OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > TERVEYDENHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Terveydenhoitajakoulutus AMK-tutkinnon suorittaneille

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot
             
Terveydenhoitajan työn perusteet
             
Terveydenhoitajan työn perusteet 1 3
 
   
Terveydenhoitajan työn perusteet 2 2
Lapsen ja perheen terveydenhoitotyö
             
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 4
 
   
Synnytysoppi ja imetysohjaus 3
 
   
Lapsiperheen terveydenhoitajatyö 3
 
   
Rokotusosaaminen 2
 
   
Nuoren terveydenhoitotyö
             
Koululaisen, nuoren ja opiskelijan terveydenhoitajatyö 3
 
   
Aikuisen terveydenhoitotyö
             
Työntekijän työhyvinvointia ja työkykyä edistävä terveydenhoitajatyö 3
 
   
Aikuisen ja ikääntyvän terveydenhoitajatyö 2
 
   
Terveydenhoitajan työn kehittäminen
             
Kehittämistehtävä 5
 
   
3016148877
Terveydenhoitotyön ammattiopintojen harjoittelut
             
Orientoiva harjoittelu, neuvola 1
 
   
Lasta odottavan, lapsen ja lapsiperheen terveydenhoitotyö, harjoittelu 10
 
   
Kouluikäisen terveydenhoitotyön harjoittelu 5
 
   
Työterveyshuollon harjoittelu 5
 
   
Valinnainen harjoittelu 5
 
   
Ikääntyvän terveydenhoitotyön harjoittelu 4
 
   
3011195.55.59.59.5
60 / 6060 / 2760 / 3360 / 13.560 / 13.560 / 16.560 / 16.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Terveydenhoitajaopinnot pohjautuvat AMK-tutkinnossa suoritettuihin sairaanhoitajaopintoihin. Koulutuksen laajuus on 60 op ja koulutus kestää yhden vuoden. Koulutuksesta valmistuvan tutkintonimike on terveydenhoitaja AMK.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa terveydenhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.

Terveydenhoitajakoulutuksen arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta.

Terveydenhoitaja edistää ja ylläpitää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä sekä hoitaa sairastunutta ihmistä kokonaisvaltaisesti. Keskeistä terveydenhoitajan työssä on ihmisen aktivoiminen oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen. Terveydenhoitaja osallistuu terveysriskien ja sairauksien ehkäisyyn, niiden varhaiseen toteamiseen, sairastuneiden kokonaisvaltaiseen hoitamiseen sekä terveellisen elin- ja työympäristön suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Työssä korostuvat itsenäinen päätöksenteko, hyvät vuorovaikutustaidot sekä taito eläytyä asiakkaiden elämäntilanteisiin.

Terveydenhoitaja on terveydenhoitajatyön, perusterveydenhuollon, kansanterveystyön ja terveyden edistämisen asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää perhekeskeistä terveydenhoitotyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa työyhteisössä. Terveydenhoitaja toimii erilaisissa neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, aikuisneuvonnassa, työterveyshuollossa, sairaanhoidon vastaanotolla, sairaalassa, kotisairaanhoidossa ja terveyden edistämisen ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä. Terveydenhoitaja voi toimia myös järjestöissä, erilaisissa koulutus- ja projektitehtävissä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen muodostuu eettisestä toiminnasta, terveyden edistämisestä, hoitotyön päätöksenteosta, ohjauksesta ja opetuksesta, yhteistyöstä, tutkimus- ja kehittämistyöstä sekä johtamisesta, monikulttuurisesta hoitotyöstä, yhteiskunnallisesta toiminnasta, kliinisestä hoitotyöstä ja lääkehoidosta. Osaamisessa korostuu erityisesti perhekeskeinen terveydenhoitotyö elämänkulun eri vaiheissa ja terveyden edistämisen työmenetelmien hallinta. Terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön ja terveydenhoitotyöhön, hoitotieteeseen ja terveydenhoitotyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, terveys-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Terveydenhoitotyön oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden muokkaamista. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan keskeisistä osaamistarpeista.

Hoitotyön opintojen eteneminen

Terveydenhoitotyön ammattiopinnoissa opiskelijan ammatillisuus vahvistuu ja erityisesti terveyttä edistävä osaaminen syvenee ja laajenee. Opiskelija osaa terveydenhoitajana tehdä eettisesti kestäviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten asiakkaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin terveydenhoitajan eri työalueilla. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan asiakkaan, potilaan ja hänen perheensä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä /terveydenhoitotyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan terveydenhoitotyön alueella opinnäytetyön ja kehittämistehtävän avulla.

Opetuksen toteuttaminen
Terveydenhoitajatutkinnon suorittamien on kokopäiväopiskelua, joka toteutuu monimuotoisilla opetusmenetelmillä. Koulutus sisältää vaadittavan määrän ammattitaitoa edistävää harjoittelua.