
               
               
Vastuullinen liiketoiminta 7  
       
               
               
Toimiva logistiikka yrityksen menestystekijänä 5  
       
               
               
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3  
       
               
               
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2  
       
               
               
0270000270000000013.513.500000000
21st Century Marketing
                                                 
Asiakkuus markkinoinnin ytimessä 6  
         
                 
           
Digitaalisuuden hyödyntäminen markkinoinnissa 5  
         
                 
           
Tutkimus työvälineenä 5  
         
                 
           
Go to Market 5  
         
                 
           
Professional English for BBA studies 5  
         
                 
           
02600000260000000001313000000
Myynnin johtaminen
                                                 
Tuloksellinen myyntityö ja asiakaspalvelu 5    
         
                   
       
B2B-asiakassuhteen rakentaminen ja ratkaisujen myynti 5    
         
                   
       
Myynnin, myyntitiimin ja asiakassuhteen johtaminen 10    
         
                   
       
Sales Presentations and Negotiations 5    
         
                   
       
00250000025000000000012.512.50000
Kansainväliset mahdollisuudet
                                                 
Maailmantalouden haasteet 5    
           
                     
   
Kansainvälistyvät liiketoimintakulttuurit 5    
           
                     
   
Kansainvälisen liiketoiminnan menetelmät 5    
           
                     
   
Kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet 5    
           
                     
   
Verkosto-osaamisen hyödyntäminen kv-liiketoiminnassa 5    
           
                     
   
English for International Business 5    
           
                     
   
00300000003000000000000151500
Esimiestyö työyhteisön tuottavuuden edistäjänä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Esimiehen työkalupakki 10                                                  
Minä esimiehenä 10                                                  
Projektiopinnot 15                                                  
0000000000000000000000000
Muut vaihtoehtoiset liiketalouden opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                 
Tulevaisuuden johtaminen 5                                                  
Johtamisen Business Forum 10                                                  
0000000000000000000000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 9  
       
               
       
Valmentavat opinnot, ruotsi 3
       
             
                   
Valmentavat opinnot, englanti 3  
       
               
               
37.54.500334.54.500001.51.51.51.52.32.32.32.30000
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 15
     
         
                   
Harjoittelu 2 15      
           
                       
1500157.57.50000153.83.83.83.8000000007.57.5
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyöskentelyn perusteet 1      
           
                       
Tutkimustyön perusteet 2      
           
                       
Itsenäinen tutkimustyöskentely 10      
           
                       
Opinnäytetyön raportointi 2      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 6060 / 60.560 / 59.560 / 3060 / 27.560 / 32.560 / 3060 / 30.560 / 29.560 / 3060 / 3060 / 13.860 / 13.860 / 16.360 / 16.360 / 1560 / 1560 / 15.360 / 15.360 / 14.860 / 14.860 / 1560 / 1560 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Liiketalouden ohjelma
Tradenomi (AMK)
OSAAMINEN
Ohjelmasta valmistuneella on monipuolinen ja laaja-alainen perusosaaminen liiketalouden alueella. Hän toimii innovatiivisesti ja osaa arvioida sekä kehittää osaamistaan. Työyhteisössä hän edistää työhyvinvointia ja toimii rakentavasti. Ohjelmasta valmistununeella on markkinoinnin, palveluyrittäjyyden tai yritystoiminnan kasvattamisen erityisosaamista ja hän kykenee toimimaan myös monikulttuurisessa työyhteisössä toimialansa kehittäjänä.

ARVOPERUSTA
Ohjelman arvoperusta on vuorovaikutustaidoissa ja oman sekä ryhmän oppimisen vastuullisessa kehittämisessä. Siinä konkretisoituvat TAMKin arvot: yhteisöllisyys, yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen, kestävä kehitys, osaaminen ja yrittäminen.

VUOSITAVOITTEET
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa yrityksen liiketoiminnan osa-alueiden perusasiat. Hän hallitsee alan tärkeimpien menetelmien käytön sekä osaa toimia vuorovaikutustilanteissa tehokkaasti.
Toisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Hän tuntee liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön perusteet ja osaa viestiä opiskelemillaan kielillä kirjallisesti ja suullisesti. Hän osaa hyödyntää tuloksellisesti erilaisia markkinointitoimenpiteitä tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa.
Kolmannen ja neljännen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa valintansa mukaan edistää yrityksen kansainvälistymistä ja kasvua tai toteuttaa tehokasta henkilöstö- ja projektijohtamista. Hänellä on valmiudet toimia asiantuntijana liiketalouden eri tehtävissä.

SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN
Ohjelmasta valmistuvat tradenomit sijoittuvat erilaisiin liike-elämän tehtäviin yksityiselle tai julkiselle sektorille tai he voivat ryhtyä itse yrittäjiksi. Tradenomit toimivat yleensä ns. asiantuntijatehtävissä. Tästä ohjelmasta valmistuvilla on taito kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa erityisesti tuote- ja palveluosaamisen, innovointitaidon, myynnin johtamisen ja kansainvälistymisen mahdollisuuksien kautta.

RAKENNE
Ohjelmassa on perus- ja ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö.

KESKEISET AIHEET
Modulien eli opintokokonaisuuksien nimet kuvaavat ohjelman keskeisiä aiheita. Ne ovat
Liiketoimintaosaamisen perusteet;
Tuote- ja palveluosaamisen kehittäminen;
Talous menestyvän liiketoiminnan tukena;
21th Century Marketing;
Myynnin johtaminen;
Kansainväliset mahdollisuudet;
Esimiestyö työtyhteisön tuottavuuden edistäjänä (vaihtoehtoinen);
Projektijohtaminen (vaihtoehtoinen)

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka koostuu lähi- ja etäopetuksesta.
Lähitapaamiset ovat ainakin kerran kuussa kahden peräkkäisen arkipäivän ajan, sisältäen vapaaehtoisesti myös opiskelijoiden järjestämän iltaohjelman ja yöpymisen. Lähitapaamisten lukujärjestys muodostuu seuraavista osista:
- oppimistehtävän purkuistunto, jossa tehtävänä ollut aihe käsitellään tiimissä opettajan ohjauksessa ja annetaan palaute
- harjoitustyöpaja, jossa tehdään konkreettisia harjoituksia, esim. budjetointia taulukkolaskentaohjelmalla
- rikastuspaja, johon opiskelija tai opiskelijapari valmistelee alustuksen opettajan kanssa sovitusta aiheesta; alustus voi olla muodoltaan esitys, video, yrityskäynti, vierailija tms., ja jatkua keskusteluna, harjoituksina, tiimitöinä, yritysvierailuna tai muin aihetta syventävin keinoin
- kielipaja, jolloin opitaan joko ruotsin- tai englanninkielistä viestintää opettajan ohjauksessa
- oppimistehtävän avausistunto, jolloin opiskelijat muodostavat opettajan esittelemästä lähtökohdasta itselleen uuden oppimistehtävän ja sille tavoitteet
- rikastuspaja, johon opettaja valmistelee sisällöt ja niitä tukevat työtavat aiheen ja oppimisprosessien etenemisen mukaisesti.
Etäopiskelun aikana opiskelija oppii seuraavin tavoin:
- itsenäinen tiedonhankinta oppimistehtävän aiheesta ja sitä tukeva verkkokeskustelu
- oppimistehtävään liittyvien harjoitusten tekeminen
- modulin aihetta tukevan kirjallisuuden lukeminen, esseen kirjoittaminen
- moduliin liittyvän projektin tai kehittämistehtävän toteuttaminen (voi tapahtua esim. työpaikalla sen tarpeisiin) ja raportointi
- oppimissolutyöskentely
- rikastuspajan valmistelu tai muut modulin teemaan liittyvät tehtävät.

AVOIMEN AMKIN OPISKELIJAT
voivat osallistua mihin tahansa opintojaksoon, jos ryhmässä on tilaa ja edeltävät opinnot antavat siihen mahdollisuuden.

HYVÄKSILUKEMINEN
Soveltuvia aikaisemmin suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Hyväksilukumahdollisuudet selvitetään opettajantuutorin kanssa käytävissä ohjauskeskusteluissa opintojen alussa ja niiden kuluessa. Hyväksilukuanomukset tehdään TAMKin intrasta löytyvään järjestelmään.
Jos opiskelijalle on muun aikaisemman koulutuksen tai työkokemuksen kautta kertynyt opetussuunnitelman sisältöjä vastaavaa osaamista, hän voi osoittaa osaamisensa erilaisilla näytöillä ja saada siten aikaisemmin hankitun osaamisensa sisällytettyä tähän tutkintoon. Tämä ns. AHOT-prosessi käydään läpi ohjauskeskusteluissa opintojen alussa ja niiden edetessä. Osaamisen osoittamisen näyttötavoista sovitaan kyseisistä opintojaksoista vastaavien opettajien kanssa TAMKin AHOT-periaatteiden mukaisesti.

KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO
Opiskelijoita kannustetaan lähtemään kv-opiskelijavaihtoon. Opiskelijavaihto sopii 2. - 4. vuoden aikana toteutettavaksi. Vaihdossa suoritetut opintopisteet hyväksiluetaan tutkintoon alkuperäisillä nimillä ja laajuuksilla. Niillä korvataan opinnot, jotka vaihdon aikana olisivat olleet työjärjestyksessä, ellei toisin sovita.

HARJOITTELU
Aikuisopiskelija suorittaa yleensä harjoittelun omassa työssään, jos työ on koulutusohjelman alalta ja se on tradenomityön tasoista.

RUOTSIN KIELI
Korkeakoulututkintoon kuuluva 2. kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito on osoitettava opintojen aikana. Opetussuunnitelmassa tämä sisältyy ruotsin kielen opintojaksoihin.