OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > SAIRAANHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Sairaanhoitajan ammatin perusteet
                                                 
Alalle orientoituminen 4
     
           
                       
Hoitotyön asiakaslähtöiset toiminnot arjessa 6
     
           
                       
Kliinisen hoitotyön menetelmät 6
     
           
                       
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 3
     
           
                       
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
     
           
                       
Infektioiden ehkäisy 2
     
           
                       
Hoitotyön prosessi ja sen dokumentointi 2
     
           
                       
26000260000001313000000000000
Kokonaisvaltainen hoitotyö
                                                 
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 2
       
             
                   
Kliiniset opinnot 6
       
             
                   
Sisätautipotilaan hoitotyö 4
       
             
                   
Ammatillinen etiikka ja vuorovaikutus 5
       
             
                   
Farmakologia 2
       
             
                   
Strukturoitu tiedonhankinta 3
       
             
                   
22000022000000011110000000000
Operatiivinen hoitotyö
                                                 
Kirurginen hoitotyö 4  
       
               
               
Perioperatiivinen hoitotyö 4  
       
               
               
Operatiivisen alan kliiniset opinnot 5  
       
               
               
Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä 3  
       
               
               
Professional English for Nurses 3  
       
               
               
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3  
       
               
               
02200002200000000111100000000
Perhehoitotyö
                                                 
Lasten ja nuorten hoitotyö 4  
         
                 
           
Äitiys- ja naisen hoitotyö 4  
         
                 
           
Gerontologinen hoitotyö 4  
         
                 
           
Käyttäjälähtöinen hyvinvointiteknologia 3  
         
                 
           
Tartuntataudit ja rokottaminen 3  
         
                 
           
Hoitotiede eilen ja tänään 3  
         
                 
           
Yrkessvenska i vården, muntlig 2  
         
                 
           
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1  
         
                 
           
02400000240000000001212000000
Hoitotyö muuttuvissa toimintaympäristöissä
                                                 
Hoitotyö avoterveydenhuollossa 3    
         
                   
       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 7    
         
                   
       
Hoitotyön osaaminen 1      
           
                       
Hoitotyön johtaminen 2      
           
                       
00103000010030000000055001.51.5
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot, sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                                 
Pitkäaikaisesti sairaan potilaan vaativa kliininen hoitotyö 4    
           
                     
   
Päivystys- ja valvontapotilaan hoitotyö 4    
           
                     
   
0080000008000000000004400
Opinnäytetyö
                                                 
Orientaatio opinnäytetyöhön 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 7    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 3      
           
                       
001230000573000000002.52.53.53.51.51.5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                                 
Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta 4
     
           
                       
Orientoiva harjoittelu, lääkehoito 1
     
           
                       
Orientoiva harjoittelu, laskimonsisäinen nestehoito 1
       
             
                   
Orientoiva harjoittelu, sisätautipotilaan hoitotyö 1
       
             
                   
Orientoiva harjoittelu, kirurginen hoitotyö 1  
       
               
               
Orientoiva harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö 1  
       
               
               
Orientoiva harjoittelu, lasten ja nuorten hoitotyö 1  
         
                 
           
Orientoiva harjoittelu, äitiys- ja naisen hoitotyö 1  
         
                 
           
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa 1    
         
                   
       
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1    
         
                   
       
Ohjattu harjoittelu 1 6
       
             
                   
Ohjattu harjoittelu 2 6  
       
               
               
Ohjattu harjoittelu 3 6  
         
                 
           
Ohjattu harjoittelu 4 6    
         
                   
       
Ohjattu harjoittelu 5 6    
         
                   
       
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 1 2    
         
                   
       
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 2 2      
           
                       
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 1 4  
     
           
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 2 2    
           
                     
   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, vaihtoehtoiset ammattiopinnot
                                                 
Ohjattu harjoittelu, pitkäaikaisesti sairaan potilaan vaativa kliininen hoitotyö 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, pitkäaikaisesti sairaan potilaan vaativa kliininen hoitotyö 2    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, päivystys- ja valvontapotilaan hoitotyö 2    
           
                     
   
Ohjattu harjoittelu, päivystys- ja valvontapotilaan hoitotyö 9      
           
                       
1317331258891716122.52.544444.54.58.58.58866
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 5    
           
                     
   
0050000005000000000002.52.500
60 / 6160 / 6360 / 6860 / 1860 / 3160 / 3060 / 3060 / 3360 / 3260 / 3660 / 1860 / 15.560 / 15.560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 16.560 / 16.560 / 1660 / 1660 / 1860 / 1860 / 960 / 9
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa direktiivin (2013/55/EU) mukaisesti.

Sairaanhoitajakoulutuksen arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta. Hoitotyön oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden muokkaamista. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat.

Sairaanhoitajan ammatillinen asiantuntijuus on määritelty kansallisesti ja Euroopan tasolla ja se muodostuu osaamisesta, johon sisältyy ammatillisuus ja eettisyys, asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus, terveyden edistäminen, johtaminen, tiedonhallinta, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, kliininen hoitotyö, näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko, yrittäjyys ja kehittäminen, laadun varmistus, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä sekä potilas- ja asiakasturvallisuus. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen ja hoitotyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Sairaanhoitaja tukee ihmistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä hoitaa sairastunutta kokonaisvaltaisesti. Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää hoitotyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä. Sairaanhoitaja toimii terveydenhuollon erilaisissa toimintaympäristöissä, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa.

Sairaanhoitajan osaaminen rakentuu syventyen ja opinnot on jäsennetty kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisen lukukauden jälkeen sairaanhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Lukukausien kaksi, kolme, neljä ja viisi aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä hoitotyön edustajana potilaan / asiakkaan edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Lukukausilla kuusi ja seitsemän, vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa, opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa sairaanhoitajana tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten potilaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin valitsemallaan hoitotyön erityisalueella. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan hoitotyön erityisalalla opinnäytetyön avulla.

Sairaanhoitajakoulutus toteutuu suomenkielisenä monimuoto-opiskeluna, jossa osa opinnoista voidaan toteuttaa englanninkielisenä. Sairaanhoitajakoulutus sisältää ammattitaitoa edistävää harjoittelua 75 opintopistettä.

Opintojen eteneminen:
Opiskelijan hoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Ensimmäisen ja toisen lukukauden opinnoista on suoritettava 50 op ennen kolmannelle lukukaudelle siirtymistä, näiden 50 op tulee sisältää opintojakso lääkehoito ja lääkelaskut. Ennen ensimmäistä harjoittelua tulee suorittaa opintojaksot lääkehoito ja lääkelaskut, orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta ja orientoiva harjoittelu, lääkehoito sekä opiskelijan tulee osallistua harjoitteluympäristössä toteutettavan hoitotyön teoriaopintoihin ja orientoivan harjoittelun opintojaksoon.

Vaihtoehtoisten ammattiopintojen alkaessa kuudennella lukukaudella opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op opintoja. Näihin tulee sisältyä sen alueen teoreettiset ja orientoivan harjoittelun opinnot, mitä opiskelija on valinnut vaihtoehtoisiksi ammattiopinnoikseen, anatomian ja fysiologian opinnot sekä vähintään neljä ohjattujen harjoitteluiden opintojaksoa.

Sairaanhoitajakoulutuksen harjoitteluiden 1-5 harjoittelupaikkoja valitessa huomioidaan harjoitteluiden sijoittuminen laaja-alaisesti hoitotyön eri alueille. Harjoitteluja tehdään eri-ikäisten potilaiden parissa perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, vuodeosastolla, avoterveydenhuollossa huolehtien somatiikan ja mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaamisen kehittymisestä.

Kansainvälistyminen
Opiskelijalla on mahdollisuus tutkintoonsa sisältyen syventää kansainvälisyys osaamistaan 20-30 op laajuisesti. Opinnot voivat koostua englanninkielisestä teoriaopetuksesta kotimaassa tai kansainvälisessä vaihdossa tai kansainvälisessä vaihdossa tehdyistä harjoitteluista tai muista kansainvälisesti toteutetuista opinnoista.