OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, monimuotototeutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                             
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
9000900000007.51.500000000000000
Sähkötekniikan perusosaaminen
                                                       
Tasasähköpiirit 3
     
               
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
Tietotekniset työkalut 4
     
             
                           
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                           
1600016000000051100000000000000
Sähkö- ja magneettipiirien osaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Integraalilaskenta 3
       
                 
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Vaihtosähköpiirit 3
       
               
                       
English for Engineers 3
       
               
                       
15000015000000007.57.5000000000000
Sähköalan ammatillinen perusosaaminen
                                                       
Teollisuuselektroniikka 5
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Sähkö- ja talotekniikan peruslaboraatiot 4
       
               
                       
Harjoittelu 1 6
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Matemaatis-luonnontieteellinen osaaminen
                                                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Piirianalyysi 1 3  
       
                 
                   
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Sähköalan perusosaaminen
                                                       
Automaatiotekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
Sähkövoimatekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
Sähkötekninen suunnittelu 4  
       
                 
                   
Teollisuuselektroniikan laboraatiot 3  
       
                 
                   
0130000130000000006.56.50000000000
Sähkötekniikan tietotekninen osaaminen
                                                       
Ohjelmoitavat logiikat 1 3  
         
                   
               
Ohjelmoinnin perusteet 3  
         
                   
               
Teollisuuden tietoverkot 3  
         
                     
               
Sähköasennusten ja sähkötyöturvallisuuden perusteet 5  
         
                   
               
Working English for Engineers 3  
         
                   
               
0170000017000000000071000000000
Sähkövoimatekniikan ammatillinen perusosaaminen
                                                       
Piirianalyysi 2 3  
         
                   
                 
Muuntajat ja sähkökoneet 5  
         
                   
               
Harjoittelu 2 6  
         
                     
               
014000001400000000005.58.500000000
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 16 op)
                                                       
Sähkönkäyttötekniikan perusosaaminen
                                                       
Sähköasennukset 5    
         
                     
           
Tehoelektroniikka 5    
         
                     
           
Tietokoneavusteinen matematiikka 3    
         
                     
           
Sähköalan materiaalikemia 3    
         
                     
           
Talotekniikan perusosaaminen
                                                       
Sähköasennukset 5    
         
                     
           
Tietomallipohjainen suunnittelu 4    
           
                       
       
Valaistussuunnittelu ja ohjaukset 3    
         
                     
           
Tietotekniset järjestelmät 4    
         
                     
           
00320000028400000000001414220000
Sähköenergiajärjestelmien perusosaaminen
                                                       
Sähkönjakeluverkot 5    
         
                     
           
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 1 4    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                     
           
00130000013000000000006.56.5000000
Sähkövoimatekniikan täydentävä osaaminen
                                                       
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 2 4    
           
                       
       
Teollisuuden sähkökäytöt 4    
           
                       
       
Yritystalous 4    
           
                       
       
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
Harjoittelu 3 6    
           
                         
       
0021000000210000000000007.513.50000
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Teollisuuden sähkö- ja automaatiojärjestelmien osaaminen
                                                       
Ohjelmoitavat logiikat 2 3      
           
                         
   
Teollisuuden sähkösuunnittelu 3    
           
                       
       
Teollisuuden automaatiojärjestelmät 4    
           
                       
       
Talotekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Väylätekniikka ja tietoverkot 5    
           
                       
       
Säätötekniikka ja rakennusautomaatio 5    
           
                       
       
0017300000173000000000008.58.51.51.500
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 27 op)
                                                       
Sähkövoimatekniikan syventävät opinnot
                                                       
Säädetyt sähkömoottorikäytöt 4      
           
                         
   
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 3 5      
           
                         
   
Johtaminen ja esimiestaidot 3      
           
                         
   
Sähköjärjestelmien käyttö ja kunnossapito 3      
           
                         
   
Harjoittelu 4 12      
           
                         
     
Talotekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Sähkömoottorikäytöt 5      
           
                         
   
Talotekniikan laboratoriotyöt 4      
           
                         
   
Johtaminen ja esimiestaidot 3      
           
                         
   
Sähköjärjestelmien käyttö ja kunnossapito 3      
           
                         
   
Harjoittelu 4 12      
           
                         
   
00054000000540000000000000332100
Projekti- ja seminaariopinnot
                                                       
Projektin hallinta ja talous 3      
             
                           
Sähköalan seminaarit 3      
             
                           
0006000000060000000000000033
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
60 / 5860 / 5960 / 8360 / 7860 / 2560 / 3360 / 2860 / 3160 / 4160 / 4260 / 5760 / 2160 / 12.560 / 12.560 / 16.560 / 16.560 / 1460 / 1460 / 12.560 / 18.560 / 20.560 / 20.560 / 1860 / 2460 / 34.560 / 22.560 / 10.560 / 10.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutuksen tuottama osaaminen
Sähkötekniikka on laaja-alainen huipputekniikan ala. Se sisältää monia osa-alueita, joten eri alojen osaamista tarvitaan. Energiahuolto sekä teollisuuden ja kiinteistöjen sähköiset energia-, ohjaus- ja säätöjärjestelmät muodostavat päätoiminta-alueet. Usein tuotteisiin ja järjestelmiin on sisällytetty tietoteknisiä osia. Sähkötekniikassa pitää erikoistua, mutta samalla on tunnettava laajasti koko sähköalaa.
Monet sähköalan työtehtävät liittyvät kansainvälisiin projekteihin. Alalla työskenteleviltä vaaditaan hyvää kielitaitoa, kommunikointikykyä, ryhmätyöskentelytaitoja ja joustavuutta. Alalla on hyvät mahdollisuudet myös yksityisyrittäjyyteen.
Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotokoulutuksessa koulutetaan insinöörejä sähkövoimatekniikan ja sähköisen talotekniikan alojen tehtäviin. Tavoitteena on, että koulutus antaa valmiudet toimia teknisesti vaativissa tehtävissä sekä luo riittävän laajan teoreettisen pohjan, joka mahdollistaa työtehtävissä ja jatko-opinnoissa tarvittavan tiedon hankinnan.
Sähkö- ja auitomaatiotekniikan koulutuksesta valmistuneet insinöörit työskentelevät suunnittelu-, kehitys-, käyttö-, kunnossapito-, markkinointi- ja johtotehtävissä teollisuudessa, suunnittelutoimistoissa, palvelualan yrityksissä, teknisen kaupan piirissä, erilaisissa energia- ja viestiliikennealan laitoksissa sekä yksityisyrittäjinä. Työtehtävät ovat usein kansainvälisiä.
Koulutuksen arvoperusta
Sähköala on korkeaa teknologiaa, jossa vaaditaan hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, sähkötekniikan teoreettisen perustan hallintaa ja taitoa käyttää käytännön järjestelmiä kuvaavia matemaattisia malleja. Monet työtehtävät edellyttävät hyvää kaavioiden, toimintakuvausten ja muiden dokumenttien tulkinta- ja laatimistaitoa. Kaikissa alan työtehtävissä hyödynnetään nykyaikaisen tietotekniikan mahdollisuuksia.
Opetuksen toteuttaminen
Opetuksessa käytetään perinteisten menetelmien tukena monipuolisia ja nykyaikaisia laboratoriota ja malinnusympäristöjä. Näissä päästään hyödyntämään teoriassa opittuja asioita käytännön ongelmatilanteisiin ja syventämään teoriaopetuksessa hankittuja tietoja.
Koulutuksen tuottama osaaminen eri opintovuosina
Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana luodaan laaja pohja insinööriopinnoille. Opinnot antavat valmiudet suuntautua tarjolla oleviin kahteen eri suuntautumispolkuun. Suuntautuminen tapahtuu toisen opiskeluvuoden aikana. Opintopolut saavat kukin erilaisia sisällöllisiä ja määrällisiä painotuksia seuraavasti:
SÄHKÖVOIMATEKNIIKAN SUUNTAUTUMISPOLKU
Sähkövoimatekniikassa perehdytään sähkön käyttötekniikkaan, sähköenergian suur- ja pienjännitejakeluun, teollisuuden ja rakennusten sähkösuunnitteluun sekä näitä tukeviin tekniikoihin, kuten automaatio-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiin. Valmistuva insinööri tuntee sähköalaan liittyvän vastuun ja osaa soveltaa tietojaan käytännössä. Tutkinto sisältää sähkötöiden johtamiseen vaadittavat koulutusvaatimukset (sähköpätevyys 1). Alan insinöörit toimivat teollisuuden, sähkölaitosten ja sähköasennusalan suunnittelu-, käyttö- ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjinä niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisissä tehtävissä.
SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN SUUNTAUTUMISPOLKU
Kuvaus täydentyy myöhemmin.