OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > TALOTEKNIIKAN KOULUTUS
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Talotekniikan koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
Tekniikan valmentavat opinnot
(Valitaan yksi)
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
180001800000009900000000000000
Talotekniikan työkalut
                                                       
Viestintä ja opiskelutaidot 4
     
             
                           
Tietokoneen käyttö ja tekninen dokumentointi 4
     
             
                           
Talotekniikan ja turvallisuustekniikan perusteet 5
     
             
                           
130001300000006.56.500000000000000
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2
       
               
                       
160000160000000088000000000000
LVI-tekniikan perusosaaminen
                                                       
Sähkö- ja valaistustekniikan perusteet 3
       
               
                       
LVI-tekninen dokumentointi 1 3
       
               
                       
Talotekniikan kemian perusteet ja korroosio 3
       
               
                       
Lämmönsiirron ja virtausopin talotekniset perusteet 5
       
               
                       
Harjoittelun valmennus 0                                                        
Harjoittelu 1.1 2
       
               
                       
160000160000000088000000000000
LVI-insinööriosaaminen 1
                                                       
Termodynamiikka ja värähdys- ja aaltoliike 3  
       
                 
                   
Lämmönsiirron ja virtaustopin sovellukset talotekniikassa 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
       
                 
                   
Harjoittelu 1.2 4  
       
                 
                   
016000016000000000880000000000
Talotekniikan ratkaisut asuinrakennuksessa
                                                       
Talotekniikka asuinrakennuksessa 4  
       
                 
                   
Asuinrakennuksen suunnitteluprojekti 3  
       
                 
                   
LVI-talotekniikka asuinrakennuksessa 4  
       
                 
                   
0110000110000000005.55.50000000000
LVI -talotekniikkaratkaisut asuinkiinteistössä
                                                       
Ilmastointitekniikka 1 5  
         
                   
               
Lämmitys- ja energiatekniikka 4  
         
                   
               
Vesi- ja viemäritekniikka ja palonsammutuksen perusteet 3  
         
                   
               
012000001200000000006600000000
LVI-insinööriosaaminen 2
                                                       
Rakenteet ja rakentaminen 5  
         
                   
               
LVI-tekninen dokumentointi 2 3  
         
                   
               
LVI - mittaukset ja laboratoriotyöt 5  
         
                   
               
013000001300000000006.56.500000000
Insinööri työelämässä 1
                                                       
Yritystalous 5    
         
                     
           
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
0080000080000000000044000000
LVI-talotekniikka toimitiloissa
                                                       
Rakennusautomaatio osana LVI-talotekniikkaa 3    
         
                     
           
Jäähdytys- ja kylmätekniikka 5    
         
                     
           
Lämmitys- ja energiatekniikan sovellukset 3    
         
                     
           
Suunnittelutyökalut 3    
         
                     
           
Ilmastointitekniikka 2 ja äänitekniikka 3    
         
                     
           
00170000017000000000008.58.5000000
LVI-talotekniikan soveltaminen toimitiloissa
                                                       
Savunpoisto ja erikoistilojen ilmastointi 3    
           
                       
       
LVI-talotekniikan sovellusprojekti 5    
           
                       
       
Säätö- ja rakennusautomaatio toimitiloissa 4    
           
                       
       
001200000012000000000000660000
Harjoittelu 2
                                                       
Harjoittelu 2 8  
       
               
               
0800004400000000222200000000
LVI-talotekniikan käyttöönotto ja talotekniikka tuotantotiloissa
                                                       
Teollisuusilmastointi 4      
           
                         
   
Erikoisputkistot 3      
           
                         
   
Käyttö- ja kunnossapito, korjausrakentaminen 5      
           
                         
   
000120000001200000000000006600
Talotekniikan insinööri työelämässä
                                                       
Projektinhoito, sopimukset, esimiestaidot 5      
             
                           
Technical English for Professionals 3      
             
                           
0008000000080000000000000044
Täydentävät tai syventävät opinnot 1
(Valitaan yksi)
                                                       
Yrittäjyys
                                                       
Yrittäjyysopinnot 10    
           
                       
       
Talotekniikan projektin hoito
                                                       
Asennus- ja työmaatekniikka 3    
           
                       
       
Talotekniikkaurakointi 4    
           
                       
       
Talotekniikkaprojekti 3    
           
                       
       
00200000002000000000000010100000
Harjoittelu 3
                                                       
Harjoittelu 3.1 10    
           
                       
       
Harjoittelu 3.2 6      
           
                         
   
001060000010600000000000553300
Täydentävä/syventävät opinnot 2
                                                       
Energiatehokkuus ja elinkaaritalous
                                                       
Energiaprojekti 5      
           
                         
   
Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja elinkaaritalous 5      
           
                         
   
000100000001000000000000005500
Talotekniikan opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 15
 
       
 
               
   
5055500005502.52.5000000002.52.52.52.500
60 / 6860 / 6060 / 7260 / 5660 / 3660 / 3260 / 3160 / 2960 / 2560 / 4760 / 3360 / 2360 / 1860 / 1860 / 1660 / 1660 / 15.560 / 15.560 / 14.560 / 14.560 / 12.560 / 12.560 / 23.560 / 23.560 / 16.560 / 16.560 / 11.560 / 11.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Talotekniikka on keskeinen tekijä rakennetun ympäristön toimivuudelle, terveellisyydelle ja turvallisuudelle. Sen avulla tiloihin tehdään ja ylläpidetään käyttötarkoitukseensa sopivia olosuhteita, kuten lämpötila, puhdas ilma ja keinovalo. Talotekniikka huolehtii toiminnan tarvitseman veden ja sähköenergian turvallisesta siirrosta ja käytöstä. Yhä suurempi rooli talotekniikassa on tilojen käyttötarpeeseen liittyvien erilaisten tietojen kerääminen, välittäminen ja hyödyntäminen sekä automaation lisääntyminen.
Talotekniikan alan työtehtäviin liittyy useita, säädöksiin perustuvia vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Järjestelmille asetetaan turvallisuuteen, toimivuuteen ja energiankäyttöön liittyviä vaatimuksia useissa eri laeissa ja viranomaissäädöksissä. Yhä useammat vaatimukset perustuvat EU-direktiiveihin ja kansainvälisiin standardeihin. Säädösten keskeisten vaatimusten tunteminen, noudattaminen ja soveltaminen sekä jatkuva alan muutosten seuraaminen on talotekniikan alan työskentelyn perusta.
Talotekniikka on olennainen osatekijä rakennusten energian käytölle ja uusien energiaratkaisujen hyödyntämiselle. Energian viisas käyttö ja kiinteistöjen ympäristövaikutukset ovatkin alan keskeisiä teemoja. Talotekniikassa tulee hahmottaa kiinteistöjen käyttäjien nykyiset ja tulevat tarpeet ja löytää niihin tarkoituksenmukaiset ja toimivat ratkaisut.
VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Talotekniikan asiantuntemusta tarvitaan niin uudis- kuin korjausrakentamishankkeissa. Yhä suurempana työalueena on kiinteistöjen käytön ja ylläpidon tehtävät. Koulutusohjelmasta valmistuneet työskentelevät talotekniikan suunnittelijoina, urakoinnissa esimies- tai asiantuntijatehtävissä, laitevalmistuksessa ja -myynnissä, valvonta- ja viranomaistehtävissä sekä kiinteistöpäällikkötehtävissä. Alalla voi joko syventyä yhteen osa-alueeseen tai kehittyä laaja-alaiseksi asiantuntijaksi. Talotekniikan osaaja voi löytää työpaikan joko pienestä tai suuresta yrityksestä tai ryhtyä yrittäjäksi.
KOULUTUKSEN RAKENNE JA SEN TOTEUTTAMA OSAAMINEN
Aikuiskoulutusohjelmassa toteutetaan LVI-talotekniikan opintopolku. Opiskelija saavuttaa valmiudet toimia asiantuntijana LVI-talotekniikan tehtävissä siten, että hän tuntee myös perusteet sähköisestä suuntautumisesta sekä rakennustekniikasta.
Opintopolkujen tavoitteina on täyttää alalla olevien suunnittelija- ja vastuuhenkilöiden pätevyysvaatimuksissa asetetut koulutusvaatimukset.
OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opinnot jakautuvat vuositeemoihin ja kukin opintovuosi neljään opintokokonaisuuteen. Työelämävalmiuksia kehittävissä projektiopinnoissa pyritään tekeään yhteistyötä myös rakennustekniikan opiskelijoiden kanssa.
Kolmanteen ja neljänteen opintovuoteen on varattuna molempiin yksi opintokokonaisuus, jolla opiskelija suuntaa tai täydentää omaa opintopolkuaan joko aikuisryhmän tarjonnassa tai nuorisoasteen koulutustarjonnassa olevalla opintokokonaisuudella. Opintokokonaisuuksiin voidaan valita opintoja myös kv-vaihdossa tai työskentelyä yritysprojekteissa.
1. vuositeema ”Tarve”
Ensimmäisen opintovuoden teemana on talotekniikka toimialaan tutustuminen ja oman osaamistarpeidensa selvittäminen.Tavoitteina on, että opiskelija tunnistaa talotekniikan toimialan ja sen tehtäviä rakennetuissa ympäristöissä. Hän osaa kuvailla keskeisimpien talotekniikanjärjestelmien toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä havainnoida olosuhteita, ratkaisuja ja asennuksia omassa toimintaympäristössään. Hän osaa käyttää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista talotekniikan alan yleisten teoreettisten perusteiden ratkaisuissa ja tietoteknisiä työkaluja teknisten dokumenttien tuottamiseen. Hän osaa viestittää suullisesti ammatillisissa tilanteissa ja kirjallisesti sekä tulkita alan dokumentteja. Opiskelija osaa nimetä alan keskeiset säädökset sekä pätevyys- ja turvallisuusvaatimukset ja määrittää itsensä alan toimijana. Hänellä on valmiuksia toimia asennus- ja työmaatehtävissä. Työtehtävien vaativuuteen vaikuttaa opiskelijan aiempi työkokemus.
2. vuositeema ”Luonnos”
Toisena opintovuonna opintojen fokuksena on energiatehokas talotekniikka asuinkiinteistöissä ja toimiminen projektiryhmän jäsenenä. Tavoitteina on, että opiskelija osaa määrittää taloteknisten ratkaisujen lähtökohtia ja tavoitteita, tehdä tavanomaisia järjestelmien mitoituksia, laite- ja järjestelmävalintoja sekä dokumentoida niitä sekä uudis- että korjauskohteisiin. Hän osaa kuvailla laitteiden ja järjestelmien toimintaa luonnontieteisiin perustuen ja matemaattisia malleja hyödyntäen. Hän osaa hinnoitella laitteita ja asennuksia. Hän osaa määritellä eri osa-alueiden rajapintoja ja tehdä omia ratkaisujaan yhteistoiminnallisesti projektiryhmän jäsenenä. Hänellä on valmiudet toimia avustavana työntekijänä alan asennusliikkeessä tai suunnittelutoimistossa.
3. vuositeema ”Toteutus”
Kolmannen opintovuoden opinnot liittyvät energiatehokkaisiin toimitiloihin, selville ottamisen –oppimisperiaatteen syventäminen ja vastuullinen toiminta erilaisissa ryhmissä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa tehdä laajempia järjestelmäratkaisuja, niiden vertailuja ja hankkia ratkaisuissa tarvittavia tietoja. Hän osaa käyttää laajasti alan suunnittelu- ja mitoitustyökaluja. Hän osaa tehdä ratkaisujen kokonaiskustannustarkasteluja. Opiskelija osaa havainnoida yhteiskunnassa alaan liittyviä ilmiöitä ja osallistua alan keskusteluun. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti ryhmän jäsenenä ja tunnistaa tiedonvaihdon pisteitä ja niiden merkitystä kokonaisratkaisuihin. Opiskelija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan yksinkertaisia kohteita ja hänellä on valmiuksia toimia harjoittelijana suunnittelu- ja projektinhoitotehtävissä.
4. vuositeema ”Käyttö- ja ylläpito”
Neljäntenä opintovuonna opinnot liittyvät talotekniikan käyttöön ja ylläpitoon sekä kokonaisuuksien hallintaan. Tavoitteena on, että opiskelija osaa tuottaa kestäviä ja käyttäjän tarpeisiin pitkällä tähtäimellä soveltuvia ratkaisuja. Hän osaa muodostaa kiinteistöissä taloteknisten ratkaisujen kokonaisnäkemyksen ja selvittää oman osuutensa merkityksen siinä toiminnallisesti, taloudellisesti ja energian käyttäjänä. Hän osaa itsenäisesti hankkia ja soveltaa alan erilaisia tietolähteitä käytännön ratkaisuissa. Hän osaa tehdä itsenäisen, laajan oman alansa kehitys-, selvitys- tai suunnittelutehtävän ja raportoida työnsä. Opiskelija osaa toimia monialaisessa ryhmässä oman ammattialansa edustajana.