OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Hannu Järvinen
opintoasiankoordinaaattori
Riitta Metsäpelto
opinto-ohjaaja
Tiina Säilä

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Fysioterapeutti (AMK), EQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Fysioterapian koulutusohjelman tuottama osaaminen painottuu ensimmäisen lukuvuoden aikana terveen ihmisen liikkeiden, liikkumisen ja toimintakyvyn tutkimiseen ja ohjaamiseen. Opiskelija saa valmiuksia mm. hierontaan, perusliikkumisen ohjaamiseen, terapeuttisen harjoittelun sekä muiden ohjaus- ja opetusmenetelmien käyttämiseen. Opiskelija saa lukuvuoden aikana kokemuksia asiakkaan kohtaamisesta, asiakaspalvelusta ja tutustuu fysioterapeutin työhön. Opiskelija perehtyy ensimmäisen lukuvuoden aikana fysioterapeutin ammattieettisiin periaatteisiin ja oppii koulutuksen aikana niiden mukaiseen toimintaan.
Toisen lukuvuoden aikana opiskelija harjaantuu aikuisikäisten tuki- ja liikuntaelinsairaiden, hengitys- ja verenkiertoelinsairaiden, neurologisesti sairaiden ja mielenterveyskuntoutujien fysioterapian toteuttamisessa. Opiskelija tutustuu harjoittelujaksojen aikana erilaisiin terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristöihin. Lisäksi hän perehtyy fysioterapeutin ammatissa tarvittavaan englannin ja ruotsin kieleen. Lukuvuoden päätteeksi hän osaa ohjatusti hyödyntää tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa.
Kolmantena lukuvuonna opiskelija perehtyy lasten ja nuorten samoin kuin ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn erityiskysymyksiin. Lukuvuoden päätteeksi hän osaa suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaa sekä arvioida sen vaikutuksia. Kliinisessä päättelyssä painottuvat asiakkaan ja hänen viiteryhmiensä lähtökohdat. Kolmannen vuoden aikana opiskelija saa valmiuksia myös fysioterapiayrittäjänä toimimiseen sekä mahdollisuuden hanketyöhön ja kansainväliseen opiskelijavaihtoon.
Ennen fysioterapeuttikoulutuksen päättymistä opiskelija on lisäksi syventänyt ammatillista osaamistaan valitsemillaan fysioterapian erityisalueilla erityisesti opinnäytetyön sekä valinnaisten opintojen kautta. Lisäksi hän on omaksunut monipuolista kieliosaamista kiinteäksi osaksi omaa ammatillista identiteettiään.

Sijoittuminen työelämään

Fysioterapeutilla on valmistumisensa jälkeen valmiudet itseohjautuvaan kliinisen päätöksentekoprosessin mukaiseen, asiakaslähtöiseen, tehokkaaseen ja kustannusvaikuttavaan toimintaan. Toiminta on näyttöön perustuvaa, lakeja ja ammattialan eettisiä periaatteita noudattavaa. Hän työskentelee eri-ikäisten ihmisten parissa mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuslaitoksissa, kylpylöissä, yksityisissä fysioterapialaitoksissa, erilaisissa järjestöissä, koulu- ja liikuntatoimessa, yrittäjänä sekä erilaisissa hankkeissa ja markkinoinnissa. Hän osaa toimia erilaisissa ammatillisissa tilanteissa luontevasti myös englannin ja ruotsin kielellä. Fysioterapeutti työskentelee usein työryhmän jäsenenä vaikka vastaakin itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
TAMKin yleisiä arviointikriteereitä

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede. Fysioterapian koulutusohjelman opinnot koostuvat ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opintokokonaisuudet jakautuvat sekä teoreettisiin että käytännöllisiin opintojaksoihin. Eri oppiaineiden tietoa yhdistetään opintojaksojen tavoitteiden mukaisesti opiskelijan ammatillista osaamista kehittäviksi kokonaisuuksiksi. Ammattiopintojen sisältämästä harjoittelusta (yhteensä 82 opintopistettä) 51-54 opintopisteen osuus toteutuu ammattitaitoa edistävänä harjoitteluna eri harjoittelupaikoissa.
Fysioterapeuttikoulutuksessa korostuu kunkin opiskelijan henkilökohtaisen ammatillisen kasvun prosessi. Se vaihtelee yksilöllisesti mm. opiskelijan aikaisemman osaamisen ja oppimisympäristöjen mukaan. Koulutus toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulussa ongelmaperustaisen pedagogiikan (problem based learning = PBL) mukaisesti. Oppimisprosessi käynnistyy fysioterapeutin työn sisältöalueista rakennetuilla lähtökohdilla, joiden pohjalta opiskelijat laativat oppimistehtävät. He vastaavat oppimistehtäviinsä viikko-ohjelman mukaisten oppimistilanteiden sekä itsenäisen ja opiskelijatovereiden kanssa toteutetun opiskelun perusteella. Ongelmaperustainen pedagogiikka tukee opiskelijan tiedonhankintataitojen, henkilökohtaisen tiedonmuodostuksen ja ryhmässä tapahtuvan oppimisen kehittymistä koko koulutuksen aikana.
Kolmannen lukuvuoden alusta lähtien osa opiskelijoista voi suuntautua hyvinvointiyrittäjyyteen hakemalla proakatemian yrittäjyyspainotteiselle suuntautumispolulle. Hyvinvointialojen proakatemiassa opiskellaan moanialaisessa fysioterapeutti- ja sosionomiopiskelijoiden muodostamassa tiimissä valmentajan johdolla. Opiskelijat perustavat oman tiimiyrityksen ja opiskelu toteutuu projektimaisesti. Opinnot koostuvat tiimipalavereista, pienryhmätyöskentelystä, itsenäisestä opiskelusta sekä hyvinvointipalvelujen kehittämisestä ja toteuttamisesta. Opetussuunnitelman osaamistavoitteet ovat samat kuin muilla fysioterapeuttiopiskelijoilla.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.