OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Talotekniikan tutkinto-ohjelma

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava Antti Mäkinen
opintoasiainkoordiaattori Johanna Nilkku

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK), EQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset:
Linkki TAMKin www-sivujen hakuohjeisiin

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnistusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Linkki Ammattikorkeakoululakiin ja asetukseen ammattikorkeakouluista.

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Linkki Ammattikorkeakoululakiin ja asetukseen ammattikorkeakouluista.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Koulutuksessa on päivätoteutuksessa kaksi suuntautumispolkua: sähköinen talotekniikka ja LVI-talotekniikka. Monimuotototeutuksissa järjestetään pääsääntöisesti vain toinen suuntautumispolku.
Opiskelija saavuttaa valmiudet toimia asiantuntijana suuntautumispolkunsa mukaisissa tehtävissä siten, että hän tuntee myös perusteet toisesta suuntautumispolusta sekä rakennustekniikasta.
1. vuositeema ”Tarve”
Ensimmäisen opintovuoden teemana on talotekniikka toimialaan tutustuminen,tekniikan alan perusosaamisen hankkiminen ja oman osaamistarpeidensa selvittäminen.
2. vuositeema ”Luonnos”
Toisena opintovuonna opintojen fokuksena on energiatehokas talotekniikka asuinkiinteistöissä ja toimiminen projektiryhmän jäsenenä.
3. vuositeema ”Toteutus”
Kolmannen opintovuoden opinnot liittyvät energiatehokkaisiin toimitiloihin, selville ottamisen -oppimisperiaatteen syventäminen ja vastuullinen toiminta erilaisissa ryhmissä.
4. vuositeema ”Käyttö- ja ylläpito”
Neljäntenä opintovuonna opinnot liittyvät talotekniikan käyttöön ja ylläpitoon sekä kokonaisuuksien hallintaan.
Kolmanteen ja neljänteen opintovuoteen on varattuna molempiin yksi opintokokonaisuus, jolla opiskelija suuntaa tai täydentää omaa opintopolkuaan. Niihin voidaan valita opintoja myös kv-vaihdossa tai työskentelyä yritysprojekteissa.

Sijoittuminen työelämään

Koulutuksesta valmistuneet työskentelevät talotekniikan suunnittelijoina, urakoinnissa esimies- tai asiantuntijatehtävissä, laitevalmistuksessa ja -myynnissä, valvonta- ja viranomaistehtävissä sekä kiinteistöpäällikkötehtävissä. Alalla voi joko syventyä yhteen osa-alueeseen tai kehittyä laaja-alaiseksi asiantuntijaksi. Talotekniikan osaaja voi löytää työpaikan joko pienestä tai suuresta yrityksestä tai ryhtyä yrittäjäksi.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä. TAMKin yhteiset arviointikriteerit
Tarkemmat kriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
Linkki TAMKin tutkintosääntöön.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkintoon johtava päiväkoulutus (240 op) toteutetaan kokopäiväopintoina.
Monimuotokoulutus (240 op) toteutetaan n. kaksi kertaa kuukaudessa järjestettävinä lähijaoksoina sekä etäopintoina.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelman lähtökohtana oli v. 2009 aloitettu talotekniikan uusi koulutusohjelma, jonka opetussuunnitelma tehtiin laajassa yhteistyössä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.
Koulutuksessa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.