OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > PALVELULIIKETOIMINNAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma, Restonomi (AMK): 210 op
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Leena Mäkelä, osaamispäällikkö
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Restonomi (AMK), NQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Tutustu ammattikorkeakoulun yleisiin pääsyvaatimuksiin .

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Aikaisemmin hankitun osaamisen ja opintojen hyväksilukuja haetaan sähköisellä järjestelmällä ja osaamisen näytöt järjestetään erikseen sovittuina ajankohtina. Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Opintojaksojen sisältöihin voit tutustua tarkemmin tutkimalla koulutuksen opetussuunnitelmaa Opinto-oppaassa
Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija osaa toteuttaa kansainvälistä ruokakulttuuria sekä ruoka- ja puhtauspalveluja vieraanvaraisesti ja tuloksellisesti sekä tarkastella toimialan kehittämistarpeita.
Toisen vuoden jälkeen opiskelija osaa ottaa vastuuta työyhteisön menestymiseen vaikuttavista inhimillisistä, taloudellisista ja toiminnallisista tekijöistä. Hän osaa kehittää kansainvälisen ruokakulttuurin sekä ruoka- ja /tai puhtauspalvelujen
työkäytänteitä käyttäjälähtöisesti.
Kolmannen ja neljännen vuoden jälkeen opiskelija osaa johtaa ja kehittää kansainvälistä ruokakulttuuria sekä ruoka- ja /tai puhtauspalveluja moni ammatillisuutta ja uutta teknologiaa hyödyntäen.

Sijoittuminen työelämään

Ohjelmassa saadaan koulutuksen kautta laaja-alaiset valmiudet toimia hotelli- ja ravintola-alalla sekä ravitsemis- ja toimitilapalveluissa. Ohjelmasta valmistuneet restonomit ovat perehtyneet hotelli- ja ravintolapalvelujen sekä ravitsemis- ja / tai toimitilapalvelujen toteuttamiseen, suunnitteluun, kehittämiseen, markkinointiin ja esimiestehtäviin. Heillä on valmiuksia toimia kielitaitoa vaativissa alan esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tiedotus-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä.
Hotelli- ja ravintola-alalla ammattinimikkeenä voi olla esim. keittiömestari, hovimestari tai ravintolapäällikkö. Ravitsemispalveluihin suuntautuneiden ammattinimikkeenä voi olla esim. ruokapalvelu-, ravintolapäällikkö tai palveluesimies. Toimitilapalveluihin suuntautuneet vastaavat kiinteistöjen puhtaanapitoon, toimitilapalveluihin ja ympäristönhuoltoon liittyvistä asiantuntijatehtävistä, jolloin ammattinimikkeenä voi olla esim. palveluesimies tai siivouspäällikkö.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Koulutuksen arvoperusta on hyvinvointi-, estetiikka-, verkosto- ja vieraanvaraisuus osaamisessa, jonka pohjan muodostaa kyky tunnistaa asiakaskäyttäytymisen periaatteet ja käyttäytymisen muutokset. Hyvinvointiosaamista on terveellisten, turvallisten ja taloudellisesti kannattavien palvelujen tuottaminen asiakkaiden ja työyhteisön hyvinvointia edistäen. Keskeistä on toimialan tuntemus, kyky huomioida esteettiset näkökulmat palvelutoiminnassa ja ymmärtää vieraanvaraisuus alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä. Palveluliiketoiminnan koulutuksessa on tavoitteena horisontaalisen osaamisen kerryttäminen.
Oppimista ja osaamista arvioidaan tarkastellen
- sosiaalisia taitoja
- tiedollista osaamista
- käytännön työtaitoja
- arviointiosaamista.
Opetuksessa käytetään monimuotoisia opetusmenetelmiä.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.