OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma, Insinööri (AMK): 240 op
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava Jarkko Lehtonen
Opinto-ohjaaja Heikki Yli-Rämi
Opintoasiainkoordinaattorii Johanna Nilkku
sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tuni.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK), EQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, lisätiedot TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnistusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätiedot: TAMKIn tutkintosääntö, Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista.

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Lisätiedot: Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen opinnot tähtäävät alan tekniikan monipuoliseen hallintaan suunnittelusta, valmistuksesta ja käytöstä valvontaan ja johtoon.
Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana luodaan laaja pohja insinööriopinnoille siten, että opinnot antavat valmiudet suuntautua tarjolla oleviin kolmeen eri suuntautumispolkuun. Kolmantena ja neljäntenä vuonna keskitytään oman suuntautumispolun mukaisiin erikoistumisopintoihin.
1.opiskeluvuoden vuositeema
Sähkö- ja automaatiotekniikka toimialaan tutustuminen, tekniikan alan perusosaamisen hankkiminen ja omien osaamistarpeidensa selvittäminen.
2. opiskeluvuoden vuositeema
Insinööriosaamisen perustaitojen hankkiminen, oman suuntautumispolun ammatillisten perusteiden hallinta sekä toimiminen projektiryhmän jäsenenä.
3. opiskeluvuoden vuositeema
Ammatillisten perustaitojen syventäminen, selville ottamisen -oppimisperiaatteen syventäminen ja vastuullinen toiminta erilaisissa ryhmissä.
4. opiskeluvuoden vuositeema
Valmius kehittyä oman ammattialansa ammattilaiseksi, sähkö- ja automaatioteknisten järjestelmien käyttö, suunnittelu ja ylläpito sekä kokonaisuuksien hallinta.
Voit suorittaa osan kolmannen ja neljännen opintovuoden opinnoista kv-vaihdossa tai työskentelemällä yritysprojekteissa.

Sijoittuminen työelämään

Automaatioalan insinöörinä voit toimia teollisuuden automaatioon erikoistuneissa suunnittelu-, käyttö- ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjänä niin kotimaassa kuin kansainvälisissä tehtävissä.
Sähkövoimatekniikan alan insinöörinä toimit teollisuuden, sähköenergiayhtiöiden ja sähköasennusalan suunnittelu-, käyttö- ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjinä niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisissä tehtävissä.
Älykkäät koneet -suuntautumispolulta valmistut insinööriksi, joilla on vankka automaatio- tai sähkövoimatekniikan peruskoulutus sekä kyky toimia haastavissa monialaisissa innovaatioprojekteissa.
Kun työkokemuksesi karttuu, avautuu eteesi erilaisia ura- ja etenemismahdollisuuksia esimies-, johtamis- ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Voit joko syventyä yhteen osa-alueeseen tai kehittyä laaja-alaiseksi toimijaksi. Sähkö- ja automaatiotekniikan osaajana voit löytää työpaikan joko pienestä tai suuresta yrityksestä tai ryhtyä yrittäjäksi. Työpaikkoja on niin kotimaassa kuin ulkomaillakin erilaisten projektien muodossa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä.
Tarkemmat kriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
Lisätiedot: TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkintoon johtava päiväkoulutus (240 op) toteutetaan kokopäiväopintoina.
Monimuotokoulutus (240 op) toteutetaan n. kaksi-kolme kertaa kuukaudessa järjestettävinä lähijaksoina sekä etäopintoina.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelman kehitystyötä tehdään yhteistyössä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.
Koulutuksessa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.