OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > BIOANALYYTIKON TUTKINTO-OHJELMA > TERVEYSALA, MONIMUUNTO
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Terveysala, monimuunto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Viestintäosaaminen
             
Kirjoitusviestintä 1
 
     
Yrkessvenska i vården, muntlig 2
 
   
 
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1
 
   
 
Professional English 3
   
   
7431330
Tutkimusosaaminen
             
Oppimisen taidot 4
 
     
Tutkimusmenetelmät ja tilastotiede 4
 
     
8808000
Opinnäytetyö
             
Orientaatio opinnäytetyöhön ja opinnäytetyön suunnittelu 5
 
   
Opinnäytetyön toteutus 7
 
 
Opinnäytetyön raportointi 3
 
     
158.56.52.563.53
Valinnaiset ammattiopinnot
()
             
Hoitotiede 2
 
   
2020011
60 / 3260 / 20.560 / 11.560 / 11.560 / 960 / 7.560 / 4
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Muuntokoulutus tuottaa korkeakoulututkinnon aiemmin opistoasteen terveysalan koulutuksen suorittaneelle henkilölle.

Koulutus toteutetaan moniammatillisesti yhdessä opistotasoisen sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö-, fysioterapeutti-, röntgenhoitaja- ja laboratoriohoitajatutkinnon suorittaneiden kanssa. Opinnot voi suorittaa vuoden aikana ja oman työnsä ohessa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.

Terveysalan koulutuksen arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta.

Terveysalan ammattilaisena sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, bioanalyytikko, fysioterapeutti ja röntgenhoitaja on asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää alaansa itsenäisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä. Hän toimii perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa.

Terveysalan asiantuntijan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan toimintaan, oman alansa tieteeseen ja sitä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden muokkaamista. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan keskeisistä osaamistarpeista.

Terveysalan moniammatillisen muuntokoulutuksen tuottama osaaminen:
Opiskelija osaa alansa ammattilaisena tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten potilaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin omalla erityisalallaan. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää omaa alaansa sekä toimintaansa. Opiskelija syventää alansa osaamista ja tutkimusosaamistaan opinnäytetyön avulla.

Kaikille yhteisiä opintoja yhden vuoden aikana on 30 op.
Nämä opinnot koostuvat viestintäosaamisesta, tutkimusosaamisesta ja opinnäytetyöstä. Tämän lisäksi valinnaisia ammattiopintoja on 2-30 op riippuen aikaisemmasta koulutuksesta.