OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUS, MONIMUOTO
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, monimuoto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Sähkötekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 3
     
             
                           
Tasasähköpiirit 3
     
             
                           
9000900000004.54.500000000000000
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
Tietotekniset työkalut 4
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                           
130001300000006.56.500000000000000
Sähkö- ja magneettipiirien osaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Vaihtosähköpiirit 4
       
               
                       
English for Engineers 3
       
               
                       
160000160000000088000000000000
Sähköalan ammatillinen perusosaaminen
                                                       
Teollisuuselektroniikka 5
       
               
                       
Sähkö- ja automaatiotekniikan peruslaboraatiot 4
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Harjoittelu 1 6
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Matemaatis-luonnontieteellinen osaaminen
                                                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Piirianalyysi 1 3  
       
                 
                   
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Sähköalan perusosaaminen
                                                       
Automaatiotekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
Sähkövoimatekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
Sähkötekninen suunnittelu 4  
       
                 
                   
Teollisuuselektroniikan laboraatiot 3  
       
                 
                   
0130000130000000006.56.50000000000
Sähkötekniikan tietotekninen osaaminen
                                                       
Ohjelmoitavat logiikat 1 3  
         
                   
               
Ohjelmoinnin perusteet 3  
         
                   
               
Teollisuuden tietoverkot 3  
         
                   
               
Sähköasennusten ja sähkötyöturvallisuuden perusteet 5  
         
                   
               
Working English for Engineers 3  
         
                   
               
017000001700000000008.58.500000000
Automaatiotekniikan ammatillinen perusosaaminen
                                                       
Teollisuuden perusmittaukset 4  
         
                   
               
Säätötekniikan perusteet 4  
         
                   
               
Harjoittelu 2 6  
         
                   
               
014000001400000000007700000000
Mittaus- ja säätötekniikan perusosaaminen
                                                       
Koneautomaatio 3    
         
                     
           
Säätömenetelmät 3    
         
                     
           
Mittaustekniikan laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
Instrumentoinnin suunnittelu 3    
         
                     
           
Mikrokontrollerit 3    
         
                     
           
00170000017000000000008.58.5000000
Automaatiojärjestelmien perusosaaminen
                                                       
Ohjelmoitavat logiikat 2 3    
         
                     
           
Teollisuusautomaatio 3    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Säätötekniikan täydentävä osaaminen
                                                       
Kehittyneet säätömenetelmät 3    
           
                       
       
Säätötekniikan laboratoriotyöt 4    
           
                       
       
Yritystalous 4    
           
                       
       
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
Harjoittelu 3 6    
           
                       
       
00200000002000000000000010100000
Prosessitekniikan osaaminen
                                                       
Automaatioalan kemia ja fysiikka 4    
           
                       
       
Prosessitekniikka 3    
           
                       
       
Teollisuuden analyysimittaukset 3    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
Automaatiotekniikan syventävät opinnot
                                                       
Automatiosuunnittelun projektityö 5      
           
                         
   
Valvomotekniikat 3      
           
                         
   
Automaatiotekniikan laboratoriotyöt 4      
           
                         
   
Automaatiojärjestelmät 3      
           
                         
   
Automaatioväylät 3      
           
                         
   
Johtaminen ja esimiestaidot 3      
           
                         
   
Harjoittelu 4 12      
           
                         
   
0003300000033000000000000016.516.500
Sähkövoimatekniikan osaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
Sähkönjakeluverkot 5      
             
                           
Sähkövoima- ja asennustekniikan laboratoriotyöt 5      
             
                           
Sähkömoottorikäytöt 5      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
60 / 5660 / 5960 / 5760 / 6360 / 2260 / 3460 / 2860 / 3160 / 2760 / 3060 / 3360 / 3060 / 1160 / 1160 / 1760 / 1760 / 1460 / 1460 / 15.560 / 15.560 / 13.560 / 13.560 / 1560 / 1560 / 16.560 / 16.560 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutuksen tuottama osaaminen
Sähkötekniikka on laaja-alainen huipputekniikan ala. Se sisältää monia osa-alueita, joten eri alojen osaamista tarvitaan. Energiahuolto sekä teollisuuden ja kiinteistöjen sähköiset energia-, ohjaus- ja säätöjärjestelmät muodostavat päätoiminta-alueet. Usein tuotteisiin ja järjestelmiin on sisällytetty tietoteknisiä osia. Sähkötekniikassa pitää erikoistua, mutta samalla on tunnettava laajasti koko sähköalaa.

Monet sähköalan työtehtävät liittyvät kansainvälisiin projekteihin. Alalla työskenteleviltä vaaditaan hyvää kielitaitoa, kommunikointikykyä, ryhmätyöskentelytaitoja ja joustavuutta. Alalla on hyvät mahdollisuudet myös yksityisyrittäjyyteen.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa koulutetaan insinöörejä sähköalojen työtehtäviin. Tavoitteena on, että koulutus antaa valmiudet toimia teknisesti vaativissa tehtävissä sekä luo riittävän laajan teoreettisen pohjan, joka mahdollistaa työtehtävissä ja jatko-opinnoissa tarvittavan tiedon hankinnan.
Automaatiotekniikan insinöörit työskentelevät suunnittelu-, kehitys-, käyttö-, kunnossapito-, markkinointi- ja johtotehtävissä teollisuudessa, suunnittelutoimistoissa, palvelualan yrityksissä, teknisen kaupan piirissä, erilaisissa energia- ja viestiliikennealan laitoksissa sekä yksityisyrittäjinä. Työtehtävät ovat usein kansainvälisiä.

Koulutuksen arvoperusta
Sähköala on korkeaa teknologiaa, jossa vaaditaan hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, sähkötekniikan teoreettisen perustan hallintaa ja taitoa käyttää käytännön järjestelmiä kuvaavia matemaattisia malleja. Monet työtehtävät edellyttävät hyvää kaavioiden, toimintakuvausten ja muiden dokumenttien tulkinta- ja laatimistaitoa. Kaikissa alan työtehtävissä hyödynnetään nykyaikaisen tietotekniikan mahdollisuuksia.

Opetuksen toteuttaminen
Opetuksessa käytetään perinteisten menetelmien tukena monipuolisia ja nykyaikaisia laboratoriota ja mallinnusympäristöjä. Näissä päästään hyödyntämään teoriassa opittuja asioita käytännön ongelmatilanteisiin ja syventämään teoriaopetuksessa hankittuja tietoja.

Koulutuksen tuottama osaaminen eri opintovuosina
Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana luodaan laaja pohja insinööriopinnoille. Kolmannen ja neljännen vuoden opinnoissa pääpaino on automaatioalan ammatillisissa opinnoissa.
Automaatiotekniikan insinööriltä vaaditaan laajaa alan tekniikan hallintaa. Opinnoissa perehdytään sähköteknisten perusaineiden lisäksi säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikkaan. Lisäksi opiskellaan elektroniikan ja tietotekniikan perusteet sekä erilaisten tietoverkkojen ja automaatioväylien käyttöä. Opetussuunnitelmaan kuuluu myös ohjelmoitavien logiikoiden ja automaatiojärjestelmien ohjelmointi, sekä instrumentointi- ja automaatiosuunnittelu. Opiskelu on käytäntöpainotteista sisältäen laajoja laboratoriokursseja, harjoituksia ja projektitöitä. Tutkinnon rakenne on suunniteltu siten, että se täyttää sähköpätevyydelle asetetut koulutusvaatimukset.
Alan insinöörit toimivat teollisuuden automaatioon erikoistuneina suunnittelu, käyttö ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjinä niin kotimaassa kuin myös entistä enemmän kansainvälisissä tehtävissä.