OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Liiketalouden tutkinto-ohjelma, Tradenomi (AMK): 210 op
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamispäällikkö
Satu Kylmälä
etunimi.sukunimi@tuni.fi
opinto-ohjaaja Paula Lamminen
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Tradenomi, NQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Tavoitteena on kouluttaa monipuolinen, yhteistyökykyinen ja kielitaitoinen liiketalousalan osaaja. Tekemällä oppiminen, osallistuminen projekteihin, yritysyhteistyöhankkeisiin ja valmennustiimien kokoontumisiin kehittää opiskelijan työelämävalmiuksia. Opiskelijan osaaminen kehittyy vuosi vuodelta, ja tavoitteena on omaa osaamistaan ja työelämää aktiivisesti kehittävä liiketalouden tradenomi, jonka ammattitaitoa työelämässä arvostetaan. Päätavoitteena on opiskelijan hyvä työllistyminen. Vahvat perustiedot ja käytännön taidot sekä oikea asenne antavat hyvän pohjan jatkuvalle työssä ja elämässä oppimiselle.
Vuositeemat näkyvät opetussuunnitelmista.

Sijoittuminen työelämään

Tradenomin koulutus on laaja-alainen. Tutkinto mahdollistaa työllistymisen niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille. Liiketalouden tradenomeja työskentelee paljon markkinoinnin, viestinnän, myynnin, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kansainvälisen kaupan tehtävissä. Työkokemusta hankittuaan tradenomilla on edellytykset toimia liiketoimintaosaamista vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opetussuunnitelmasta riippuen päivä- tai monimuotototeutuksina.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.