OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, MONIMUOTOTOTEUTUS
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma, monimuotototeutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Tietotekniset työkalut 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                           
150001500000007.57.500000000000000
Sähkötekniikan perusosaaminen
                                                       
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
     
             
                           
Sähkötekniikan perusteet 5
     
             
                           
Harjoittelu 1 6
     
             
                           
170001700000008.58.500000000000000
Automaatiotekniikan perusosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Automaatiotekniikan perusteet 5
       
               
                       
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 5
       
               
                       
Tasa- ja vaihtosähköpiirit 5
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
       
               
                       
270000270000000013.513.5000000000000
Sähkötekninen suunnitteluosaaminen
                                                       
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                   
Virtapiirien mallintaminen 5  
       
                 
                   
Sähkötekninen suunnittelu 5  
       
                 
                   
Sähköasennukset ja sähkötyöturvallisuus 5  
       
                 
                   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
                 
                   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
       
                 
                   
Harjoittelu 2 6  
       
                 
                   
03100003100000000015.515.50000000000
Automaatio- ja sähkövoima-alan tietotekninen osaaminen
                                                       
Lämpö- ja virtausoppi 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Ohjelmoinnin perusteet 3  
         
                   
               
Teollisuuselektroniikka 5  
         
                   
               
Piirianalyysi 3  
         
                   
               
Sähköenergiajärjestelmät ja sähköverkot 5  
         
                   
               
Logiikkaohjelmoinnin jatkokurssi 5  
         
                   
               
0270000027000000000013.513.500000000
Sähkövoima-alan ja säätötekniikan perusosaaminen
                                                       
Teollisuuden sähköasennukset ja -suunnittelu 5    
         
                     
           
Sähkönkäyttötekniikka 5    
         
                     
           
Säätötekniikan perusteet 5    
         
                     
           
Soveltava ohjelmointi 3    
         
                     
           
Johtaminen ja esimiestaidot 3    
         
                     
           
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
Harjoittelu 3 6    
         
                     
           
00300000030000000000001515000000
Teollisuuden sähkö- ja automaatiojärjestelmien osaaminen
                                                       
Teollisuuden sähköverkot ja sähkönkäyttö 5    
           
                       
       
Säädetyt sähkönkäyttöjärjestelmät 5    
           
                       
       
Sähköjärjestelmien käyttö ja kunnossapito 3    
           
                       
       
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
Prossessiteollisuuden mittaukset 5    
           
                       
       
Teollisuuden automaatiojärjestelmät 5    
           
                       
       
00280000002800000000000014140000
Automaatioalan ja sähköenergiajärjestelmien syventävä osaaminen
                                                       
Teollisuuden tietoverkot ja tietoturvallisuus 5      
           
                         
   
Tuotantotalous ja sähkömarkkinat 5      
           
                         
   
Instrumentoinnin suunnittelu 5      
           
                         
   
Automaatiotekniikan laboratoriotyöt 5      
           
                         
   
Technical English for Professionals 3      
           
                         
   
Harjoittelu 4 12      
           
                         
   
0003500000035000000000000017.517.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
60 / 5960 / 5860 / 5860 / 5060 / 3260 / 2760 / 3160 / 2760 / 3060 / 2860 / 3560 / 1560 / 1660 / 1660 / 13.560 / 13.560 / 15.560 / 15.560 / 13.560 / 13.560 / 1560 / 1560 / 1460 / 1460 / 17.560 / 17.560 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tutkinto-ohjelman tuottama osaaminen
Sähkö- ja automaatiotekniikka ovat laaja-alaisia huipputekniikan aloja, joissa yhdistyvät useiden eri alojen osaamiset. Sähkövoimatekniikassa energiahuolto sekä teollisuuden ja kiinteistöjen sähköiset energia-, ohjaus- ja säätöjärjestelmät muodostavat alan keskeiset toiminta-alueet. Automaatiotekniikkaa hyödynnetään tänä päivänä kaikkialla teollisuudessa, sähkönjakelussa, rakennustekniikassa ja monissa muissa kohteissa. Automaatiossa yhdistyvät tänä päivänä saumattomasti säätötekniikka, mittaustekniikka, tieto-, tietokone- ja ohjelmistotekniikka sekä sähkötekniikka.

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksen opinnot tuottavat vahvan osaamisen teollisuuden ja energia-alan sähkö- ja automaatiojärjestelmistä. Sähkö- ja automaatioalalla tarvitaan myös laajaa matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä vahvaa tieto- ja ohjelmistotekniikan hallintaa. Monet sekä sähkö- että automaatioalan työtehtävät liittyvät kansainvälisiin projekteihin. Alalla työskenteleviltä vaaditaan hyvää kielitaitoa, kommunikointikykyä, projektiosaamista ja joustavuutta.

Valmistuvien insinöörien työelämään sijoittuminen
Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma kouluttaa tulevaisuuden insinöörejä sähkövoimatekniikan ja automaatiotekniikan alojen tehtäviin. Koulutus antaa valmiudet työskennellä laaja-alaisesti sähkövoima- ja automaatioalan teknisesti vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä luo laajan teoreettisen pohjan, joka mahdollistaa alan erikoisosaamisen kehittämisen työtehtävissä ja jatko-opinnoissa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuneet insinöörit työskentelevät suunnittelu-, kehitys-, käyttö-, kunnossapito-, markkinointi- ja johtotehtävissä. Alalla työllistytään teollisuuteen, suunnittelutoimistoihin, palvelualan ja teknisen kaupan yrityksiin, energia- ja viestintäalan laitoksiin niin kotimarkkinoille kuin kansainvälisiin tehtäviin. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet yrittäjyyteen.

Tutkinto-ohjelman arvoperusta
Valmistuva insinööri tuntee sähkö- tai automaatioalaan liittyvän vastuun sekä kestävän kehityksen merkityksen alallaan. Häneltä vaaditaan hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, sähkö- ja automaatiotekniikan teoreettisen perustan hallintaa ja taitoa käyttää käytännön järjestelmiä kuvaavia matemaattisia malleja. Monet alan työtehtävät edellyttävät kykyä käsitellä, analysoida ja esittää tietoa eri muodoissaan. Aloilla hyödynnetään laajasti nykyaikaisia tietoteknisiä sovellutuksia. Muuttuvan työelämän tarpeet ovat keskeinen lähtökohta koulutuksen sisällöille.

Opetuksen toteuttaminen
Opetuksessa käytetään perinteisten menetelmien tukena monipuolisia ja nykyaikaisia oppimis- ja mallinnusympäristöjä. Opetus sisältää todellisia, työelämälähtöisiä mitoitus- ja suunnittelutehtäviä. Osaamisen kehittymistä ja syventämistä tuetaan yhdistämällä teoria monipuolisesti käytäntöön niin laboratoriotyöskentelyssä kuin työelämäharjoittelussa. Monimuotototeutuksessa opetuksen runkona toimivat viikoittaiset lähijaksot, joita tuetaan monipuolisin verkko-opetuksen keinoin.
Osa opinnoista on mahdollista suorittaa työelämälähtöisesti projektiopintoina, mikäli omat työtehtävät soveltuvat yhteen tutkinto-ohjelman tavoitteiden kanssa. Projektiopintojen enimmäislaajuus on 15 op.

Tutkinto-ohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina
Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana luodaan laaja pohja insinööriopinnoille. Kolmannen ja neljännen vuoden opinnoissa syvennetään sähkö- ja automaatioalan osaamista opinto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Opinnot painottuvat sekä automaatiotekniikan että sähkövoimatekniikan osaamisalueille.
Sähkövoimatekniikan opinnoissa keskeisiä osaamisalueita ovat: sähköenergiajärjestelmät, sähkön käyttötekniikka, teollisuuden ja rakennusten sähkösuunnittelu sekä näitä tukevat tekniikat. Automaatiotekniikan opinnoissa keskeisessä roolissa ovat automaatio-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät. Tutkinto sisältää sähkötöiden johtamiseen vaadittavat koulutusvaatimukset (sähköpätevyys 1).

Vuositavoitteet:
1. OPISKELUVUODEN JÄLKEEN opiskelija kykenee työskentelemään harjoittelijana yksinkertaisissa sähkö- ja automaatiotekniikan työtehtävissä alan yrityksessä. Opinnoissa keskitytään opiskeluvalmiuksien ja matemaattis-luonnontieteellisen sekä sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaamisen kehittämiseen.
2. OPISKELUVUODEN JÄLKEEN opiskelijan tiedot ja taidot työskennellä harjoittelijana sähkö- ja automaatioalan yrityksessä kehittyvät. Hänellä on insinööriosaamisen perustaidot ja hän hallitsee myös sähkö- ja automaatioalan ammatilliset perusteet.
3. OPISKELUVUODEN JÄLKEEN opiskelijan pystyy työskentelemään sähkö- ja automaatioalan yrityksessä harjoittelijana insinöörin työtehtävissä. Hänellä on oman ammattialansa perustiedot.
4. OPISKELUVUODEN JÄLKEEN opiskelijan pystyy työskentelemään sähkö- ja automaatioalan yrityksessä insinöörin työtehtävissä. Hän on saanut valmiudet kehittyä oman ammattialansa ammattilaiseksi.