OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Hoitotyön teoreettiset perusteet
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka 3
       
             
                   
Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 3
       
             
                   
Strukturoitu tiedonhankinta 3
     
           
                       
Hoitotyön päätöksenteko ja dokumentointi 2
       
             
                   
Oppimisen taidot 3
     
           
                       
Asiantuntijuuden kehittyminen 2
Anatomia, fysiologia ja kliininen fysiologia 3
     
           
                       
Anatomia ja fysiologia 3
     
           
                       
20.60.60.60.312.38.30.30.30.30.30.36.16.14.14.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Hoitotyön ammatillinen osaaminen
                                                 
Hoitotyön toiminnot arjessa 4
     
           
                       
Kliinisen hoitotyön menetelmät 4
     
           
                       
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 3
     
           
                       
Infektioiden ehkäisy hoitotyössä 2
     
           
                       
Ensiapu 2
       
             
                   
Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä 3  
       
               
               
Ammatillinen vuorovaikutus 3
     
           
                       
183001623000088111.51.500000000
Lääkehoito ja nestehoidon perusteet
                                                 
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
       
             
                   
Farmakologia 2  
       
               
               
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 2
       
             
                   
52000520000002.52.51100000000
Avoterveydenhuolto ja gerontologinen hoitotyö
                                                 
Tartuntataudit ja rokotusosaaminen 3  
         
                 
           
Hoitotyö avoterveydenhuollossa 3  
         
                 
           
Gerontologinen hoitotyö 4  
       
               
               
01000004600000002233000000
Sisätautipotilaan hoitotyö
                                                 
Sisätautipotilaan hoitotyö 4
       
             
                   
Sisätaudit 2
       
             
                   
Säteilysuojelu, kuvantaminen ja tautioppi 2
       
             
                   
8000080000000440000000000
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Kirurginen hoitotyö 4  
       
               
               
Perioperatiivinen hoitotyö 4  
       
               
               
Kirurgia ja anestesiologia 2  
       
               
               
010000010000000005500000000
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 7  
         
                 
           
070000070000000003.53.5000000
Nainen, perhe ja lapsi hoitotyön asiakkaana
                                                 
Kieliopinnot
                                                 
Professional English for Nurses 3  
         
                 
           
Yrkessvenska i vården, muntlig 2    
           
                     
   
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1    
           
                     
   
033000030300000001.51.5001.51.500
Opinnäytetyö
                                                 
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen
                                                 
Hoitotyön johtaminen 2      
           
                       
0002000000200000000000011
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Pitkäaikaissairauksien hoitotyö 4    
           
                     
   
Akuuttihoitotyö 4    
           
                     
   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
                                                 
Hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa
                                                 
0080000008000000000004400
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                                 
Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta 4
     
           
                       
Orientoiva harjoittelu, lääkehoito 1
       
             
                   
Orientoiva harjoittelu, nestehoito 1
       
             
                   
Orientoiva harjoittelu, sisätautipotilaan hoitotyö 1
       
             
                   
Orientoiva harjoittelu, kirurginen hoitotyö 1  
       
               
               
Orientoiva harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö 1  
       
               
               
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa 1  
         
                 
           
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1  
         
                 
           
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 1 2    
           
                     
   
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 2 2      
           
                       
Ohjattu harjoittelu 1 9  
       
               
               
Ohjattu harjoittelu 2 6  
         
                 
           
Ohjattu harjoittelu 3 6  
         
                 
           
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 2 3  
     
         
   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Pitkäaikaissairauksien hoitotyön ohjattu harjoittelu 9    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, pitkäaikaissairauksien hoitotyö 2    
           
                     
   
Orientoiva harjoittelu, akuuttihoitotyö 2    
           
                     
   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
                                                 
Hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa
                                                 
726.516.524311.814.80.815.82221.51.55.95.97.47.40.40.47.97.911
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 58.660 / 62.160 / 28.160 / 4.360 / 32.360 / 26.360 / 31.160 / 31.160 / 1.160 / 27.160 / 4.360 / 16.160 / 16.160 / 13.160 / 13.160 / 15.560 / 15.560 / 15.560 / 15.560 / 0.560 / 0.560 / 13.560 / 13.560 / 2.160 / 2.1
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.

Sairaanhoitajakoulutuksen arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta.

Sairaanhoitaja osaa tukea ihmistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä hoitaa sairastunutta kokonaisvaltaisesti. Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää hoitotyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä. Sairaanhoitaja toimii perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa.

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen muodostuu eettisestä toiminnasta, terveyden edistämisestä, hoitotyön päätöksenteosta, ohjauksesta ja opetuksesta, yhteistyöstä, tutkimus- ja kehittämistyöstä sekä johtamisesta, monikulttuurisesta hoitotyöstä, yhteiskunnallisesta toiminnasta, kliinisestä hoitotyöstä ja lääkehoidosta. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen ja hoitotyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Hoitotyön oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden muokkaamista. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan keskeisistä osaamistarpeista.

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen sairaanhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Keskivaiheen opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa opintojen loppuvaiheessa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa sairaanhoitajana tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten potilaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin valitsemallaan hoitotyön erityisalueella. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan potilaan ja hänen perheensä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan hoitotyön erityisalalla opinnäytetyön avulla.

Sairaanhoitajakoulutus toteutuu suomenkielisenä kokopäiväopiskeluna, jossa osa opinnoista voidaan toteuttaa englanninkielisenä. Sairaanhoitajakoulutus sisältää ammattitaitoa edistävää harjoittelua 75 opintopistettä.

Opintojen eteneminen

Opiskelijan hoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Alkuvaiheen opinnoista on suoritettava 30 op ennen keskivaiheen opintoihin siirtymistä. Alkuvaiheen opintojen orientoiva harjoittelu ja lääkehoito ja lääkelaskut on suoritettava ennen ensimmäistä ohjattua harjoittelua.

Vaihtoehtoisten ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op opintoja. Näihin tulee sisältyä sen alueen keskivaiheen teoreettiset opinnot, mitä opiskelija on valinnut vaihtoehtoisiksi ammattiopinnoikseen, anatomian ja fysiologian opinnot sekä vähintään kolme keskivaiheen ohjattujen harjoitteluiden opintojaksoa.

Kansainvälistyminen
Opiskelijalla on mahdollisuus tutkintoonsa sisältyen syventää kansainvälisyys osaamistaan 20-30 op laajuisesti. Opinnot voivat koostua englanninkielisestä teoriaopetuksesta kotimaassa tai kansainvälisessä vaihdossa tai kansainvälisessä vaihdossa tehdyistä harjoitteluista tai muista kansainvälisesti toteutetuista opinnoista.