OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, LIIKETOIMINTAOSAAMINEN, MONIMUOTOTOTEUTUS, TAMPERE
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Liiketalouden koulutus, liiketoimintaosaaminen, monimuotototeutus, Tampere

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
                                                 
Liiketoimintaosaamisen perusteet
                                                 
Juridiikan perusteet 4
     
           
                       
Kirjanpidon perusteet 3
     
           
                       
Liiketoiminnan perusteet 3
     
           
                       
Liikeviestinnän perusteet 3
     
           
                       
Markkinoinnin perusteet 3
     
           
                       
Sisäisen laskentatoimen perusteet 3
     
           
                       
Tietokoneen käyttö 3
     
           
                       
Liiketoimintaosaamisen työkalut
                                                 
Asiakkuus 5
     
           
                       
Asiantuntijaviestintä ja esiintyminen 5
       
             
                   
Johtamisen Business Forum 10
       
             
                   
Liiketoiminnan juridiikka 5
       
             
                   
Opintojen ohjaus ja tiedonhankinta 3
     
         
                   
Talous- ja rahoitusmatematiikka 5  
       
               
               
Tietotekninen osaaminen 5
     
           
                       
Pakolliset ammattiopinnot
                                                 
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2  
         
                 
           
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3  
         
                 
           
Professional English for BBA Studies 5
     
           
                       
Luovuus ja työorganisaatio 5    
         
                   
       
Markkinointiviestintä 5  
       
               
               
Organisaation prosessit ja laatutyö 5  
       
               
               
Projektinhallinta 5    
         
                   
       
Tilinpäätöksen tulkinta ja rahoitusinstrumentit 5
       
             
                   
Talousinformaation tuottaminen ja hyväksikäyttö 10  
       
               
               
Tutkimusmenetelmät 5  
         
                 
           
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                 
Henkilöstöoikeuden ja palkkahallinnon perusteet 5    
         
                   
       
Henkilöstöoikeuden ja palkkahallinnon jatkokurssi 5    
           
                     
   
Hyvä kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö 5  
         
                 
           
Tilintarkastus 5    
         
                   
       
Toiminnanohjausjärjestelmät I 5    
         
                   
       
Toiminnanohjausjärjestelmät II 5    
           
                     
   
Yrityksen kannattavuuden kehittäminen 5  
         
                 
           
Yritysrahoitus 5    
           
                     
   
Yritysverotus 5    
         
                   
       
Erilaisuuden johtaminen 5    
         
                   
       
Henkilöstöjohtaminen ja työyhteisön hyvinvointi 5    
           
                     
   
Graafinen viestintä I 5    
         
                   
       
Graafinen viestintä II 5    
           
                     
   
Kauppiasyrittäjyysopinnot 5    
         
                 
   
Myyntityö 5  
         
                 
           
Verkkoliiketoiminta 10    
           
                     
   
Yrityspeli 5    
         
                   
       
International Aspects of Business 5    
           
                     
   
Henkilöverotus 5    
         
                   
       
Kilpailu ja julkiset hankinnat 5  
         
                 
           
Markkinaoikeus 5    
         
                   
       
Oikeus & käytäntö 5  
       
             
           
Yhteisöoikeus 5    
           
                     
   
Ympäristöoikeus 5    
         
                   
       
Työelämäprojektit 1    
         
                 
   
Mestarimyyjäopinnot 1    
         
                   
       
6560113038.526.527.532.56548019.319.313.313.313.813.816.316.332.532.5242400
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 30    
         
                 
   
00300000015150000000007.57.57.57.500
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö 0      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 6560 / 6060 / 14360 / 1560 / 38.560 / 26.560 / 27.560 / 32.560 / 8060 / 6360 / 1560 / 19.360 / 19.360 / 13.360 / 13.360 / 13.860 / 13.860 / 16.360 / 16.360 / 4060 / 4060 / 31.560 / 31.560 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

AMK-tutkintoon johtava aikuisten koulutus (A)
Tutkintonimike
TRADENOMI
Laajuus ja kesto
210 op, 3,5 vuotta
Toteutusmuoto
Monimuoto
Yksikkö
Liiketalous, Kuntokatu 3
Koulutuspäällikkö
Milja Valtonen
Hakukelpoisuus
Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi.

Koulutuksen tuottama osaaminen
Liiketalouden aikuiskoulutuksessa painotetaan taloushallinnon, juridiikan ja projektinhallinnan osaamista. Tavoitteena on yhdistää opiskelijoiden jo aiemmissa opinnoissa sekä työelämässä hankittua osaamista liiketalouden koulutukseen.

Liiketalouden koulutuksen tehtävänä on tarjota opiskelijalle työympäristö, jossa hän voi aktiivisesti kehittää tietojaan ja taitojaan. Teoreettisten opintojen lisäksi opiskelija osallistuu vastuullisiin yritysten tarjoamiin käytännön projekteihin. Valmistuttuaan hän on aloitteellinen, monialainen, yhteistyökykyinen, kielitaitoinen ja tietotekniikkaa taitava liiketalouden osaaja, joka kykenee kehittymään itsenäisesti ammatissaan.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Liiketalouden koulutuksesta valmistuneilla on edellytykset toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, jotta opiskelu suuntautuu työelämän tarpeiden mukaisesti.
Koulutuksen arvoperusta

Opiskelu liiketalouden koulutuksessa edellyttää samoja taitoja kuin liike-elämä: mm. kielitaidon, tietojenkäsittelytaitojen ja esiintymistaidon lisäksi opiskelu liiketalouden koulutusohjelmassa merkitsee aikataulujen yhteensovittamista ja niihin sitoutumista, yhteistyötä ja yhteisiä päätöksiä sekä itsenäistä tiedonhakua, tiedon arviointia ja sen soveltamista. Lisäksi opiskelijalla on myös valinnaisuutta ja vaihtoehtoisia malleja rakentaa tutkintonsa. Valinnaisuus merkitsee samalla opiskelijan vastuuta omien opintojen suunnittelusta. Valinnaisuus tarkoittaa myös mahdollisuutta tehdä luovia ratkaisuja parhaan mahdollisen työllistymisen hyväksi.

Opetuksen toteuttaminen
Koulutus on monimuoto-opetusta, mikä mahdollistaa tutkinnon suorittamisen työn ohessa. Lähiopetusta järjestetään parina iltana viikolla, noin kolmen viikon välein lauantaisin ja parilla intensiiviviikolla. Lisäksi opintoja suoritetaan itsenäisesti esim. virtuaaliopinnoilla ja kirjallisuutta lukemalla. Opinnot voi kytkeä tiiviisti omaan työhön mm. projektien, kehittämistehtävien, opinnäytetyön ja harjoittelun avulla. Opinnot koostuvat opintojaksoista. Tutkinto suoritetaan 3,5 vuodessa.
Kun opiskelijalle on karttunut liiketoimintaosaamista esim. työssä tai hän on jo aiemmassa koulutuksessa hankkinut osaamista liiketoiminnan alalta, hän suorittaa Liiketoimintaosaamisen perusteiden opintokokonaisuuden (22 op) tai osia siitä testeillä tai itsearviointiportfoliolla. Siinä kuvataan omaa osaamista ja työkokemusta kunkin yksittäisen opintojakson alueelta. Portfolioon liitetään mukaan opintojakson aiheeseen liittyvät työ-, opinto- ja kurssitodistukset. Liiketoimintaosaamisen perusteiden opintokokonaisuuden kohdalla on kuvattu yksityiskohtaisesti ne osaamisen alueet, jotka tulee todentaa kyseisen opintokokonaisuuden suorittamiseksi.

Koulutuksen tuottama osaaminen eri opintovuosina
PERUS - ja AMMATTIOPINNOT, 150 op

Opiskelijat opiskelevat kahtena ensimmäisenä vuonna perusopintoja, jonka jälkeen he suuntaavat opiskeluaan valitsemiensa ammattiopintojen mukaisesti.
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva yritystoiminnasta ja sen merkityksestä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija valitsemansa aihealueen mukaisiin asiakokonaisuuksiin ja niiden teoreettisiin ja käytännöllisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä tai yrittäjänä. Ammattiopinnot koostuvat pakollisista (50 op) ja vaihtoehtoisista ammattiopinnoista (40 op). Opiskelijan on suoritettava vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin vähintään 25 opintopisteen edestä liiketoimintaosaamisen suuntautumisen ammattiopintoja. Halutessaan opiskelija voi vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin valita enintään 15 opintopisteen edestä myös muiden koulutuksien ammattiopintoja. Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin opiskelija voi sijoittaa myös toisen vieraan kielen opintoja. Näin hän voi rakentaa itselleen useampia osaamiskokonaisuuksia. Vaihtoehtoisia ammattiopintoja toteutetaan kysynnän mukaan, joka opintojaksosta ei välttämättä ole toteutusta joka vuosi.

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, 15 op
Vapaasti valittavien opintojen tarkoitus on antaa opiskelijalle mahdollisuus opiskella häntä kiinnostavia aiheita myös muilta kuin liiketalouden aloilta. Opiskelija voi valita ammattikorkeakoulutasoisia opintoja 15 opintopistettä ammattikorkeakoulun ja muiden koulutuksen tarjoajien opinnoista. Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavat opintojaksot haluaminaan ajankohtina.

HARJOITTELU, 30 op
Opiskelija voi suorittaa 30 opintopisteen laajuisen harjoittelun ohjatusti tai hyväksilukea harjoittelun aiempiin korkeakouluopintoihin sisältyneellä harjoittelulla tai aikaisemmalla alan osaamisella, joka on tradenomien työtehtävien tasoista.
Harjoittelun tavoitteena on osana koulutusta perehdyttää opiskelija oman ammattialansa kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä antaa mahdollisuuksia opittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännössä. Lisäksi harjoittelun tarkoituksena on antaa tietoja, taitoja ja kokemusta opiskeltavalta alalta sekä työelämästä. Harjoittelu yhdistää teoriaopetusta ja alan käytäntöä sekä antaa todellisuuteen perustuvaa kokonaisnäkemystä alan vaatimuksista. Harjoittelun tavoitteena on erityisesti helpottaa opintojen jälkeistä työhön sijoittumista.
Aikuisopiskelija, joka työskentelee opintojensa aikana alan työtehtävissä, voi suorittaa harjoittelun kirjoittamalla itsearviointiraportin. Edellytykset harjoittelun suorittamiselle itsearviointina on, että opiskelija työskentelee opintojensa aikana työtehtävissä, jotka ovat opiskelijan opiskelualaan liittyviä ja vaativuudeltaan tradenomitehtävien tasoisia. Harjoittelun voi saada hyväksiluetuksi aiempiin alan amk-opintoihin sisältyneellä harjoittelulla tai alan aikaisemmalla osaamisella. Lisätietoja on laatukäsikirjassa.

OPINNÄYTETYÖ, 15 op
Opinnäytetyössä opiskelija kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Työn aiheen hankkii yleensä opiskelija itse. Opinnäytetyöhön liittyy kiinteästi myös kypsyysnäytteen kirjoittaminen. Kypsyysnäyte suoritetaan työn luovutusvaiheessa. Myös yksin tai ryhmätyönä tehdyt projektit voivat olla opinnäytetöitä. Opinnäytetyö voi olla poikkitieteellinen, jolloin ryhmään kuuluu eri koulutusohjelmien opiskelijoita.
Opiskelija voi suorittaa osan alansa opinnoista tai harjoittelusta ulkomailla. Opiskelun ongelmatilanteissa opiskelija saa apua opettajatuutoreilta, opinto-ohjaajalta, koulutuspäälliköltä, harjoittelun ja opinnäytetyön ohjaajilta ja opintosihteereiltä. Paljon hyödyllistä tietoa on Internetin Opiskelijan oppaassa ja laatukäsikirjassa.
Opintojen rakenne
Perus- ja ammattiopinnot 150 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op